ณัฏฐกรณ์ ปะพาน


รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Username
nattakorn
สมาชิกเลขที่
16975
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
http://edu.chandra.ac.th/~nattakorn
ประวัติทางการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนมณีราษฎร์คณาลัย จ.นครราชสีมา
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จ.นครราชสีมา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สาขาไฟฟ้ากำลัง (โควต้า) GPA.3.26
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (โควต้า) GPA.3.01
- ปริญญาตรี ปี2540-2542 สาขาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กทม. (โควต้า) GPA.3.04
- ปริญญาโท ปี 2542-2545 เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น GPA.3.57
- ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ด้านการสอนและการทำงาน
ปี 2545-2550
อาจารย์สอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รายวิชาที่รับมอบหมายในการสอนในระดับปริญญาตรี
1. วิชาการผลิตวัสดุกราฟิก
2. วิชาบทเรียนโปรแกรมสำเร็จรูป
3. วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
4. วิชาการผลิตสื่อและมัลติมีเดียทางการศึกษา
5. วิชาการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
6. วิชาการใช้ห้องปฏิบัติการทางเสียง
7. วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
8. วิชาการสื่อสารทางไกล
9. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
10. วิชาการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา
11. วิชาการผลิตสื่อการเรียนการสอน
12. วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
13. วิชาการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
14. วิชาการฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
15. นวตกรรมเพื่อการเรียนรู้
16. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
รายวิชาที่รับมอบหมายในการสอนในระดับปริญญาตรี โท
1. คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
2. วิทยากรการผลิตรายการโทรทัศน์
3. วิทยากรการผลิตวัสดุกราฟิก
ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร
เป็นวิทยากรอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
ครู-อาจารย์สังกัดกรุงเทพมหานคร และบริษัทที่สนใจด้านการผลิตสื่อ
1. วิทยากรฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Author Ware
2. วิทยากรฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Page Maker
3. วิทยากรฝึกอบรมการตัดต่อด้วยโปรแกรม วีดิทัศน์ Adobe Premiere 6.0 - Pro
4. วิทยากรฝึกอบรมการเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Macromedia Dream weaver
5. วิทยากรฝึกอบรมการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop
6. วิทยากรการผลิตสื่อมัลติมีเดียและคาราโอเกะ
7. วิทยากรโปรแกรมตัดสติกเกอร์ด้วยคอมพิวเตอร์
8. วิทยากรดำเนินรายการนานาสาระกับเทคโนโลยีการศึกษา
9. วิทยากรดำเนินการผลิตรายการวิทยุและการตัดต่อรายการวิทยุ
10. วิทยากรฝึกอบรมโปรแกรม Camtasia studio
11.วิทยากรฝึกอบรมe-book 
12.วิทยากรฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรม ด้านสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
13.วิทยากรบรรยายe-book โรงเรียนหอวัง ปี2552
14.วิทยากรบรรยายวิพากษ์สื่อการสอน โรงเรียนหอวัง ปี2551-52
15.วิทยากรบรรยายด้านสื่อการสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปี2552
16.วิทยากรบรรยายด้าน e-learning 4 ภูมิภาค เกี่ยวกับการบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน
17.วิทยากรบรรยายด้านสื่อ สพฐ เขต 1 นครนายก 2553
ตำแหน่งหน้าที่
ปี 2545 – 2548 เลขานุการฯ โปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ปี 2546 - 2548 ผู้ช่วยเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
ปี 2546-48 กรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์
ปี 2548 รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์
ปี 2548 กรรมการคณะทำงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปี 2548 กรรมการจันทรเกษม Photo (ร้านถ่ายภาพของมหาวิทยาลัย)
ปี 2549 กรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ปี 2549 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร์
ปี 2550-2551ได้รับการเลือกตั้งเป็นเลขานุการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ปี2552 รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ 
ปี2552 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 

ปี2553 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาครู
เกียรติประวัติ
       โล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปี2551
       โล่ราวัลครูดีศรีจันทรเกษม ปี 2553 อาจารย์ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ได้รับเกียรติอย่างสูงจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น 
ในงานช่างกลปทุมวันคืนถิ่นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ในรูปเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา  
1) อาจารย์ณัฏฐกรณ์ ปะพาน อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานสภาคณาจารย์คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3) รศ.สมเกียรติ จงประสิทธิพร อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
4) นายเสงี่ยม บุญจันทร์ เลขานุการสภาทนายความแห่งประเทศไทย  
5)นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม สมาชิกวุฒิสภา
การศึกษาดูงาน
ปี 2545 ศึกษาดูงานด้านวีดิทัศน์งาน Powwow 2002
ปี 2546
ศึกษาดูงานด้านการถ่ายภาพ Photo Faire 2003
ศึกษาดูงานด้านวีดิทัศน์งาน Powwow 2004
ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย http://www.geocities.com/nattakorn65/malasia.dwt
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย USM ประเทศมาเลเซีย
ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกคณิตศาสตร์แลคแซม ประเทศมาเลเซีย
ปี 2547 ศึกษาดูงานด้านเครื่องเสียง
ศึกษาดูงานด้านวีดิทัศน์งาน Powwow 2005
ศึกษาดูงานด้านการถ่ายภาพ Photo Faire 2004
ปี 2548 ศึกษาดูงานด้านอุปกรณ์ถ่ายวีดิทัศน์ของตัวแทนจำหน่าย JVC
ปี 2548 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย  บริษัทปริโตนัส
ปี 2548 ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร  มหาวิทยาลัยนันยางด้าน e-Learning
ปี 2549 ศึกษาดูสิงคโปร์ด้าน Education Technology 
ปี2550-2551 ศึกษาดูงานฮาวาย และเกาหลี
และประเทศจีน 12 ปันนา
ปี2552 อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยครูกวางซีนอร์มอล ประเทศจีน
รับรางวัลครูดีศรีจันทรเกษม  8  กันยายน 2553 
รางวัลนักวิจัยดีเด่นและครูดีศรีจันทรเกษม 
รศ.สุภาค์ ดุลยสัมพันธ์ ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาส  อ.อุบลรัตน์ อ.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
อ.ศักดิ์ รศ.บุญส่ง อ.หยี่  ด้านบนเป็นคณะผู้บริหาร
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท