ผักสวนครัวเพื่อสุขภาพ


นักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบร่างกายคนเราเหมือนต้นไม้ เมื่อปลูกต้นไม้ในดินที่ไม่ดี หรือดินที่มีสารพิษเจือปนอยู่ รากก็จะดูดอาหารที่ไม่ดีเหล่านี้ ไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของลำต้นและใบ ต้นไม้นั้น ก็จะทรุดโทรมและล้มตาย ในที่สุด

 นักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบร่างกายคนเรา เหมือนต้นไม้ เมื่อปลูกต้นไม้ในดินที่ไม่ดี หรือดินที่มีสารพิษเจือปนอยู่ รากก็จะดูดอาหารที่ไม่ดีเหล่านี้ ไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของลำต้นและใบ ต้นไม้นั้น ก็จะทรุดโทรมและล้มตาย ในที่สุด
เช่นเดียวกับร่างกายของเรา รากของมนุษย์อยู่ในลำไส้ มีหน้าที่ดูดอาหาร เข้าไปสู่เลือดและน้ำเหลือง และกระจายไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกาย ทำให้ร่างกาย แข็งแรง สดชื่น มีความต้านทานโรคดี มีอายุยืนนานอย่างสุขภาพดี

ในทางตรงข้าม หาก กินอาหารไม่ดี ก็จะเกิดเป็นพิษสะสมอยู่ในเลือดและน้ำเหลืองตลอดจนเซลล์ต่างๆของร่างกาย ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม เกิดโรค และอายุไม่ยืนยาวเท่าที่ควร
ปัจจุบัน พืชผักผลไม้ต่างๆ ที่ขายอยู่ในตลาด ส่วนใหญ่ ได้มาจากการปลูกที่ยังใช้ ฮอร์โมนเร่งผลผลิต และการใช้ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมี อยู่ไม่น้อย แม้กระทั่ง พืชผักที่เรียกว่า ปลอดสารพิษก็ตาม (ผักปลอดสารพิษนั้น  มักจะหมายถึง ผักที่ยังคงมีสารพิษตกค้างปนอยู่บ้าง   แต่ไม่เกินค่า MRL (Maximum Residue Limit) ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจระวังระดับของ  สารพิษตกค้างที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก)

ดังนั้น เมื่อไม่นานมานี้ จึงได้มีการรณรงค์ ให้ประชาชน หันมาทำการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่เรียกว่า เกษตรอินทรีย์กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ การเพาะปลูกเพื่อกินกันในครัวเรือน เหลือออกไปขายที่ตลาด จนถึงการกำหนดเป็นนโยบายของทางราชการเพื่อการส่งออกที่ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน


แต่ยังมี คนอีกมาก ที่ไม่เข้าใจว่า อาหารอินทรีย์สุขภาพ คืออะไร ดิฉันเลยขออนุญาต นำนิยามศัพท์ นี้มาจาก สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้.....

อาหารอินทรีย์สุขภาพ คือ อาหารที่ได้มาจากระบบการผลิตที่เรียกว่า เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการผลิตที่คำนึงถึง สภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายของทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยา ที่คล้ายคลึงธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ทั้งปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่างๆ ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี ตลอดจนไม่ใช้ พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรม ที่อาจเกิดมลพิษ ในสภาพแวดล้อม และเน้นการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
เพื่อให้ต้นพืช มีความแข็งแรง สามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง
รวมทั้งการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน มาใช้ประโยชน์ด้วย นอกจากนี้ ผลผลิตที่ได้ จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค   โดยไม่ทำให้ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม

สำหรับในด้านการส่งออกอาหารอินทรีย์ ปัจจุบันได้แก่ ข้าว กล้วยหอม หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว สับปะรด ข้าวโพดอ่อน ขิงและสมุนไพร เป็นต้น สำหรับเรื่องนี้ เป็นความภาคภูมิใจเป็นพิเศษ เพราะบริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ที่ดิฉันเคยเป็นผู้บริหารอยู่ เป็นผู้ผลิต ข้าวโพดอ่อนอินทรีย์ส่งออก เป็นรายแรกของประเทศ
(ข้อมูลปรากฏอยู่ใน เอกสาร โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ถึงความต้องการ ของภาคเอกชน เพื่อให้รัฐสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านอาหารอินทรีย์สุขภาพ เพื่อการส่งออก ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม)


ในด้านส่วนตัว ดิฉันและครอบครัว  นิยมกินอาหารอินทรีย์มานานแล้ว และมีการปลูกผักสวนครัวมาตลอด ไม่ค่อยได้ไปซื้อผักที่จำเป็นในการประกอบอาหารมาจากตลาดเท่าใด และรู้สึกดีใจ ที่เห็นกระแสการปลูกผักสวนครัว เริ่มกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อกลางเดือนสิงหาคมนี้ ดิฉันไปออกกำลัง ที่สวนเบญจกิติ เห็นทางกทม.จัดให้มีนิทรรศการการปลูกพืชผักสวนครัว ผสมผสานไปกับการปลูกต้นไม้ดอกไม้ เพื่อประดับบ้าน เรียกความสนใจจากผู้มาเดินเล่นและออกกำลังกายเป็นอย่างมาก มีภาพมาให้ชมกันด้วยค่ะ

เมื่อปี 2548-2552  ทางรัฐบาลได้กำหนด วาระแห่งชาติด้านเกษตรอินทรีย์ไว้ โดยสนับสนุนด้านวิชาการและการเรียนรู้ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อพัฒนาต่อยอด ภูมิปัญญา ชุมชนท้องถิ่นในเรื่องเกษตรอิทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ
ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าว มี 3 ระยะ คือ ระยะ ที่ 1เป็นการหยุดสารพิษ ลดปุ๋ยเคมี ระยะที่ 2ฟื้นฟูสมรรถภาพดิน และระยะที่ 3 สร้างความอุดมสมบูรณ์
( ที่มา:แนวทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน วาระแห่งชาติ การเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ พ.ศ. 2548-2552)
ถ้าเราหันมาปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง หรือเลือกซื้อแต่ผักผลไม้ ที่ปลอดภัยจากสารพิษต่างๆแล้ว เราจะมีสุขภาพที่ดี ร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ ขึ้นทุกคน ลดภาระของร่างกาย ที่จะต้องขับสารพิษที่สะสมอยู่  ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี  ถ้าสะสมถึงในระดับหนึ่ง ก็จะเกิดโรคต่างๆต่อไปนั่นเอง

ผักผลไม้มีกากใย วิตามิน และแร่ธาตุ ซึ่งจำเป็นต่อร่างกาย และผลไม้ให้น้ำตาลเพื่อเพิ่มเติมพลังงานซึ่งร่างกายควรจะได้รับทั้งสองอย่างในปริมาณที่เหมาะสม 
VegetablesforthekitchenGreengreensalads
ดังนั้น เรามาปลูกผักสวนครัว และปลูกผลไม้ที่ขึ้นง่ายๆ โตไวๆ ไว้กินกันเองในครอบครัวเถอะค่ะ
ที่ดิฉันปลูกไว้เป็นประจำอยู่ตลอดคือ...พริกขี้หนู.. มะเขือเทศ...ตะไคร้ สะระแหน่..โหระพา..แมงลัก..กะเพรา..ตำลึง...มะเขือพวง...เตยหอม
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่เป็น สมุนไพรคู่ครัว ทั้งนั้น เพราะกลิ่นรสของสมุนไพร ทำให้อาหารน่ากินและยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ แถมบางชนิดยัง สามารถชงดื่ม ช่วยบรรเทา อาการไม่สบายเล็กๆน้อยๆ เช่น ท้องอืด คลื่นไส้ โดยไม่ต้องไปหาหมออีกด้วย เช่น ทำน้ำตะไคร้ น้ำขิง กินสะระแหน่มากๆหน่อย ช่วยแก้อาการจุกเสียดในท้อง เป็นต้น
กำลังเตรียมที่จะปลูก กวางตุ้งและบวบด้วย แล้วแต่ว่า เราจะชอบรับประทานผักอะไรกันในครอบครัวค่ะ

หมายเลขบันทึก: 205154เขียนเมื่อ 2 กันยายน 2008 21:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:30 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (149)

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับที่บ้านเราควรหันกลับมาใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินที่มีประโยชน์ ปลอดจากสารพิษ ครับ

Page
วันที่ไปชมนิทรรศการ พาหลานตัวเล็กไปด้วย ชอบใจ เพราะเหมือนกับที่ปลูกที่บ้าน แต่มีดอกไม้สวยๆมาแซมด้วยอย่างมีศิลปะ

สวัสดีค่ะ คุณภูคา
ต้องใช้คติ Eat --as if your life depends on it ค่ะ

ข้อมูลจากมูลนิธิ สายใยแผ่นดินบอกว่า เมื่อ ปี 2547 ผักอินทรีย์แพงกว่าผักทั่วไป 60 กว่า%
แต่ตอนนี้ น่าจะถูกลงบ้างแล้ว เพราะคนนิยมกินกันมากขึ้น
เขามีการจำแนกประเภท เป็น ผักทั่วไป/ ผักอนามัย/ ผักเกษตรอินทรีย์
สิ่งที่น่าจะดีคือ เราควรหันมาปลูกผักสวนครัวกันให้มากๆ จะได้ผักที่เรามั่นใจมากขึ้น

