สมุดบันทึกความดี

พวงมะม่วง

แบบบันทึกความดี

 

 

 

 

 

สมุดบันทึก

ผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และพนักงานราชการ

(สำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

 

 

 

 

                         ชื่อ........................................................................................................

                         เลขประจำตัวประชาชน........................................................................

                         สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

                         สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                         กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลบุคคล

 

ข้อมูลบุคคลของข้าราชการเจ้าของบันทึกประวัติ

(ให้เจ้าของประวัติบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล)

 

ชื่อ...............................................................................

นามสกุล..................................................................

ตำแหน่ง..................................................................... 

วิทยฐานะ................................................................

ตำแหน่ง..................................................................... 

วิทยฐานะ................................................................

ตำแหน่ง..................................................................... 

วิทยฐานะ................................................................

ตำแหน่ง..................................................................... 

วิทยฐานะ................................................................

ตำแหน่ง..................................................................... 

วิทยฐานะ................................................................

 

*   ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ระบุผลการเลื่อนเงินเดือน 5 ปีที่ผ่านมา)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

 

*   รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบอื่น ๆ ที่ได้รับ (ถ้ามี)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

1. บันทึกผลงานและคุณงามความดี

1.1  บันทึกผลงานที่ได้ดำเนินการปีงบประมาณ...........      [   ]  ครั้งที่ 1   [   ]  ครั้งที่ 2

 

1)  บันทึกผลงานที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ซึ่งดำเนินการสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ จะระบุรายละเอียดเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และแสดงถึงประโยชน์ในการนำไปใช้ด้วยก็ได้

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

2)  บันทึกผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (ถ้ามี)  โดยระบุเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และประโยชน์

ในการนำไปใช้ด้วยก็ได้

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

3)  สรุปผลงานที่เห็นว่าโดดเด่นหรือผลงานสำคัญที่ปฏิบัติได้ในช่วงนี้  จากที่บันทึกไว้ไม่เกิน 6 ผลงาน

(กรณีที่มีผลงานสำคัญเกินกว่า 6 ผลงาน ก็ให้สรุปและจัดเรียงลำดับไว้ได้)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

 

 

1.2  บันทึกพฤติกรรมที่เป็นคุณงามความดี ปีงบประมาณ...........      [   ]  ครั้งที่ 1  [   ]  ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์ของการบันทึกนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 2549  ที่ต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการได้ประพฤติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในราชการให้ดียิ่งขึ้นไป และสร้างกำลังใจแก่ข้าราชการที่ได้ประพฤติดังกล่าว  โดยให้ผู้บังคับบัญชานำไปประกอบการพิจารณา เรื่องการบริหารงานบุคคลต่อไป  ดังนั้น ข้าราชการจึงบันทึกพฤติกรรม หรือเหตุการณ์สำคัญ ในการปฏิบัติราชการที่เป็นคุณงามความดีทั้งระดับที่ได้ปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ งานในหน้าที่หรือตามที่ส่วนราชการกำหนดก็ได้ หรือระดับที่เกิดคุณค่าหรือคุณงามความดีที่เป็นผลต่อข้าราชการ ประชาชน หรือส่วนราชการ หรือผลสัมฤทธิ์ของทางราชการต่อไปอีกก็ได้

 

กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคุณงามความดี

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สำคัญที่ท่านได้ประพฤติดี  ประพฤติชอบ  ตามวินัยและจรรยาบรรณ  ที่ได้ปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด  คุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชน  หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้ หรือตามที่ส่วนราชการกำหนดก็ได้

1.  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 

     1.1  จรรยาบรรณต่อตนเอง

 

         (มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..............

………………………………………………..............

………………………………………………..............

………………………………………………..............

………………………………………………..............

………………………………………………..............

………………………………………………..............

………………………………………………..............

………………………………………………..............

………………………………………………..............

………………………………………………..............

1.2  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

 

      (รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฅนนอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#สมุดบันทึกความดี#กศน.พานทอง

หมายเลขบันทึก: 206107, เขียน: 05 Sep 2008 @ 17:37 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 19:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้มาเยี่ยมซะนาน ยังคงเอกลักษณ์การบันทึกได้คงเส้นคงวา เป็นประโยชน์สำหรับการจดจำย้อนหลังได้ดีเหมือนเดิมนะครับ....