การนำ ICT มาบริหารและอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ

jane
การนำ ICT มาบริหารและอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ

                         เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ   ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน  ใครไม่รู้จักเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถือว่าบุคคลเหล่านี้มีความล้าหลังไม่มีพัฒนาการก้าวไม่ทันซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ

โลกหรือสังคมปัจจุบัน  มีการแข่งขันทางเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างแพร่หลาย  หรือการเอาชนะกันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าย่อมเป็นผู้ชนะ  หากเมืองใดหรือประเทศใดและแม้แต่กับองค์การหรือหน่วยงาน  หากไม่สามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในสำนักงานหรือว่าล้าสมัยและยังไม่พัฒนาเช่นเดียวกัน  เพราะว่าในขณะนี้สังคมมีการแข่งขันกันอย่างสูงและรุนแรงมาก  หากผู้บริหารไม่ยอมที่จะพัฒนาองค์การหรือหน่วยงานของตนให้ก้าวทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เข้ามามีบาทบาทในองค์การหรือหน่วยงาน  ก็จะทำให้เกิดการเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัด

บทบาทและความสำคัญของ  ICT  ได้เข้ามามีบทบาทมากต่อการบริหารงานขององค์การหรือหน่วยงานเพราะจะทำให้การปฏิบัติงานในทุกระดับความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่วางนโยบายและแผนเอาไว้เพื่อที่จะพัฒนาระบบงานให้มีความทันสมัยและรวดเร็ว  โดยการนำเอา  ICT  เข้ามาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ  เช่น

1.  นำ  ICT  มาใช้ในการตัดสินใจ

2.  นำ  ICT  มาใช้ในการบริหาร

3.  นำ  ICT  มาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ

บทบาทของ  ICT  กับการบริหารแม้ว่าองค์การหรือหน่วยงานจะได้พัฒนางานของ  ICT  ไปได้อย่างรวดเร็ว  และใช้เครื่องมือที่ทันสมัย  แต่สิ่งที่สำคัญองค์การหรือหน่วยงาน  ก็คือต้องมีการพัฒนาบุคลากรขององค์การหรือหน่วยงาน  ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้  อย่างนี้เราจึงควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในการบริหารและจัดการระบบงานในองค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงานและนโยบายที่วางไว้ได้อย่างแท้จริง

การใช้  ICT  เพื่ออำนวยความสะดวกในองค์การหรือหน่วยงานยังสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานได้อีกในหลาย    ด้าน  ซึ่งขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการกับงานที่รับผิดชอบให้ได้มากเท่าไรนั้น  เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องคิดและพัฒนาศักยภาพขององค์การหรือหน่วยงานของท่านเองว่าจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้มากหรือน้อยเพียงใดนั้นต้องคำนึงถึงความคุ้มหรือไม่ด้วย

      บทบาทของการศึกษาที่จะนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนนั้น จะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคนและคนก็จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเมือง  การพัฒนาทั้ง  4  ประการนี้จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศได้

                สารสนเทศ  ( Information)  หมายถึง  ข่าวสารที่ได้จากการนำ  ข้อมูลดิบ  (raw data)  มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามาถนำไปใช้งานได้ทันที

                เทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Information Technology)   หมายถึงกระบวนการต่าง ๆและระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการโดยจะรวมถึง

                                1.  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คมนาคมต่าง ๆ  รวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งระบบสำเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะด้าน

                                2.  กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ  ข้างต้นมาใช้งาน รวมทั้งข้อมูลจัดเก็บประมวลผล  และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ  ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

                เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศในปัจจุบันประกอบด้วย

·       ระบบประมวลผลข้อมูล  ( Data Processing System)

·       ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( Management  Information  System)

·       ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ( Decision  Support  System)

·       ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง ( Executive  Information  System)

·       ระบบผู้เชี่ยวชาญ  ( Expert  Systems)

 สารสนเทศกับการตัดสินใจ

                ในองค์การต่าง ๆ สามารถแบ่งการทำงานของผู้บริหารได้  4  ระดับด้วยกันคือ

                                1.  ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว  ( strartegic  planning)

                               2.  ระดับวางแผนการบริหาร  ( tactical  planning)

                                3.  ระดับวางแผนปฏิบัติการ  ( operation  planning)

                                4.  ระดับปฏิบัติการ  ( Operation)