สำหรับผักปลอดสารพิษ
วิธีการที่ทำให้สารพิษตกค้างในผักลดน้อยลง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆ ก่อนนำประกอบอาหารรับประทาน ดังนี้

1. ลอกหรือปอกเปลือก แล้วแช่น้ำสะอาดนาน 5-10 นาที
จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งลดปริมาณ สารพิษตกค้างได้ร้อยละ 27-72

2. แช่น้ำปูนใส นาน 10 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 34-52
3. การใช้ความร้อน ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 48-50

4. แช่น้ำด่างทับทิม นาน 10 นาที (ด่างทับทิม 20-30 เกล็ด ผสมน้ำ 4 ลิตร)
ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 35-43

5. ล้างด้วยน้ำไหลจากก๊อก นาน 2 นาที ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 25-39

 

6. แช่น้ำซาวข้าว นาน 10 นาที และล้างด้วยน้ำสะอาด ลดปริมาณ
สารพิษตกค้างได้ร้อยละ 29-38

7. แช่น้ำส้มสายชูหรือเกลือป่น (น้ำส้มสายชูหรือเกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ
ผสมน้ำ 4 ลิตร) และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งลดปริมาณสารพิษตกค้างได้
ร้อยละ 29-38

8. แช่น้ำยาล้างผัก นาน 10 นาที และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งลดปริมาณ
สารพิษตกค้างได้ร้อยละ 22-36


แต่สำหรับ ดิฉันเอง เมื่อซื้อผลไม้มา....
ใช้วิ๊ธี  ล้างน้ำนานๆก่อน เป็นอันดับแรก  ใช้ฟองน้ำขัดเปลือก และล้างด้วยน้ำเกลือหรือ baking soda  ก่อนจะล้างน้ำอีกทีด้วย  เพราะที่บ้านมีเด็กเล็กๆ จึงต้องระวังเป็นพิเศษ
ถ้าปอกเปลือกได้ ก็จะปอกเปลือกด้วย เช่นแอปเปิ้ล เป็นต้น

ผักสวนครัว ที่เราปลูกกันเอง ควรจะเป็นผักที่เข้าลักษณะ ผักไร้สารพิษ ไม่ควรไปใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต หรือ ยาฆ่าแมลง อย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้น

กองโภชนาการแนะนำให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กกินผัก  เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยต่อไป
จึงเห็นควร ทำพืชผักสวนครัวในบ้านมากขึ้น เช่น แปลงเล็กในสวนหลังบ้าน ข้างบ้าน หรือใส่กระถางปลูกพริก ข่า ตระไคร้ กะเพรา โหระพา สะระแหน่ มะเขือเทศไว้ 5-6 กระถางก็พอกินได้แล้วสำหรับครอบครัวเล็กๆ จะทำให้เข้าถึงการกินผักได้ง่ายขึ้น 

จากข้อเขียน ของศ.นพ.ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ::ถ้าสารพิษ ไปสะสมในร่างกายเรามากๆเข้า โอกาสจะเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งก็จะสูงขึ้น เพราะทั้งเนื้องอกและมะเร็งคือ โรงเก็บสารพิษนั่นเอง

สวัสดีค่ะคุณพี่ ที่คิดถึงเสมอ

 • อ่านบันทึกของคุณพี่แล้วชื่นใจ  กับ ภาพสวย ข้อความมีความรู้  การเขียนที่กรองมาจากใจ น้ำใจของคุณพี่  ความมีมิตรภาพ  ครูอ้อยไม่เคยลืมเลยค่ะ

คิดถึงเสมอ

รักษาสุขภาพนะคะ  ฝากกอดหลานน้อยด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อ่านบันทึกนี้แล้วชื่นใจจังค่ะ อ่านไปก็ว่าจะเขียนขอดูรูปสวนครัวที่บ้านคุณพี่ศศิฯด้วย ก็มาได้เห็นใน comment ต่อเลย เยี่ยมมากๆค่ะ ชักจะอยากลุกขึ้นมาจัดการสัก 2-3 กระถางแล้ว กลัวแต่เขาจะไม่รอดจนเราได้กินผลิตผลน่ะสิคะ พี่มีเคล็ดลับมาแนะนำด้วยไหมคะ สำหรับผักที่ปลูกได้ง่ายๆสำหรับมือใหม่ จะได้มีกำลังใจปลูกเพิ่มเติมไปเรื่อยๆน่ะค่ะ ขอบคุณบันทึกดีๆมีมูลค่าเพิ่มแบบนี้นะคะ ยอดเยี่ยมจริงๆ

