วันนี้ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยให้ทุกหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ปฏิบัติ  ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจริงโดยแบ่ง เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มการเงินและพัสดุ   กลุ่มธุรการ   กลุ่มนโยบายและแผน   กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มงานบริการการศึกษา   ได้มีการเล่าเรื่องของงานตนเองที่ได้ปฏิบัติ  ซึ่งตัวเองได้อยู่ในกลุ่มของงานการเงินและพัสดุ  และได้เล่างานของตัวเองที่ปฏิบัติและคิดว่าดีต่อตนเองและอาจจะเป็นประโยชน์กับงานอื่น คือ  รับผิดชอบงานพัสดุ ก็จะพูดถึงงานพัสดุจะต้องมีการทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างของแต่ละหน่วยงานย่อย   และงานพัสดุก็จะมีฐานข้อมูลที่ลงรายละเอียดประกอบคือ รายการที่ขอซื้อ  ราคา  รายวิชา  ห้างร้านที่ซื้อ  เพื่อสามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลในการใช้จ่ายเงินหมวดค่าวัสดุ  และยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำแผนปีต่อ ๆ ไป  มีข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของโครงการคณะ   โครงการกิจการนิสิต   งานวิจัย  โมบาย  และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง และมีฐานข้อมูลร้านค้าเพื่อที่สะดวกในการติดต่อ  และทราบข้อมูลการใช้จ่ายเงินของแต่ละภาควิชา สามารถนำข้อมูลมาคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวกับนิสิตและอื่น ๆ ได้อีก  และด้านครุภัณฑ์ก็มีฐานข้อมูลครุภัณฑ์ซี่งจะมีโปรแกรมเฉพาะ  มีรูปภาพและรายละเอียด  ราคา  ที่อยู่ร้านที่ซื้อ  เลขครุภัณฑ์  ผู้รับผิดชอบ  และภาควิชา  และมีแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ช่วยในการทำงานที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น   มีการควบคุมภายใน  โดยทางคณะจะมีหน่วยควบคุมภายในย่อยจะให้ตรวจไขว้กัน  และก็จากหน่วยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย  มาตรวจอีกครั้ง ซึ่งเราก็จะนำผลการตรวจมาปรับปรุงแก้ไข  และมีการให้ประเมินการทำงานจากผู้รับบริการ จากคณาจารย์  เพื่อนร่วมงานและนิสิต  มาปรับปรุงอีกทางหนึ่ง  มีการจัดทำข้อมูลเป็นรูปเล่ม  และนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องของงานของเวปไซด์ของคณะ  พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริการรับทราบและคนในคณะรับทราบ นี้ก็เป็นความภาคภูมิใจในการทำงานในระดับหนึ่ง  แต่ก็ยังได้รับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆด้วย  ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการสรุป  4  หัวข้อคือ  1.  คุณคาดหวังอะไรกับการประชุมในครั้งนี้   2.  เกินความคาดหมายที่มาประชุม ฯ  3.  ต่ำกว่าคาดหมาย    4.  คุณกลับไปแล้วจะกลับไปทำอะไร   ซึ่งไห้ทุกคนได้พูด การจัดประชุมครั้งนี้ทำให้เราทราบการทำงานที่นอกเหนือจากงานที่เราปฏิบัติอยู่เราสามารถนำมาปฏิบัติเป็นต้นแบบในการทำงานได้ในทุก ๆ งาน ซึ่งแต่ละคณะก็จะพัฒนาโดยนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป