ครูยุคใหม่ทำวิจัยพัฒนา                  

โดยศึกษาวิเคราะห์ศิษย์คิดอ่านเขียน

เปรียบเทียบผลเก่งดีของนักเรียน  

ทั้งความเพียรแยกแยะรายบุคคล

เมื่อรู้เหตุกำหนดแนวทางแก้

จนแน่แท้ทดลองทำซ้ำหลายหน

เปรียบเทียบผลก่อนหลังอย่างแยบยล พัฒนาตนพัฒนาศิษย์สัมฤทธิ์เอย