เคยปลูกผักเองค่ะ ทานไม่ทันเลย ปลอดสารพิษด้วยและภูมิใจที่มีสวนครัวเป็นของตัวเอง

ตอนหลังปลูก ผักจำเป็นเช่น มะนาว มะกรูด พริก กระเพรา โหระพา ใบชะพลู ก็เก็บทานได้ทุกวัน

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

อ่านแล้ว ทำให้ได้มีโอกาสทบทวนความรู้เรื่อง..อาหารอินทรีย์สุขภาพ ค่ะ โดยปกติสนใจและชอบด้านสุขภาพอยู่แล้ว เพราะเคยมีปัญหาเรื่องท้องผูก เมื่อมีจุดเปลี่ยนความคิดจึงหันมาฝึกทานผักผลไม้มากขึ้น จนชอบทานและขาดไม่ได้ค่ะ

จากการอ่านหนังสือและเรียนกับดร.เกียรติวรรณ ท่านให้ความสำคัญมากกับ Life force ในอาหารสดหรืออาหารที่ไม่ผ่านความร้อนเกิน 40 องศา การที่คนปัจจุบันมีปัญหาเรื่องนน.เกินเมื่ออายุมากขึ้น เนื่องจากทานอาหารที่ไม่มีพลังชีวิต หรือ Life force แล้ว จึงได้แต่พลังงานที่นำไปใช้ไม่ได้ ทานน้อยแต่นน.เพิ่ม อ่อนเพลีย ไม่สดชื่น ร่างกายไม่เผาผลาญอาหาร อาจารย์เล่าว่า..การควบคุมนน.นั้นไม่สำคัญว่าคุณจะทานน้อยหรือทานมาก แต่อยู่ที่ว่าคุณทานอะไรมากกว่า เพราะถ้าร่างกายได้รับเอ็นไซม์จากอาหาร (ซึ่งก็มีมากในอาหารสด ผักสดผลไม้นั่นเอง) ก็จะมีการเผาผลาญอาหารและนำพลังงานไปใช้ได้หมดจด ไม่เหลือเป็นไขมันส่วนเกินค่ะ

และการทานผักสด ผลไม้ ก็คงต้องคำนึงถึงความสำคัญของสารตกค้างดังที่พี่บอกไว้นี่เองค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

ส่งภาพดอกส้มจีน หอมอ่อน ๆ มาให้พี่ยามเช้าค่ะ

 • ไม่มีที่ปลูก..
 • ใช้กระถางปลูก กระถางก็แพงกว่าผักที่ปลูกอีก
 • แต่ค่าน้ำปะปาแพงหูฉี่..
 • ปลูกมากก็กินไม่ทัน
 • 5 บาทก็ได้ผักแล้ว
 • ยุ่งยาก..ร่ำไร..
 • ไม่มีเวลา..
 • นี่คือปัญหาในการส่งเสริมผักสวนครัวเท่าที่เจอครับ
 • 555 เอาปัญหาเป็นตัวตั้ง..
 • ธุ  คุณพี่ศศินันท์ค่ะ..

ถ้าทุกครอบครัวมีเนื้อที่/มุม/กระถางปลูกผักสวนครัวก็ดีนะคะ  ^^  ต้อมก็คิดว่าบ้านตัวเองน่าจะมีได้แล้วค่ะ  

ร่วมสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองครับ หรืออาจจะสนับสนุนผักพื้นบ้านจากตลาดสดก็ค่อนข้างปลอดภัย

คนข้างกายผมเป็นคนแพ้สารเคมีตกค้างในผักอย่างรุนแรง
ถึงวันนี้ร่างกายก็ยังไม่ฟื้นเป็นปกติเลยครับ

สวัสดีค่ะ ครูอ้อย แซ่เฮ
ตืนนี้ นอนดึกนะคะ อิๆๆๆ
ขอบคุณที่มาอ่านค่ะ ที่บ้านพี่ จะปลูกสวนครัวกันมานานแล้ว ไม่ค่อยได้ซื้อผักหลายๆอย่างมาจากตลาด เช่นพริก ตะไคร้ มะกรูด มะนาว โหระพา กะเพรา มะเขือเปาะ ต้นเตยหอม มะเขือเทศ ต้นหอมแบ่ง
ผลไม้ ส่วนใหญ่ จะเป็นต้นไม้ยืนต้น เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง ต้นยอ ทับทิม ค่ะ
รู้สึกว่า เวลาเก็บมากิน สนิทใจดี และประหยัดค่ะ เพราะส่วนใหญ่ พี่กินข้าวที่บ้านค่ะ
ครูอ้อย จะลองปลูกบ้างก็ดีต่ะ ไม่ต้องมาก ไม่เป็นภาระค่ะ  

