ค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด

ค่ายลูกเสือระดับชาติ

ปัจจุบันค่ายลูกเสือระดับชาติทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ค่ายหลวงบ้านไร่  และค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง ได้เป็นหนึ่งในการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ รวมทั้งเป็นศูนย์เอนกประสงค์และศูนย์ศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับงบประมาณสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับมาตรฐานในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในระดับต่างๆ โดยเน้นการบริหารจัดการ มีความแตกต่างกันตามสภาพ และลักษณะของค่ายลูกเสือในท้องถิ่นจังหวัดนั้นๆ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งบุคคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาที่มีศักยภาพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


More »

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนความเห็น (0)