เช้านี้  ผมมีสาระสำคัญของการสร้างวินัยเชิงบวกนำมาฝากครับ

           

วินัยเชิงบวก

การลงโทษ

ให้ทางเลือกในเชิงบวกแก่เด็ก

บอกแต่ว่าอะไรไม่ให้ทำ

แสดงการรับรู้หรือให้รางวัล/ชื่นชมต่อพฤติกรรมที่พฤติกรรมที่พึงประสงค์

มีปฏิกิริยาที่โกรธเกรี้ยวต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

พูดคุยตกลงกันถึงกฏระเบียบเพื่อให้เด็กปฏิบัติตาม

ข่มขู่หรือให้สินจ้างรางวัลให้เด็กทำตามกฏระเบียบ

ให้แนวทางหนักแน่นและมั่นคงและเสมอต้นเสมอปลาย

การควบคุม ทำให้รู้สึกผิดหรือละอาย เยาะเย้ย ถากถาง

เคารพศักดิ์ศรและมองเด็กด้านบวก

มองเด็กด้านลบและไม่เคารพศักดิ์ศรี

ปราศจากความรุนแรงทั้งคำพูดและการกระทำ

การก้าวร้าวรุนแรงทั้งวาจาและการกระทำ

มีการให้ผลกระทบที่เป็นเหตุเป็นผลและเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก

ให้ผลกระทบที่ไม่เป็นเหตุผลและไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก

ให้โอกาสเด็กแสดงความเสียใจและทำอะไรบางอย่างเพื่อทดแทนหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของตนเอง

ลงโทษเด็กเพราะทำร้ายผู้อื่น หือทำให้สิ่งของเสียหาย

การเข้าใจระดับความสามารถ ความจำเป็น สถานการณ์แวดล้อมและระดับพัฒนาการเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน

การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก ไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ระดับความสามารถและความจำเป็นในชีวิตของเด็กแต่ละราย

ปลูกฝังการมีวินัยในตนเอง

สอนให้เด็กทำดีเฉพาะตอนที่อาจจับได้ว่าทำผิดเท่านั้น

รับฟังและทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

คอยจับผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลา จนทำให้เด็กเมินเฉย ไม่ยอมฟังหรือให้ความสนใจอีกต่อไป

นำเอาความผิดพลาดมาเป็นโอกาสในการเรียนรู้

บังคับให้เด็กทำตามกฏระเบียบที่ไม่เป็นเหตุผลเพียงเพราะ ครูสั่งว่าอย่างนั้น

จำกัดอยู่ที่พฤติกรรมของเด็ก ไม่ใช่ตัวเด็กเอง - สิ่งที่ทำนั้นผิด

ตำหนิวิจารณ์ตัวเด็กมากกว่าพฤติกรรม เธอมันโง่  เธอมันคนไม่ดี

 

          มีความคิดเห็นอย่างไรครับ   คิดว่าการนำไปใช้จะเหมาะกับบริบทและวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทยหรือไม่

 

                                               ขอบคุณครับ