สวัสดีค่ะคุณโอ๋   โอ๋-อโณ คุณโอ๋ บอกว่า อยากเห็น สวนครัวบ้านพี่ 
เลยเอารูปมาให้ดูค่ะ ปลูกหลายอย่าง ส่วนใหญ่ลงกระถาง อยู่ในความรับผิดชอบของแม่บ้าน เขาขุดดิดไม่ไหว เลยขอปลูกใส่กระถาง แค่ปลูกในกระถาง ก็ทานไม่ทันแล้วค่ะ งามจังเลย ช่วงนี้ กำลังจะต้องปลูกทดแทนผักบางชนิดแล้วค่ะ  
ผักเล็กๆน้อยๆ เดินไปเก็บจากต้น ไม่ต้องซื้อ อาจไม่ได้มีราคาสูงอะไร แต่เราได้กิน ผักที่ไร้สารพิษจริงๆค่ะ
ส่วนมะนาว ก็กำลังใกล้ออกลูกค่ะ
Page2
นึกๆอยากจะเขียนเรื่องการพออยู่พอกินของคนที่อยู่บนเขาที่สีคิ้ว
นานแล้ว ยังไม่ได้เขียนสักที คิดว่า จะเขียนเร็วๆนี้ค่ะ 
ทึ่งมากๆ เขาไม่รู้เรื่องโลกภายนอกเท่าไร แต่ อยู่ได้อย่างสบายค่ะ ไปเห็นมากับตาแล้ว
และมีสุขภาพดี เพราะอากาศดี มีการเพาะปลูกพอกิน มีน้ำสะอาดใช้จากหนองน้ำธรรมชาติ...เป็นอีกแบบหนึ่ง ของชีวิต ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯค่ะ

Redtomatoes
นี่คือ ต้นมะเขือเทศ ที่ปลูกที่บ้าน กำลังให้ผล ถ่ายรูปกลางแดดเลยไม่ค่อยชัดค่ะ
ผักสวนครัว จะเป็นพืชล้มลุก พอหมดอายุ ก็จะเหี่ยวแห้งเฉาไป เราก็ต้องปลูกใหม่ แต่ที่ต้องปลูกทุกเที่ยวคือ ต้นพริกขี้หนู เพราะปกติ จะมีการใช้ยาฆ่าเพลี้ยกันสูงมากๆ เนื่องจาก พริกปลูกยาก เพลี้ยชอบขึ้
แต่ที่ปลูกที่บ้าน ยังไม่เคยมีเพลี้ยเลย

สวัสดีค่ะ คุณแก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
ค่ะ พี่ก็ว่า การปลูกสวนครัวไว้กินเองในบ้าน เป็นกิจกรรมที่สนุก สำหรับสมาชิกในครอบครัวนะคะ
และยังภูมิใจ ในสิ่งที่เราปลูกเองมากับมือด้วย
นอกจากผักสวนครัว พี่ยังชอบปลูกไม้ผลด้วยค่ะ อย่างเช่น มะพร้าวพันธุ์สีทองนี้ หอมหวานเหลือเกิน มี 2 ต้น ตายไป 1 ต้นโดนหนูแทะราก กำลังเพาะอยู่ว่า จะขึ้นอีกไหม
น้ำมะพร้าว เป็นNatural Juice อย่างแท้จริงค่ะ มีประโยชน์มากมายและอร่อยด้วย

คุณ คนไม่มีราก บอกว่า ไปอ่านมาแล้ว ชอบมาก ๆ ค่ะ

ส่งภาพดอกส้มจีนที่กำลังออกเต็มต้นมาให้พี่ชมค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะ...
ผักอนามัย กับผักปลอดภัยจากสารพิษ ก็ยังใช้สารเคมีนะคะ แต่เข้มงวดเรื่อง สารตกค้างให้ไม่เกินปริมาณที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะ

แต่พืชอินทรีย์ ไม่มีการใช้เคมีเลย สถาบันพืชเกษตรอินทรีย์ มกท. ในประเทศเรา จะเป็นผู้รับรองให้ แต่ถ้าเป็นการส่งออก หน่วยรับรอง ของต่างประเทศ จะเป็นผู้รับรองค่ะ

