GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย

ข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย

แบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย

กิจกรรมตอบคำถามจากการอ่าน  ช่วงชั้นที่  2

คำชี้แจง    -   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด  แล้วทำเครื่องหมาย  ×   ลงในกระดาษคำตอบ

                 -    ข้อสอบมีจำนวน  50  ข้อ  เวลา  1.30 ชั่วโมง

                                       ........................................................................................................................

   อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม  ข้อ  1 3

  พระสอนว่า  หัวใจเศรษฐี  คือ  ขยัน   ประหยัด  อดทน 

 

1.       ใครมีโอกาสเป็นเศรษฐี

ก.  แดง  ร่ำรวยแต่ไม่ประหยัด                                           ข.  ดำ  ยากจนแต่ชอบซื้อของราคาแพง

ค.  ดาว  ยากจนแต่ขยันทำงาน                                          ง.  ดี  ร่ำรวยเกียจคร้านการทำงาน

       2.   พฤติกรรมของใครสอดคล้องกับคำสอนนี้

                ก.  ดี  ชอบดูโทรทัศน์                                                          ข.  ดาว  ชอบเที่ยวกลางคืน

                ค.  ดำ  ชอบเที่ยวห้างสรรพสินค้า                                    ง.  แดง  ชอบอ่านหนังสือพิมพ์

       3.   ข้อความนี้มุ่งสอนให้ทำอะไร

                ก.  การเอาชนะตนเอง                                                        ข.  การสร้างฐานะตนเอง

                ค.  การขยัน                                                                           ง.   การประหยัด

       อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อ  4 7

  ชาวนาผู้ยากจนคนหนึ่งนำเห็ดโคนไปให้ราชาที่ดินโดยไม่คิดค่าอะไร ราชาที่ดินคิดว่า เรา

  มีเงินมากมายแต่ก็ไม่เคยให้อะไรใครกิน ชาวนาคนนี้เขามีน้ำใจงาม ต่อไปเราคงหาทางให้คนมากขึ้น

 

4.  ข้อความนี้ น่าจะปรากฏอยู่ในหนังสือประเภทใด

ก. หนังสือนิทาน                                                                 ข. หนังสือธรรมะ

ค. หนังสือพิมพ์                                                                   ง. หนังสือนวนิยาย

5. การกระทำของชาวนาทำให้ราชาที่ดินเป็นอย่างไร

                ก. เห็นแก่ตัวมากขึ้น                                                            ข. ได้ข้อคิดที่ดีๆ

                ค. รู้น้ำใจของชาวนา                                                           ง. ไม่อยากรับของคนจน

6. คำว่า ราชาที่ดินมีความหมายตรงกับข้อใด

                ก. พระราชาเป็นเจ้าของที่ดิน                                            ข. พระราชาเป็นผู้มอบที่ดินให้

                ค. คนที่มีที่ดินมากมาย                                                        ง. ผู้ที่ให้ชาวนาเช้าที่ดิน

7. การกระทำของชาวนาตรงกับคำพูดข้อใด

                ก. น้ำใสใจจริง                                                                      ข. น้ำนิ่งไหลลึก

                ค. น้ำกลิ้งบนใบบอน                                                          ง. น้ำขึ้นให้รีบตัก

อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อ 8-11

               

อันที่จริงแม่ก็ไม่อยากจะเขียนมารบกวนลูกหรอกนะ แต่แม่ไม่มีเงินจริงๆ พ่อไปหาหมอก็ไม่มีเงิน

 

8. ข้อความนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

                ก. การเขียนเรียงความ                                                         ข. การเขียนเรื่องสั้น

                ค. การเขียนโทรเลข                                                            ง. การเขียนจดหมาย

9. ข้อใดคือใจความสำคัญของเรื่องนี้

ก. แม่เขียนจดหมายขอเงินลูก                                           ข.แม่เขียนจดหมายด่าลูก

ค. แม่เขียนจดหมายต่อว่าลูก                                              ง. แม่เขียนจดหมายส่งเงินให้ลูก

10. ผู้เขียนจดหมายตกอยู่ในอาการใด

ก. มีความสุข                                                                         ข. มีความกังวลใจ

ค. มีความหวังมากมาย                                                         ง. มีความทุกข์ใจ

