เมื่อวันอังคารที่ 2 ส.ค. ผมได้รับเกียรติจากม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการในการระดมความเห็นยุทธศาสตร์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคใต้ตอนบน (สุราษฎร์ฯ ชุมพรและระนอง)
งานนี้ อ.ก้าน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ได้รับมอบหมายจากวช.ให้จัดทำยุทธศาตร์งานวิจัยทั้ง 14 จังหวัดแยกตามกลุ่มจังหวัด
อ.ก้านเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายงานวิจัยอุดมศึกษา(สกอ.)ภาคใต้ตอนบน จึงใช้เครือข่ายเป็น กลไกในการดำเนินงาน โดยประสานให้ให้ผศ.สมศักดิ์ ชอบตรง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาม. ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับผิดชอบ
งานนี้ทำกันมา 3 เวทีแล้ว โดยแยกประชุมระดมความเห็นผู้เกี่ยวข้องในรายจังหวัด เรื่องการท่องเที่ยวเป็นเพียงประเด็นหนึ่งเท่านั้น ซึ่งผศ.สมศักดิ์และทีมงานได้สรุปความเห็นจาก 3 เวทีเป็น 9 หัวข้อ การประชุมครั้งนี้เป็นการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาช่วยกันดูว่า มีความครอบคลุมและมีความ ชัดเจนเพียงพอหรือยัง เพื่อช่วยกันเติมให้คมชัดยิ่งขึ้น
หน้าที่ของผมก็คือคุณอำนวยในเวที ซึ่งได้รับทราบภารกิจว่าดูกลุ่มท่องเที่ยวและได้รับเอกสารการประชุมตอนไปถึงพร้อมกับผู้เข้าร่วมประชุม

ผมอ่านเอกสารอย่างรวดเร็ว และสรุปหัวข้อทั้ง 9 ให้เชื่อมโยงกันโดยใช้แผนที่ความคิด ดังนี้

1) รูปแบบการท่องเที่ยว มีด้วยกัน 4 รูปแบบคือ การเกษตร สุขภาพ นิเวศ และวัฒนธรรม

2) ใน 4 รูปแบบของการท่องเที่ยวมีประเด็นสนใจคือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและการให้บริการ

3) จุดที่สนใจในการท่องเที่ยวคือ แหล่งท่องเที่ยว โดยมีประเด็นเรื่องระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ความเป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น เส้นทางท่องเที่ยวใหม่และการเชื่อมโยงแหล่งเที่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
4) ทั้งหมดนี้(1 ถึง 3) จะใช้แนวคิดclusterในการเชื่อมโยงเครือข่าย และพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน

ผมใช้ข้อสรุปดังกล่าวซึ่งเขียนเป็นแผนที่ความคิดเป็นตัวเปิดประเด็นพูดคุย

(ถ้าทีมผศ.สมศักดิ์สรุปความเห็นเป็น 9 ประเด็นไม่ครอบคลุม ผมก็สรุปไม่ครบด้วย หรือการสรุปของผมจาก 9 ประเด็น ดังกล่าวทำได้ไม่ครบถ้วน ก็เป็นทักษะที่อ่อนหัดของผม จึงต้องดูที่มาตั้งแต่การเก็บ/บันทึกความคิดเห็นในแต่ละเวทีว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ไล่มาตามลำดับ)

บทบาทของผมก็คือการชวนคุยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ ประเด็นนี้มีความครอบคลุมและลงลึกชัดเจนเพียงพอหรือยัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมที่ล้วนมีประสบการณ์เรื่องการท่องเที่ยวในแง่มุมต่าง ๆเป็นอย่างดี
เรามีเวลา 2 ชั่วโมงในการหารือกัน และได้พูดคุยกันค่อนข้างสบาย โดยได้เนื้อหาเพิ่มเติมที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและมีความชัดเจนในประเด็นคำถามจนเป็นที่พอใจ

ผมดำเนินการประชุมด้วยความสนใจยิ่ง และจากเรื่องราวที่พร่างพรูมาจากผู้เข้าร่วมประชุม ผมสามารถบันทึกได้เพียงหัวข้อสรุป(มีอ.ซึ่งอยู่ในทีมของผศ.สมศักดิ์เป็นคุณลิขิต)แต่มีเค้าโครงกรอบคิดรวบยอดในประเด็นการท่องเที่ยวที่ผุดบังเกิดขึ้นมา ซึ่งผมเห็นความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะแนวคิดของผู้เข้าร่วมประชุมที่เสนอให้มีการรวมทรัพยากรจากหลาย ๆที่ทั้งซีอีโอ อปท. สกอ. ททท. สกว.เป็นต้นมาบริหารจัดการร่วมกันโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีต่าง ๆ
ผมเห็นว่าถ้าจัดรูปการประสานจัดการแบบ task force โดยแนวคิดของการจัดการความรู้ก็น่าจะเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างมีพลังและยั่งยืนทีเดียว

โดยส่วนตัวผมนึกถึงอ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ที่จะมาประสานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นจริงขึ้นมา