สวัสดีอีกทีค่ะ คุณคนไม่มีราก
ที่บอกว่า...
การควบคุมนน.นั้น  ไม่สำคัญว่าคุณจะทานน้อยหรือทานมาก แต่อยู่ที่ว่าคุณทานอะไรมากกว่า เพราะถ้าร่างกายได้รับเอ็นไซม์จากอาหาร (ซึ่งก็มีมากในอาหารสด ผักสดผลไม้นั่นเอง) ก็จะมีการเผาผลาญอาหารและนำพลังงานไปใช้ได้หมดจด ไม่เหลือเป็นไขมันส่วนเกินค่ะ
ขอเติมว่า และสำคัญว่า เราทานอะไรมื้อไหน มากกว่าด้วยค่ะ
เราทานตามปกติ แต่ ถ้าเป็นมื้อเย็น ไม่ควรทานแป้งมาก เพราะจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล ได้ง่ายและเร็วมากด้วยค่ะ
อาหารที่ดีที่สุด ที่เราควรทาน คือ อาหารที่สด ใหม่และปราศจากสารพิษเจือปนนะคะ

คุณ เกษตร(อยู่)จังหวัด
ใช่เลยค่ะ ปัญหาที่ นักการเกษตร เจอเป็นประจำ
แต่อาจจะเป็นเพราะว่า พวกเขา ยังไม่ทราบภัยร้ายแรง ของของสารพิษต่างๆมั๊งคะ คงต้องให้ความรู้เขาเพิ่มขึ้น
นอกจากเรื่องผักสวนครัวแล้ว ก็ยังมีผักผลไม้ ที่เป็นพืชอินทรีย์อีกหลายชนิด เช่นกล้วย, แก้วมังกร, มะละกอ, เสาวรส, ส้ม, มะม่วง ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม ข้าวอินทรีย์ หน่อไม้ฝรั่ง มะเฟือง ว่านหางจระเข้อินทรีย์เป็นต้น และมีหน่วยงานคือ กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับรองให้ได้ค่ะ
 

ถ้าพุดถึงในด้านการปลูกพืชอินทรีย์ เพื่อส่งออกแล้ว..
ตามข้อมูล ของกรมวิชาการเกษตร บอกไว้ว่าดังนี้ค่ะ....

ปัจจุบัน มีประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก พื้นที่รวม 143.75 ล้านไร่
ส่วนใหญ่อยู่ในออสเตรเลีย สหภาพยุโรปและลาตินอเมริกา
ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Trade Center : ITC / UNCTAD / WTO) ประมาณการว่าในปีพ.ศ. 2546 มูลค่าของ สินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกมีประมาณ 23,000-25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
มีการขยายตัวร้อยละ  10 - 20 ต่อปี โดยมีตลาดผู้บริโภคที่สำคัญ คือสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ประเทศไทย
มีพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง โดยกรมวิชาการเกษตร ประมาณ 53,810 ไร่
พืชที่ส่งออกได้ในปัจจุบันได้แก่ ข้าว ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน หน่อไม้ฝรั่ง ชา ผลไม้ และสมุนไพร
ในปี 2548 กระทรวงพาณิชย์ ได้ประมาณมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย
ประมาณ 426 ล้านบาท ซึ่งยังนับว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ารวมของตลาดโลก
ทั้งนี้ประเทศไทย  มีศักยภาพสูง ที่จะปรับเปลี่ยนสู่การผลิตสินค้าเกษตรส่งออกทั่วไปเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยมีความได้ เปรียบในเรื่องความหลากหลายของชนิดพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า..
กรมวิชาการเกษตร ได้ออกใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร และผู้ผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศไทย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่18 เมษายน 2544) โดยเกษตรกรหรือผู้ผลิตจะต้องยื่นใบสมัครขอใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ที่
โครงการเกษตรอินทรีย์ ตึกกสิกรรม ชั้น 2 กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม.
หลังจากนั้น ผู้ตรวจประเมิน (Inspector) ที่ได้รับมอบหมายจะออกไปตรวจสอบพื้นที่การผลิต แล้วรายงานให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ออกใบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต และผลิตพืชอินทรีย์
กรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาอนุมัติออกใบรับรองเป็นประกาศนียบัตร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ(ถ้าร้องขอ)
พร้อมกับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Organic Thailand พิมพ์บน บรรจุภัณฑ์ เพื่อแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ใบรับรองมีอายุเพียง 1 ปี
ดังนั้น จึงต้องยื่นใบสมัครขอต่ออายุทุกปี ในขณะนี้การขอรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตรไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
ถ้าเราไปซื้อ พืชผักอินทรีย์ ที่ตามตลาด หรือ ซุปเปอร์มาเก็ต อย่าลืมดู ตรารับรองด้วยนะคะ

ผักสวนครัว...