11. ลูกในข้อความนี้น่าจะตรงกับข้อใด

ก. ไม่มีงานทำ                                                                       ข. กำลังเรียนหนังสือ

ค. ทำงานมีเงินเดือน                                                           ง. กำลังไม่สบาย

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 12-14

อันความดีประดุจดังดอกไม้หอม

หมู่ผีเสื้อดมดอมเพราะหอมนั้น

อันความชั่วไม่มีใครอยากใกล้กัน

                                                     ต่างก็หันหน้าหนีกลัวมีภัย

 

12. ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรเป็นสำคัญ

ก. ความดี                                                                               ข. ความไม่ดี

ค. ดอกไม้หอม                                                                      ง. ทั้งความดีและความไม่ดี

13. ใครสอดคล้องกับข้อความนี้

ก. ดาว เป็นคนดีจึงมีเพื่อนมาก                                          ข. ดี เป็นคนไม่ดี เพราะเห็นแก่ตัวจัด

ค. แดง ให้เพื่อนลอกการบ้าน                                           ง. ดำ ทำงานหนักทั้งวัน

 

14. ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร

ก. คนดีมีคนรัก                                                                     ข. คนดีชอบดอกไม้หอม

ค. คนไม่ดีมีความเห็นแก่ตัว                                               ง. คนเราต่างก็เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้น

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 15-18

        ลิงน้อยมีนิสัยซุกซน วิ่งไปเหยียบขามดแดง มดแดงบอกให้ขอโทษ แต่ลิงน้อยไม่ยอม

ขอโทษ มดแดงจึงชวนเพื่อนมารุมกัดต่อยลิงน้อย ลิงน้อยได้รับความเจ็บปวดมากจนทนไม่ไหว จึงยอมขอโทษมดแดง

 

15. ข้อใดเหมือนพฤติกรรมของลิงน้อย

ก. กล้า วิ่งไปชนตอไม้จนหกล้ม                                       ข. ชัย ทำการบ้านส่งครูทันเวลาทุกวัน

ค. วินัย วิ่งไล่เตะฟุตบอลในสนาม                                   ง. วันดี วิ่งเล่นลิงชิงหลัก

16. คำพูดใดตรงกับการกระทำของลิงน้อย

ก. ไม่รู้จักเข็ดหลาบ                                                             ข. ไม่รู้จักประมาณตนเอง

ค. ไม่รู้จักเอาตัวรอด                                                            ง. ไม่ดูตาม้าตาเรือ

17. ลิงควรทำตามข้อใดเหตุการณ์จึงจะไม่จบลงแบบนี้

ก. เรียกเพื่อนมาฆ่ามดแดง                                 ข. ขอโทษมดแดง

ค. จับมดแดงกินเป็นอาหาร                                               ง. วิ่งไปให้ไกลที่สุด

18. ถ้ามดแดงเป็นคน มดแดงควรถือคติตามข้อใด เหตุการณ์จึงจะสงบลง

ก. บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ

ข. คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว

ค. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

ง. น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 19-20

                แฝกเป็นหญ้าชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นกอ ใบแบนยาวใช้มุงหลังคา และใช้ทำยา เป็นพืชที่มีระบบรากลึกเมื่อปลูกแล้วจะช่วยรักษาหน้าดิน พระองค์จึงทรงแนะนำให้นำหญ้าชนิดนี้ ไปปลูกเป็นขั้นบันได เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เพราะเมื่อฝนตกลงมาหญ้าแฝกจะช่วยดูดซึมน้ำไว้ ไม่ทำให้ดินและน้ำไหลไปสู่ที่อื่น ทำให้เขตพื้นที่ในแถบนั้นมีความชุ่มชื้น

 

19. พระองค์ในที่นี้หมายถึงใคร

ก. พระสงฆ์                                                          ข. พระพุทธรูป

ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      ง. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตร

 

20. ข้อความใดใช้จุดประสงค์ของการปลูกหญ้าแฝก

ก. ลดการพังทลายของหน้าดิน                         ข. ช่วยเสริมรายได้ให้แก่ราษฎร

ค. ช่วยดูดซับน้ำสู่ดิน                                          ง. ลดความแห้งแล้ง

 

 

21.                          อันข้าไทได้พึ่งเขาจึงรัก                     แม้ถ้อยศักดิ์สิ้นอำนาจวาสนา

