เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ

นายอนุสรณ์ ไทยเดชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการ ส่งเสริม การศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 กำหนดให้กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการและทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องได้รับสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษอย่างทั่วถึง จึงทำให้ขณะนี้มีจำนวนนักเรียนพิการที่เข้าเรียนร่วมใน โรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คน แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียน เอกชนที่เปิดให้นักเรียนพิการได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ ซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างระบบเครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้พิการทั่วประเทศ ใน 3 ภูมิภาค ให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม ภาคใต้ จัดที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม และภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2548 ซึ่งการจัดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษที่ครบวงจร ทั้งการฝึกทักษะการดำรงชีวิต การดูแลรักษาทางการแพทย์ และการเรียนรู้ในระบบการศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย ทางการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มดังกล่าว ตลอดจนเป็นการวางแผนและสร้างระบบประสานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการรับใหม่ และส่งต่อนักเรียนพิการระหว่างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ซึ่งเท่ากับว่าจะส่งผลให้ผู้ปกครองลดภาระในการหาสถานศึกษาให้กับเด็กพิการ ได้อีกด้วย ผอ. สช. กล่าวต่ออีกว่าหลังจากที่โรงเรียนเอกชนได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว
จะทำให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการ รวมทั้งสามารถประสานความร่วมมือและอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันในการให้บริการ และปรึกษาหารือทางวิชาการที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสำหรับโรงเรียนเอกชนใดที่สนใจเข้าร่วม โครงการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา โทร 0 2628 9037
หรือ 0 2628 7000 ต่อ 315 ,305 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติความเห็น (0)