ในสมัยที่ยังเด็ก  พ่อขุดบ่อน้ำไว้ในบริเวณบ้าน  ตอนเช้า ๆ ผมต้องทำหน้าที่ขนน้ำใส่ตุ่ม  รวมถึงการรดน้ำเรือนเพาะชำ  พืชผักที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้าน  และส่วนหนึ่งก็เป็นแปลงผักเล้ก ๆ ที่อยู่ใกล้บ่อ

ส่วนปุ๋ยนั้น  ก็ขนมาจากใต้ถุนบ้านซึ่งเป็นคอกวัวนั่นเอง

สมัยนั้น  ทุกครัวเรือนจะเขียวงามไปด้วยพืชผักชนิดต่าง ๆ  เก็บกินและแบ่งปันกันได้อย่างไม่อิดออด  มีมะนาวเต็มต้น  มีกระถินเรียงรายเป็นรั้วบ้าน 

สมัยนั้น  หมู่บ้านชนะการประกวดในระดับภาคอีสาน และได้อันดับสองของประเทศ  แต่นั่นก็นานมากแล้ว... มีเพียงความทรงจำเท่านั้นที่แจ่มชัด  ขณะที่ความเป็นจริงของวันนี้  ไม่มีให้พบเห็นนัก  แต่ทุกครั้งที่กลับบ้าน  ผมมักให้หลานตำส้มตำให้ทาน พร้อม ๆ กับการเก็บเอาชะอมมาทานกับส้มตำอย่างเอร็ดอร่อย

....

ขอบคุณครับ

 


สวัสดีค่ะ น้อง เนปาลี 
ถ้าอ่านมาแล้วนึกอยากจะทำสวนครัวบ้าง ก็ เชียร์เลยค่ะ
อาหารที่ดี ไม่มีสารพิษเจือปน เมื่อเข้าไปเลี้ยงร่างกายของเราแล้ว
ร่างกายเราก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ไปด้วย แน่นอนค่ะ

สวัสดีค่ะึคุณพี่ศศินันท์

ขออภัยค่ะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาในอนุทินและบันทึกเลยค่ะ ...ยุ่งๆเล็กน้อยแถมเข้ายากด้วยค่ะ.. ขอบคุณคุณพี่มากค่ะที่แวะไปชวนมาชมสวนครัวที่บ้าน สวยงามน่าทานจังค่ะ พอคุณพี่พูดถึงน้ำมะพร้าว..จากมะพร้าวสีทอง ยิ่งทำให้อยากชิมมากเลยค่ะ

มายกมือสนับสนุนด้วยคนค่ะเรื่องปลูกพืชสวนครัวทานเอง อย่างที่คุณพี่บอกค่ะมั่นใจ ปลอดภัยสารพิษ แถมด้วยความภูมิใจเล็กๆ ที่มีพืชผักออกดอกออกผลให้ชื่นชม ..

 • แวะมาร่วมด้วยช่วยกันปลูกผักค่ะ
 • ซื้อผักจากตลาดเห็นใบสวยๆนั่นอันตรายมากๆ
 • เรื่องนี้ต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกที่ดีกับผู้ผลิตนะคะ
 • เพราะในระยะยาวบ้านเราจะมีคนป่วยจากปัญหาการปนเปื้อนของอาหารที่เราบริโภคเพิ่มมากขึ้นนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณพิทักษ์
นึกว่าคนข้างกายคือใคร แหม ก็คนที่ดิฉันชื่นชอบวิธีการบุกเบิกเรื่องพืชผักอินทรีย์มาก่อนหน้านี้ ตลอดมาค่ะ อ่านทุกบันทึกของเธอเลยค่ะ เรียกว่า แฟนประจำ

อาหารสุขภาพ  ตอนนี้ มี น้ำมันเมล็ดชา มาใหม่นะคะน้ำมันเมล็ดชา น้ำมันมะกอกแห่งทวีปเอเซีย ลองหรือยังคะ...
 
ในวงการโภชนาการยอมรับกันว่าน้ำมันมะกอกของชาวเมดิเตอร์เรเนียนเป็นน้ำมันที่มีสัดส่วนของกรดไขมันชนิดต่างๆ ในปริมาณที่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ล่าสุดวิทยาศาสตร์การอาหารพบว่า "น้ำมันเมล็ดชา" มีคุณสมบัติที่ดีใกล้เคียงเทียบได้กับน้ำมันมะกอก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "น้ำมันมะกอกแห่งทวีปเอเชีย" น้ำมันเมล็ดชาเป็นน้ำมันพืชสกัดจากเมล็ดของดอกเซาคามิเลียโอสิเฟร่า นิยมใช้กันทางใต้ของประเทศจีน เช่น ในชาวหูหนาน มีการใช้น้ำมันเมล็ดชามานานกว่า 1,000 ปี


Tea seed oil (also known as tea oil or camellia oil) is an edible, pale amber-green fixed oil with a sweet, herbal aroma It is cold-pressed mainly from the seeds of Camellia oleifera but also from Camellia sinensis or Camellia japonica

With its high smoke point (485° F.), tea seed oil is the main cooking oil in some of the southern provinces of China, such as Hunan—roughly one-seventh of the country's population. In Japan tea seed oil is derived from Camellia japonica, mainly from Gotō Islands of Nagasaki Prefecture and Izu Islands of Tokyo Prefecture.