 บทบาท  ICT  กับการวางแผนการบริหาร

                ระดับการวางแผนการบริหารงาน บุคลากรในระดับนี้จะเป็นผู้บริหารระดับกลาง  ซึ่งทำหน้าที่วางแผนให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ  เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามแผนงานระยะยาวตามที่กำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง  มักจะเป็นสารสนเทศตามคาบเวลาซึ่งมีระยะเวลานานกว่าผู้บริหารขั้นต้น  และจะเป็นสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น  คู่แข่งหรือของตลาดโดยรวมเป็นต้น  นอกจากนี้แล้ว  ผู้บริหารระดับนี้ยังต้องการระบบที่ให้รายงานการวิเคราะห์แบบ ถ้า แล้ว (What –IF)  นั่นคือสามารถทดสอบได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้ว ตัวเลขหรือสารสนเทศต่าง ๆ  จะเปลี่ยนเป็นเช่นไร เพื่อให้จำลองสถานการณ์  ต่าง ๆ ที่ต้องการได้  ตัวอย่างเช่น  ผู้จัดการฝ่ายขายอาจต้องการทราบผลการขายประจำปีของบริษัทเทียบคู่แข่งต่าง ๆ  รวมทั้งอาจจะต้องทดสอบว่าถ้าเพิ่มหรือลดลงโฆษณาในสื่อต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อยอดขายหรือไม่อย่างไรบ้าง

 บทบาท ICT  กับการบริหาร

                สารสนเทศเพื่อการบริหาร  (Management Information System ) หรือ MIS คือระบบบริหารที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ  เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศจากภายในและภายนอก  สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรในอดีตและปัจจุบัน  รวมทั้งคาดว่าจะเป็นอนาคตนอกจากนี้ระบบ  MIS  จะต้องให้สารสนเทศภายในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์เพื่อให้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม  และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

                แม้ว่าผู้บริหารที่ได้รับประโยชน์จากระบบ MIS  สูงสุดคือ ผู้บริหารระดับกลาง  แต่โดยพื้นฐานของระบบ  MIS  แล้ว จะเป็นระบบที่สามารถสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารทั้ง  3 ระดับ คือทั้งผู้บริหารระดับต้น  ผู้บริหารระดับกลาง  และผู้บริหารระดับสูง  โดยระบบ  MIS  จะให้รายงานที่สรุปสารนเทศซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมดของบริษัท  จุดประสงค์ของรายงานจะเน้นให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้มและภาพรวมขององค์กรในปัจจุบัน  รวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบผลงานของระดับปฏิบัติการด้วย อย่างไรก็ดี  ขอบเขตของรายงานจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสารสนเทศและจุดประสงค์ในการใช้งาน  โดยอาจมีรายงานที่ออกทุกคาบระยะเวลา  รายงายตัวตามต้องการ  หรือรายงานตามสภาวการณ์หรือเหตุปกติ  ตัวอย่างรายงานที่ออกโดยระบบ  MIS  เช่น  การวิเคราะห์การขายแยกตามพื้นที่  การวิเคราะห์ต้นทุน  งบประมาณประจำปี  การวิเคราะห์การลงทุน  และตารางการผลิตเป็นต้น

 บทบาท ICT  เพื่อการบริหารให้ประโยชน์อะไร

                ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอื้อต่อการบริหารสถานศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา  คือ

                                1.  ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.       ประหยัดเวลาที่ต้องใช้ในการคัดลอก หรือกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถาม หรือจัดทำเป็นเอกสารเพื่อการนำเสนอ  ซึ่งมิใช่งานสอน  ช่วยให้ครู อาจารย์มีเวลาเตรียมการสอนและพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.  บุคลากรที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทำงานในส่วนที่รับผิดชอบเท่าเดิม

                                4.  ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณ  เช่น การวัดประเมินผลการเรียนของ

                                 นักเรียน  งานการเงิน  พัสดุ  เป็นต้น

                               5.  ได้ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันสูงโดยไม่ตอ้งเพิ่มบุคลากรหรือส่วนงาน

6.       ทำให้การตรวจสอบติดตาม  และประเมินผล  ทำได้ทั้งในระดับผู้บริหารในโรงเรียนและผู้บริหารระดับสูง ทังในส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนิเทศการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#การเรียน

หมายเลขบันทึก: 207343, เขียน: 09 Sep 2008 @ 23:37 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 14:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มาหาตอบแทบไม่ทันเพราะพี่ๆเล่นส่งกันจนเบียดหายไปกันข้างหนึ่งเลยครับ สวัสดีครับ พี่เจน