โครงการจัดค่ายเยาวชนไทย-จีน

 การจัดค่ายเยาวชนไทย-จีน ครั้งนี้จะเน้นการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม และมิตรภาพไทย-จีน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทัศนศึกษา พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม การศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ การเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  การศึกษาระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากรธรณี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สิ่งแวดล้อมทางทะเล การระดมความคิดและนำเสนองาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการแสดงทางวัฒนธรรม เป็นต้น
          สำหรับผู้เข้าร่วมการอยู่ค่าย ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน จำนวน 25 โรง รวม 50 คน นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 50 คน และครูไทย-จีน อีก 40 คน รวมผู้เข้าร่วมการอยู่ค่ายทั้งสิ้น 50 คน โดยจะมีพิธีเปิดค่ายในวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท และพิธีเปิดในวันที่ 21 สิงหาคม 2548 ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการค่ายเยาวชนไทย-จีนเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตความเห็น (0)