                                เขาหน่ายหนีมิมิได้อยู่คู่ชีวา              แต่วิชาช่วยกายจนวายปราน

   

  ข้อใดสรุปคำประพันธ์ข้างต้นได้ดีที่สุด

                .  รู้อะไรรู้ให้จริง                                .   รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา

                .  รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกงาม               .  รู้มากยากนาน  รู้น้อยพลอยรำคาญ

22.                          หากน้ำตาฟ้าหลั่งครั้งละเม็ด        ค่าของเพชรน้อยกว่าค่าขอฝน

                                หยาดน้ำใจได้รับยามอับจน         จึงค่าล้นฝนมณีทุกสีไป

 

  ข้อใดคือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการบอก

                .  น้ำใจมีค่ากว่ากว่าฝน             .  น้ำใจที่ได้รับอับจนมีค่าที่สุด

                .  น้ำตามีค่ากว่าเพชร                       .  น้ำฝนครั้งละเม็ดมีค่ามหาศาล

23.       ต่อไปคุณต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  เมื่อขับรถผมขอบอกคุณไว้  เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

             จะทำให้หนักเป็นเบาได้  คุณโปรดเข้าใจด้วย  ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก  ผมยังไม่ปรับคุณ

 

     ผู้พูดมีวัตถุประสงค์  อย่างไร

                .  ตักเตือน                                .  สั่งสอน

                .  แนะนำ                                  .  อธิบาย

   

24.  แม่ตื่นแต่เช้า  เมื่ออาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้ว  แม่ก็ไปซื้อของที่ตลาด  โดยได้ซื้อผัก  เช่น  ผักบุ้ง   
           ผักตำลึง      แตงกวา  ถั่วฝักยาว   ฯลฯ  และได้ซื้อผลไม้  เช่น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 208338
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 11
ความเห็น: 70
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (70)

ขอบคุณที่เผยแพร่งานดีๆมาให้ชมค่ะ..ขอบคุณจากใจจริง..แล้วจะเข้ามาชมอีกนะคะ

ดีมากเลยคะสำหรับข้อสอบแนวนี้มีประโยชน์มากเลยคะ

ไม่มีคำตอบ

ไม่มีคำตอบให้ดูเลย

ขอบคุณมากทีนำมาเผยแพร่เป็นแนวทางในการนำไปสอนนักเรียน ขอผลแห่งความดีนี้

จงมีมงคลชีวิตที่ดีตลอดการ ถ้าจะกรุณาขอให้ทำของช่วงชั้นที่3เผยแพร่ และจะติดตามเข้าชมต่อไปค่ะ

พรุ่งนี้จะต้องไปสอบอ่านคิดวิเคราะห์แล้วไม่แน่ใจเลยว่าจะทำได้หรือเป่าแต่พอได้ดูข้อสอบนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะทำไดประมาณ85%

คำตอบไปไหนค่า.....................

พรุ่งนี้จะไปสอบแล้วแต่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลย แต่พออ่านข้อสอบนี้แล้วความมั่นใจพุ่งออกมาเป็น 1000000เปอร์เซ็นเลยฮะ....................

asdfghjkl

ขอดูข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์หน่อยครับ

ถึงคุณลูกเกดหรือใครที่พอจะมีข้อสอบ อ่าน เขียนคิดวิเคราะห์ ช่วงชั้นที่4หรือช่วงชั้นไหนก็ได้ขอความกรุณาส่งข้อสอบมาให้ผมหน่อยคับพอดีอยากได้ข้อสอบตัวอย่าง การอ่านคิดวิเคราะห์ซัก 100ข้อ โดย แบ่งเป็น การอ่าน 25ข้อ เขียน 25ข้อ และคิดวิเคราะห์50ข้อหรือไม่ต้องแยกก็ได้ครับใครช่วยส่งมาทางอีเมล์ [email protected] [email protected][email protected]วให้เด็กนักเรียน

เป็นข้อสอบที่ทำให้ได้แนวมากเลย ขอบคุณมากที่เผยแพร่

ขอบคุณครับ

ทำสอบงานทำได้ครับ

ขอบคุณค่ะ เพราะใกล้สอบแล้วเลยหาแบบฝึกทำ

@_@ !!!!

