การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่ --> การประชุมวิชาการ


ประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551

            ตามที่คณะนิติศาสตร์  ได้มอบให้ผู้เขียนได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปี  2551  เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่  เมื่อวันที่  3-5  กันยายน  2551  นั้น  ผู้เขียนได้เข้ารับการประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้

1.  หัวข้อการอบรมและวิทยากร  

1.1  การบรรยายเรื่อง  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดยุคใหม่  วิทยากรโดย  Mr.Jason  Tan  และ  Ms.Barbara  Radel  ผู้แทนจากบริษัท  Ex  Libirs 

1.2  การบรรยายเรื่อง  เทคโนโลยีสำหรับห้องสมุดยุคใหม่  วิทยากรโดย  นางสร้อยทิพย์  สุกุล  กรรมการบริษัท  Best  Books  Online 

1.3  การบรรยายเรื่อง การพัฒนาการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้  Google  วิทยากรโดย  นางสาวกัญญกานต์  นนทิวัฒน์วณิช  ผู้จัดการบริษัท  EBSCO  ประจำประเทศไทย

1.4  การบรรยายเรื่อง Knowledge  Sharing : Library  Portal & Institution Repository  วิทยากรโดย นายสมศักดิ์ วิเชียร  ที่ปรึกษาบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น จำกัด

1.5  การบรรยายเรื่อง  แนวโน้มการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต  วิทยากรโดย นางชนาธิป  กัณห์วานิช  กรรมการผู้จัดการบริษัท  โรเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.6  ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่  วิทยากรโดย  รศ.ดร.วรากรณ์สามโกเศศ  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1.7  การบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการห้องสมุดยุคใหม่  วิทยากรโดย  นางศรีจันทร์  จันทร์ชีวะ  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.8  การบรรยายเรื่อง  ภาพลักษณ์ห้องสมุดยุคใหม่  : การจัดสถานที่  วิทยากรโดย  อาจารย์สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.9  การบรรยายเรื่อง  ภาพลักษณ์ห้องสมุดยุคใหม่  : ไอทียุคใหม่  วิทยากรโดย  ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์  ราชบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

1.10  การบรรยายเรื่อง  ภาพลักษณ์ห้องสมุดยุคใหม่  : Brand  Management  วิทยากรโดย  ดร.รัฐ  ธนาดิเรก  กรรมการผู้จัดการบริษัท  ท.ธนารัฐ  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

1.11  การบรรยายเรื่อง  โพลห้องสมุดทำได้จริงหรือ  วิทยากรโดย  รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

1.12  การบรรยายเรื่อง  การพัฒนางานบริการห้องสมุดด้วยวิธี  LibQual, ServQual  และ  Best  Prectices  วิทยากรโดย  รศ.ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล  ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช

1.13  การบรรยายเรื่อง วัฒนธรรมการให้บริการในองค์กร  วิทยากรโดย  จารุนันทร์  อิทธิอาวัชกูล  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ  ส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  บริษัท  แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส  จำกัด  (มหาชน) 

1.14  การบรรยายเรื่อง  มนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการและการควบคุมสภาวอารมณ์  วิทยากรโดย  นางพิณคำ  โรหิตเสถียร  ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน  บริษัท  การบินไทย  จำกัด  (มหาชน)   

2.  รูปแบบและวิธีการ  วิทยากรบรรยายโดยมีสื่อคอมพิวเตอร์และตำราประกอบ  โดยผู้เข้าประชุมรับฟังการบรรยายและสามารถซักถามหากมีข้อสงสัย

3.  ผลที่ได้รับ  ผู้เขียนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น  สามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย  และทำให้ทราบว่าห้องสมุดในปัจจุบันจะต้องมีการทำงานควบคู่ไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งแยกจากกันมิได้  ซึ่งหากห้องสมุดใดที่ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว  อาจจะทำให้ห้องสมุดนั้น   ก้าวไม่ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน  ทำให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุดไม่สอดคล้องกับความต้องการ  หรือผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว  อีกทั้งยังมีการให้รู้จักการจัดสถานที่ของห้องสมุดอย่างไรให้ดูดีและน่าเข้าใช้บริการและการสร้างความประทับใจของผู้ใช้บริการ  เสมือนครอบครัวเดียวกัน

การประชุมในครั้งนี้  สอดรับกับที่ห้องอ่านหนังสือฯ  ของคณะนิติศาสตร์  ได้ขยายและปรับปรุง  เพื่อนำไปพัฒนากับงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

 มีบ้างช่วงบางตอนผู้เขียนเองก็แอบๆ  หลับไปบ้าง  (นิสัยไม่ดี)  เพราะเป็นการบรรยายตลอดทั้งงาน  บางช่วงวิทยากรบางท่านก็ตลกดีทำให้ไม่เครียด  หากมีโอกาสผู้เขียนจะเข้าร่วมอีกครั้ง  เพราะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเป็นอย่างยิ่ง  และขอบคุณทางสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่มีการจัดโครงการที่มีประโยชน์ในครั้งนี้ขึ้น  และบุคลากรให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  (พูดจากใจจริง)

และการอบรมในครั้งนี้ผู้เขียนเองได้มีโอกาสได้เจออาจารย์ที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับผู้เขียนให้มีความรู้นำไปประกอบวิชาชีพจนถึงปัจจุบัน  ครั้งแรกที่เจออาจารย์รู้สึกดีใจมาก  ซึ่งอาจารย์ยังดูเหมือนเดิม  ไม่มีเปลี่ยน

คนแรกจากซ้ายมือ  อาจารย์ศิริสุภา  เอมหยวก  พี่เจนต์  คันทะ  และอาจารย์น้อย คันชั่งทอง  และผู้เขียน

 

หมายเลขบันทึก: 207925เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2008 19:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:32 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ความรู้ สุดยอด....ขอบคุณนะค่ะ ความรู้เยอะมากๆๆ

หลับอีกแล้วเหรอ หลับได้ทุกที่เลยนะ อิอิ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท