ข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย

ลูกเกด
ข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย

แบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย

กิจกรรมตอบคำถามจากการอ่าน  ช่วงชั้นที่  2

คำชี้แจง    -   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด  แล้วทำเครื่องหมาย  ×   ลงในกระดาษคำตอบ

                 -    ข้อสอบมีจำนวน  50  ข้อ  เวลา  1.30 ชั่วโมง

                                       ........................................................................................................................

   อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม  ข้อ  1 3

  พระสอนว่า  หัวใจเศรษฐี  คือ  ขยัน   ประหยัด  อดทน 

 

1.       ใครมีโอกาสเป็นเศรษฐี

ก.  แดง  ร่ำรวยแต่ไม่ประหยัด                                           ข.  ดำ  ยากจนแต่ชอบซื้อของราคาแพง

ค.  ดาว  ยากจนแต่ขยันทำงาน                                          ง.  ดี  ร่ำรวยเกียจคร้านการทำงาน

       2.   พฤติกรรมของใครสอดคล้องกับคำสอนนี้

                ก.  ดี  ชอบดูโทรทัศน์                                                          ข.  ดาว  ชอบเที่ยวกลางคืน

                ค.  ดำ  ชอบเที่ยวห้างสรรพสินค้า                                    ง.  แดง  ชอบอ่านหนังสือพิมพ์

       3.   ข้อความนี้มุ่งสอนให้ทำอะไร

                ก.  การเอาชนะตนเอง                                                        ข.  การสร้างฐานะตนเอง

                ค.  การขยัน                                                                           ง.   การประหยัด

       อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อ  4 7

  ชาวนาผู้ยากจนคนหนึ่งนำเห็ดโคนไปให้ราชาที่ดินโดยไม่คิดค่าอะไร ราชาที่ดินคิดว่า เรา

  มีเงินมากมายแต่ก็ไม่เคยให้อะไรใครกิน ชาวนาคนนี้เขามีน้ำใจงาม ต่อไปเราคงหาทางให้คนมากขึ้น

 

4.  ข้อความนี้ น่าจะปรากฏอยู่ในหนังสือประเภทใด

ก. หนังสือนิทาน                                                                 ข. หนังสือธรรมะ

ค. หนังสือพิมพ์                                                                   ง. หนังสือนวนิยาย

5. การกระทำของชาวนาทำให้ราชาที่ดินเป็นอย่างไร

                ก. เห็นแก่ตัวมากขึ้น                                                            ข. ได้ข้อคิดที่ดีๆ

                ค. รู้น้ำใจของชาวนา                                                           ง. ไม่อยากรับของคนจน

6. คำว่า ราชาที่ดินมีความหมายตรงกับข้อใด

                ก. พระราชาเป็นเจ้าของที่ดิน                                            ข. พระราชาเป็นผู้มอบที่ดินให้

                ค. คนที่มีที่ดินมากมาย                                                        ง. ผู้ที่ให้ชาวนาเช้าที่ดิน

7. การกระทำของชาวนาตรงกับคำพูดข้อใด

                ก. น้ำใสใจจริง                                                                      ข. น้ำนิ่งไหลลึก

                ค. น้ำกลิ้งบนใบบอน                                                          ง. น้ำขึ้นให้รีบตัก

อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อ 8-11

               

อันที่จริงแม่ก็ไม่อยากจะเขียนมารบกวนลูกหรอกนะ แต่แม่ไม่มีเงินจริงๆ พ่อไปหาหมอก็ไม่มีเงิน

 

8. ข้อความนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

                ก. การเขียนเรียงความ                                                         ข. การเขียนเรื่องสั้น

                ค. การเขียนโทรเลข                                                            ง. การเขียนจดหมาย

9. ข้อใดคือใจความสำคัญของเรื่องนี้

ก. แม่เขียนจดหมายขอเงินลูก                                           ข.แม่เขียนจดหมายด่าลูก

ค. แม่เขียนจดหมายต่อว่าลูก                                              ง. แม่เขียนจดหมายส่งเงินให้ลูก

10. ผู้เขียนจดหมายตกอยู่ในอาการใด

ก. มีความสุข                                                                         ข. มีความกังวลใจ

ค. มีความหวังมากมาย                                                         ง. มีความทุกข์ใจ

11. ลูกในข้อความนี้น่าจะตรงกับข้อใด

ก. ไม่มีงานทำ                                                                       ข. กำลังเรียนหนังสือ

ค. ทำงานมีเงินเดือน                                                           ง. กำลังไม่สบาย

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 12-14

อันความดีประดุจดังดอกไม้หอม

หมู่ผีเสื้อดมดอมเพราะหอมนั้น

อันความชั่วไม่มีใครอยากใกล้กัน

                                                     ต่างก็หันหน้าหนีกลัวมีภัย

 

12. ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรเป็นสำคัญ

ก. ความดี                                                                               ข. ความไม่ดี

ค. ดอกไม้หอม                                                                      ง. ทั้งความดีและความไม่ดี

13. ใครสอดคล้องกับข้อความนี้

ก. ดาว เป็นคนดีจึงมีเพื่อนมาก                                          ข. ดี เป็นคนไม่ดี เพราะเห็นแก่ตัวจัด

ค. แดง ให้เพื่อนลอกการบ้าน                                           ง. ดำ ทำงานหนักทั้งวัน

 

14. ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร

ก. คนดีมีคนรัก                                                                     ข. คนดีชอบดอกไม้หอม

ค. คนไม่ดีมีความเห็นแก่ตัว                                               ง. คนเราต่างก็เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้น

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 15-18

        ลิงน้อยมีนิสัยซุกซน วิ่งไปเหยียบขามดแดง มดแดงบอกให้ขอโทษ แต่ลิงน้อยไม่ยอม

ขอโทษ มดแดงจึงชวนเพื่อนมารุมกัดต่อยลิงน้อย ลิงน้อยได้รับความเจ็บปวดมากจนทนไม่ไหว จึงยอมขอโทษมดแดง

 

15. ข้อใดเหมือนพฤติกรรมของลิงน้อย

ก. กล้า วิ่งไปชนตอไม้จนหกล้ม                                       ข. ชัย ทำการบ้านส่งครูทันเวลาทุกวัน

ค. วินัย วิ่งไล่เตะฟุตบอลในสนาม                                   ง. วันดี วิ่งเล่นลิงชิงหลัก

16. คำพูดใดตรงกับการกระทำของลิงน้อย

ก. ไม่รู้จักเข็ดหลาบ                                                             ข. ไม่รู้จักประมาณตนเอง

ค. ไม่รู้จักเอาตัวรอด                                                            ง. ไม่ดูตาม้าตาเรือ

17. ลิงควรทำตามข้อใดเหตุการณ์จึงจะไม่จบลงแบบนี้

ก. เรียกเพื่อนมาฆ่ามดแดง                                 ข. ขอโทษมดแดง

ค. จับมดแดงกินเป็นอาหาร                                               ง. วิ่งไปให้ไกลที่สุด

18. ถ้ามดแดงเป็นคน มดแดงควรถือคติตามข้อใด เหตุการณ์จึงจะสงบลง

ก. บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ

ข. คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว

ค. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

ง. น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 19-20

                แฝกเป็นหญ้าชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นกอ ใบแบนยาวใช้มุงหลังคา และใช้ทำยา เป็นพืชที่มีระบบรากลึกเมื่อปลูกแล้วจะช่วยรักษาหน้าดิน พระองค์จึงทรงแนะนำให้นำหญ้าชนิดนี้ ไปปลูกเป็นขั้นบันได เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เพราะเมื่อฝนตกลงมาหญ้าแฝกจะช่วยดูดซึมน้ำไว้ ไม่ทำให้ดินและน้ำไหลไปสู่ที่อื่น ทำให้เขตพื้นที่ในแถบนั้นมีความชุ่มชื้น

 

19. พระองค์ในที่นี้หมายถึงใคร

ก. พระสงฆ์                                                          ข. พระพุทธรูป

ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      ง. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตร

 

20. ข้อความใดใช้จุดประสงค์ของการปลูกหญ้าแฝก

ก. ลดการพังทลายของหน้าดิน                         ข. ช่วยเสริมรายได้ให้แก่ราษฎร

ค. ช่วยดูดซับน้ำสู่ดิน                                          ง. ลดความแห้งแล้ง

 

 

21.                          อันข้าไทได้พึ่งเขาจึงรัก                     แม้ถ้อยศักดิ์สิ้นอำนาจวาสนา

                                เขาหน่ายหนีมิมิได้อยู่คู่ชีวา              แต่วิชาช่วยกายจนวายปราน

   

  ข้อใดสรุปคำประพันธ์ข้างต้นได้ดีที่สุด

                .  รู้อะไรรู้ให้จริง                                .   รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา

                .  รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกงาม               .  รู้มากยากนาน  รู้น้อยพลอยรำคาญ

22.                          หากน้ำตาฟ้าหลั่งครั้งละเม็ด        ค่าของเพชรน้อยกว่าค่าขอฝน

                                หยาดน้ำใจได้รับยามอับจน         จึงค่าล้นฝนมณีทุกสีไป

 

  ข้อใดคือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการบอก

                .  น้ำใจมีค่ากว่ากว่าฝน             .  น้ำใจที่ได้รับอับจนมีค่าที่สุด

                .  น้ำตามีค่ากว่าเพชร                       .  น้ำฝนครั้งละเม็ดมีค่ามหาศาล

23.       ต่อไปคุณต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  เมื่อขับรถผมขอบอกคุณไว้  เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

             จะทำให้หนักเป็นเบาได้  คุณโปรดเข้าใจด้วย  ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก  ผมยังไม่ปรับคุณ

 

     ผู้พูดมีวัตถุประสงค์  อย่างไร

                .  ตักเตือน                                .  สั่งสอน

                .  แนะนำ                                  .  อธิบาย

   

24.  แม่ตื่นแต่เช้า  เมื่ออาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้ว  แม่ก็ไปซื้อของที่ตลาด  โดยได้ซื้อผัก  เช่น  ผักบุ้ง   
           ผักตำลึง      แตงกวา  ถั่วฝักยาว   ฯลฯ  และได้ซื้อผลไม้  เช่น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาไทย#อ่านคิดวิเคราะห์

หมายเลขบันทึก: 208338, เขียน: 13 Sep 2008 @ 12:41 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 11, ความเห็น: 70, อ่าน: คลิก


ความเห็น (70)

มะขามป้อม
IP: xxx.53.171.97
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่เผยแพร่งานดีๆมาให้ชมค่ะ..ขอบคุณจากใจจริง..แล้วจะเข้ามาชมอีกนะคะ

kruair
IP: xxx.142.121.74
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยคะสำหรับข้อสอบแนวนี้มีประโยชน์มากเลยคะ

IP: xxx.173.148.3
เขียนเมื่อ 

ไม่มีคำตอบ

จินนี่
IP: xxx.47.5.7
เขียนเมื่อ 

ไม่มีคำตอบให้ดูเลย

ครูทัศน์อ.ต.
IP: xxx.174.105.116
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากทีนำมาเผยแพร่เป็นแนวทางในการนำไปสอนนักเรียน ขอผลแห่งความดีนี้

จงมีมงคลชีวิตที่ดีตลอดการ ถ้าจะกรุณาขอให้ทำของช่วงชั้นที่3เผยแพร่ และจะติดตามเข้าชมต่อไปค่ะ

ปนัดดา
IP: xxx.175.239.118
เขียนเมื่อ 

พรุ่งนี้จะต้องไปสอบอ่านคิดวิเคราะห์แล้วไม่แน่ใจเลยว่าจะทำได้หรือเป่าแต่พอได้ดูข้อสอบนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะทำไดประมาณ85%

แอม
IP: xxx.47.90.167
เขียนเมื่อ 

คำตอบไปไหนค่า.....................

แคชปี๊
IP: xxx.47.90.167
เขียนเมื่อ 

พรุ่งนี้จะไปสอบแล้วแต่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลย แต่พออ่านข้อสอบนี้แล้วความมั่นใจพุ่งออกมาเป็น 1000000เปอร์เซ็นเลยฮะ....................

ปลัด
IP: xxx.173.107.244
เขียนเมื่อ 

asdfghjkl

ปลัด
IP: xxx.173.107.244
เขียนเมื่อ 

ขอดูข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์หน่อยครับ

birdza
IP: xxx.157.239.11
เขียนเมื่อ 

ถึงคุณลูกเกดหรือใครที่พอจะมีข้อสอบ อ่าน เขียนคิดวิเคราะห์ ช่วงชั้นที่4หรือช่วงชั้นไหนก็ได้ขอความกรุณาส่งข้อสอบมาให้ผมหน่อยคับพอดีอยากได้ข้อสอบตัวอย่าง การอ่านคิดวิเคราะห์ซัก 100ข้อ โดย แบ่งเป็น การอ่าน 25ข้อ เขียน 25ข้อ และคิดวิเคราะห์50ข้อหรือไม่ต้องแยกก็ได้ครับใครช่วยส่งมาทางอีเมล์ [email protected] จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเพราะอยากได้มาเป็นตัวให้เด็กนักเรียน

ครูจุ๊
IP: xxx.173.125.158
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อสอบที่ทำให้ได้แนวมากเลย ขอบคุณมากที่เผยแพร่

แงๆ
IP: xxx.25.241.187
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ทำสอบงานทำได้ครับ

mommam
IP: xxx.47.225.240
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ เพราะใกล้สอบแล้วเลยหาแบบฝึกทำ

@[email protected] !!!!

วีรสุ
IP: xxx.8.144.189
เขียนเมื่อ 

คำตอบไปเที่ยว

อภิวันทนา
IP: xxx.26.203.49
เขียนเมื่อ 

เป็นตัวอย่างข้อสอบคิดวิเคราะห์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก ขอบคุณมาก

ครูเนตร
IP: xxx.42.76.27
เขียนเมื่อ 

เป็นตัวอย่างข้อสอบที่ดีมาขอบคุณค่ะ

สุภัทร
IP: xxx.172.233.105
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆๆเลยคับ

ดีจ้า
IP: xxx.173.107.166
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยยยยย........

IP: xxx.173.107.166
เขียนเมื่อ 

เป็นแนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ที่ดีมากเลยค่ะ ***--สุดยอดดด....--***

OvO :-> :-D :>

คนเก่ง
IP: xxx.173.107.166
เขียนเมื่อ 

เฉลยอยู่ไหนอ่ะ? ***บอกหน่อยดิ*** T_T

IP: xxx.160.221.147
เขียนเมื่อ 

ช่วงชั้นอื่นมีไหมคะ

พลอย
IP: xxx.42.75.33
เขียนเมื่อ 

พลอย บุษบาได้รับความรู้มากเลยค่ะ

วราภรณ์ ยืนทน
IP: xxx.49.59.31
เขียนเมื่อ 

ค้นหาข้อสอบคิดวิเคราะห์เพื่อให้นักเรียนได้ลองทำ มาเจอของอาจารย์ดีมากๆ เลยค่ะ เลยขออนุญาตินำไปให่เด็กทำนะคะ

IP: xxx.8.189.189
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

IP: xxx.26.128.250
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนมากค่ะ ขออนุญาตนำไปให้นักเรียนฝึกทำนะคะ ถ้ามีเฉลยจะดีมากค่ะ

ก๊อบแก๊บ
IP: xxx.172.133.61
เขียนเมื่อ 

ดีมาก ขอบคุณค่ะ

ครูโน
IP: xxx.180.105.117
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนมากค่ะ ขออนุญาตนำไปให้นักเรียนฝึกทำนะคะ ถ้ามีเฉลยจะดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

ครูคนสวย
IP: xxx.204.51.236
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่มีข้อสอบมาให้พัฒนานักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ค่ะ

ครุจิตร
IP: xxx.143.150.98
เขียนเมื่อ 

อยากได้เฉลยด้วยค่ะ

ครู ป.4
IP: xxx.53.94.132
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่มีข้อสอบมาให้พัฒนานักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ค่ะถ้ามีเฉลยด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

aa
IP: xxx.93.200.155
เขียนเมื่อ 

ดีมากคะ

 

IP: xxx.53.184.65
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยครับ

dream
IP: xxx.25.144.55
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ

เจน
IP: xxx.173.208.27
เขียนเมื่อ 

เก่งจังเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

พรรณี
IP: xxx.172.214.67
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะที่เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนเพื่อพัฒนาต้านการอ่าน คิดวิเคราะห์

IP: xxx.10.140.207
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบดีมากค่ะ  ขอบคุณมาก

 

IP: xxx.180.81.59
เขียนเมื่อ 

เฉลยละคะ เฉลยยยย เฉลยยุหนายยย

Kruthus
IP: xxx.52.28.242
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ....ขอบคุณนะคะ

แพรวนภา
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะ ครูผู็แบ่งปัน

สุมามาลย์ คลังนุช
IP: xxx.121.75.140
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบดีมากค่ะ ถ้าเฉลยมาด้วยก็จะดีมากนะคะ

ราตรี
IP: xxx.27.224.173
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

สุภาพร อินทร์หอม
IP: xxx.53.72.46
เขียนเมื่อ 

ดีเยี่ยมสำสำหรับทดสอบฉบับนี้ เป็นแนวทางที่ดีมาก

ครู นก.
IP: xxx.26.101.90
เขียนเมื่อ 

ดีมาก ๆ เลยค่ะ กำลังต้องการทีเดียว ขอบคุณค่ะ

สิริรักษ์ สองบุญ
IP: xxx.26.68.66
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะที่แบ่งปัข้อสอบ

IP: xxx.77.180.20
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ฉวีวรรณ อุดมยิ่ง
IP: xxx.206.162.229
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ ขอบคุณนะคะ

พิชชากร จินะแปง
IP: xxx.172.126.181
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบดีมาก ขอบคุณที่แบ่งปันให้ครูภาษาไทยที่ไม่ใช่เอกไทย

นลินี แวทไธสง
IP: xxx.155.36.190
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบดีมากค่ะอยากให้เฉลยด้วยได้ไหมค๊ะ

ครูจริต
IP: xxx.26.48.134
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ จะนำไปฝึกนักเรียนเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ฉลาด

พลอย
IP: xxx.173.99.158
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ จะนำไปฝึกนักเรียนเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ฉลาด ข้อสอบดีมาก ขอบคุณที่แบ่งปันให้ครูภาษาไทยที่ไม่ใช่เอกไทย

ป่าน
IP: xxx.168.169.19
เขียนเมื่อ 

ชอบมากๆๆๆๆๆเลย ขอบพระคุณครับ

จันทิมา ลิ้มลาวัลย์
IP: xxx.53.192.188
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่เผยแพร่ ขอให้เจริญด้านวิชาการค่ะ มีประโยชน์มาก

Pam_Bell
IP: xxx.26.176.205
เขียนเมื่อ 

สนุกมากๆค่ะ

พรพรรณ
IP: xxx.49.249.201
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากนะคะที่เผยแพร่ให้กับนักเรียน

มาลี
IP: xxx.4.141.193
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่ท่านให้แนวคิดและเป็นวิทยาทานกับดิฉัน

นรี
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยคะ ขอบคุณมากคะ

นน
IP: xxx.49.241.22
เขียนเมื่อ 

 เฉลยมีไหมครับ

สังคัง
IP: xxx.0.202.139
เขียนเมื่อ 

ไม่มีหรอกคราบ


 

สังคัง
IP: xxx.0.202.139
เขียนเมื่อ 

พ่อม

วริษา
IP: xxx.49.251.49
เขียนเมื่อ 

ไม่มีคำตอบแล้วจะรู้ไหมค่ะว่าถูกหรือผิด

 

tansamai
IP: xxx.1.172.204
เขียนเมื่อ 

ใช้เป็นแนวทางการออกข้อบได้ดีทีเดียว ขอบคุณนะคะ...

ครู.๔
IP: xxx.4.251.202
เขียนเมื่อ 

ขอคุณความดีโปรดคุ้มครองผู้มีน้ำใจดี

หมาจอมยุ่ง
IP: xxx.175.169.207
เขียนเมื่อ 

  เฉลย ?

พรศักดิ์ ทองเผือก
IP: xxx.93.204.69
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียนมากๆ ขออนุญาตนำไปใช้นะครับ ขอบพระคุณครับ

pansatapone potagarak
IP: xxx.0.163.218
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆข้อสอบดีมาก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

บรรยาย ใจหนัก
IP: xxx.172.69.184
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วได้แนวทางในการทำข้อสอบด้วยตนเองเลยคะ ขอบคุณสำหรับตัวอย่าง

yu in
IP: xxx.158.165.142
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณความรู้ที่เผยแพร่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