คำตอบไปเที่ยว

เป็นตัวอย่างข้อสอบคิดวิเคราะห์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก ขอบคุณมาก

เป็นตัวอย่างข้อสอบที่ดีมาขอบคุณค่ะ

ดีมากๆๆเลยคับ

ดีมากเลยยยยย........

เป็นแนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ที่ดีมากเลยค่ะ ***--สุดยอดดด....--***

OvO :-> :-D :>

เฉลยอยู่ไหนอ่ะ? ***บอกหน่อยดิ*** T_T

ช่วงชั้นอื่นมีไหมคะ

พลอย บุษบาได้รับความรู้มากเลยค่ะ

ค้นหาข้อสอบคิดวิเคราะห์เพื่อให้นักเรียนได้ลองทำ มาเจอของอาจารย์ดีมากๆ เลยค่ะ เลยขออนุญาตินำไปให่เด็กทำนะคะ

ขอบคุณครับ

เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนมากค่ะ ขออนุญาตนำไปให้นักเรียนฝึกทำนะคะ ถ้ามีเฉลยจะดีมากค่ะ

ดีมาก ขอบคุณค่ะ

เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนมากค่ะ ขออนุญาตนำไปให้นักเรียนฝึกทำนะคะ ถ้ามีเฉลยจะดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากที่มีข้อสอบมาให้พัฒนานักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ค่ะ

อยากได้เฉลยด้วยค่ะ

ขอบคุณมากที่มีข้อสอบมาให้พัฒนานักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ค่ะถ้ามีเฉลยด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ดีมากคะ

 

ขอบคุณมากเลยครับ

ดีมากค่ะ

เก่งจังเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ขอบคุณมากค่ะที่เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนเพื่อพัฒนาต้านการอ่าน คิดวิเคราะห์

ข้อสอบดีมากค่ะ  ขอบคุณมาก

 

เฉลยละคะ เฉลยยยย เฉลยยุหนายยย

ดีมากค่ะ....ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณมากคะ ครูผู็แบ่งปัน

ข้อสอบดีมากค่ะ ถ้าเฉลยมาด้วยก็จะดีมากนะคะ

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

ดีเยี่ยมสำสำหรับทดสอบฉบับนี้ เป็นแนวทางที่ดีมาก

ดีมาก ๆ เลยค่ะ กำลังต้องการทีเดียว ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากค่ะที่แบ่งปัข้อสอบ

ขอบคุณค่ะ

ดีค่ะ ขอบคุณนะคะ

ข้อสอบดีมาก ขอบคุณที่แบ่งปันให้ครูภาษาไทยที่ไม่ใช่เอกไทย

ข้อสอบดีมากค่ะอยากให้เฉลยด้วยได้ไหมค๊ะ

ดีมากค่ะ จะนำไปฝึกนักเรียนเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ฉลาด

ดีมากค่ะ จะนำไปฝึกนักเรียนเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ฉลาด ข้อสอบดีมาก ขอบคุณที่แบ่งปันให้ครูภาษาไทยที่ไม่ใช่เอกไทย

ชอบมากๆๆๆๆๆเลย ขอบพระคุณครับ

ขอบคุณที่เผยแพร่ ขอให้เจริญด้านวิชาการค่ะ มีประโยชน์มาก

สนุกมากๆค่ะ

ขอบพระคุณมากนะคะที่เผยแพร่ให้กับนักเรียน

ขอบคุณมากที่ท่านให้แนวคิดและเป็นวิทยาทานกับดิฉัน

ดีมากเลยคะ ขอบคุณมากคะ

 เฉลยมีไหมครับ

ไม่มีหรอกคราบ


 

พ่อม

ไม่มีคำตอบแล้วจะรู้ไหมค่ะว่าถูกหรือผิด

 

ใช้เป็นแนวทางการออกข้อบได้ดีทีเดียว ขอบคุณนะคะ...

ขอคุณความดีโปรดคุ้มครองผู้มีน้ำใจดี

  เฉลย ?

เป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียนมากๆ ขออนุญาตนำไปใช้นะครับ ขอบพระคุณครับ

ดีมากๆข้อสอบดีมาก

ขอบคุณครับ

อ่านแล้วได้แนวทางในการทำข้อสอบด้วยตนเองเลยคะ ขอบคุณสำหรับตัวอย่าง

ขอบคุณความรู้ที่เผยแพร่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