ตาราง  สรุปข้อแตกต่างระหว่างพุทธเถรวาทกับพุทธมหายาน

พุทธเถรวาท 

พุทธมหายาน

1. เน้นด้านประหยัด (เป็นต้นแบบความเรียบง่ายสมถะ)  เน้นความสามารถ (เป็นต้นแบบด้านช่วยสรรพสัตว์ด้วยจิตโพธิสัตว์   จึงต้องรู้จักใช้เครื่องมือช่วยสังคม เช่น  ขับรถยนต์ได้  จัดกิจกรรมเก่ง  ต้อนรับบริการดี)
2. ความสุภาพเรียบร้อย  ความกระฉับกระเฉง  กระชุ่มกระชวย 
3. ศีล  ทาน
4. ปฏิบัติส่วนตัว  ปฏิบัติส่วนรวม 
5. ปฏิบัติโดดเดี่ยว พึ่งตนเอง  แยกตัวหลุดพ้น (เอาตัวเองก่อน)  ปฏิบัติรวมกัน  รวมกันเป็นกลุ่ม  บรรลุพร้อมกันเป็นทีม  มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (เอาทั้งตนกับส่วนรวมพร้อมกัน)
6. มุ่งสู่อรหันต์ เท่านั้น  สานต่ออุดมการณ์โพธิสัตว์ถึงพระพุทธเจ้า 
7. ตายแล้วสูญ  ไม่อยากเกิดอีก  ตายแล้วยินดีเกิดอีก  มาช่วยคนอื่นต่อไป 
8. ไม่กินเจ - ตามมีตามได้  ต้องกินเจ  เพื่อลดการเบียดเบียนกันทั้งทางตรงทางอ้อม 
9. ไม่กินมื้อเย็น  กินมื้อเย็นได้  เรียกว่าอาหารยา (เอี้ยวสือ) 
10. เศรษฐกิจในประเทศ - จน  เศรษฐกิจในประเทศ - รวย 

                 
เอกสารอ้างอิง   หนังสือคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไต้หวัน

วิจารณ์  พานิช
 18 มี.ค.49