ไปซื้อมาปรุงอาหารแล้วค่ะ น่าจะดี เพราะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ตำแหน่งเดียว 80.9% และจุดเดือดที่เป็นควัน 252 องศาเซลเซียส-ยิ่งสูง ยิ่งดี

 • กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับรอง
 • แต่เบื้องหลังของการรับรองมาจาก กรมส่งเสริมการเกษตร ครับพี่..
 • เริ่มจากรับสมัคเกษตรกร
 • อบรมให้ความรู้เกษตรกร
 • ตรวจประเมินขั้นต้นให้เกษตรกรมีความพร้อมในการที่จะขอใบรับรอง
 • แจ้งให้กรมวิชาการมาตรวจสอบ
 • แก้ไขข้อบกพร่อง
 • สุดท้ายได้ใบรับรองมาก็นำส่งเกษตรกร
 • ตรวจเยี่ยมให้รักษามาตรฐานให้สม่ำเสมอ
 • ยื่นใบขอต่ออายุใบรับรองในปีต่อไป
 • ทั้งหมดนี้..กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นคนทำ (ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ)
 • เพียงแต่ถ้ามองจากใบรับรอง..จะไม่เห็นกรมส่งเสริมการเกษตรครับพี่..ยิ่งประชาสัมพันธ์ตัวเองไม่เก่ง..คุยได้แต่กับเกษตรกร..ก็ยิ่งอยู่เบื้องหลังลึก ๆ ลงไปอีก

สวัสดีค่ะ คุณ แผ่นดิน
ดีใจที่เข้ามาอ่านค่ะ  และเป็นจริงค่ะ ที่แต่ก่อน ทุกครัวเรือนจะเขียวงามไปด้วยพืชผักชนิดต่าง ๆ  เก็บกินและแบ่งปันกันได้ มีมะนาวเต็มต้น  มีกระถินเรียงรายเป็นรั้วบ้าน 
อยากให้เป็น เหมือนเก่าอีกนะคะ

สวัสดีค่ะ a l i n_x a n a =)
ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ เห็นสวนครัวของคุณอุ๊ ก็น่ารักมากค่ะ
สมัยก่อนที่บ้านพี่ก็ปลูกสวนครัวกันเป็นประจำ เพิ่งมาร้างรา ไปในช่วงหลังๆนี้เอง แค่คอนนี้ ประมาณ 2-3  ปี มานี้ มารื้อฟื้นใหม่อีกแล้วค่ะ
อยากให้ทุกๆบ้านหันมาปลูก สวนครัวกันให้มากๆ คงจะสุขภาพดีขึ้นกันทุกคนนะคะ
พี่ มีกล้วย ที่ปลูก ด้วยดินที่อุดมมากๆ  มาฝากด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ naree suwan
ตอนนี้อาจารย์ พอจะหายยุ่งแล้วนะคะ ถึงจะงานยุ่งอย่างไร ก็อย่าลืม ทานอาหาร ที่ปลอดภัยมากๆไว้ก่อนนะคะ สุขภาพจะได้แข็งแรง มีโอกาสมาลุยงานมากๆหนักๆได้
ที่บ้านพี่ โชคดี มีตำลึง ขึ้นริมรั้ว เต็มไปหมด
ตำลึง มีวิตามิน A สูงและยังมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก
แพทย์ไทยจัดเป็นผักฤทธิ์เย็น
ตำลึงเป็นพีชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มีหัวใต้ดิน และมีคุณค่าทาง อาหารใกล้เคียงก้บแครอท ค่ะ
อีกอย่างหนึ่ง ที่พี่ชอบปลูก  คือ สะระแหน่
ซึ่งมีน้ำมันหอมระเหย หอมดีด้วย และยังมี วิตามินเอ แคลเซียม ฟอสฟอรัส   เป็นผักสดใช้ดับกลิ่นคาวในอาหารดี
จัดเป็นยาขับลม ขับเหงื่อดีค่ะ
ดูในภาพนี้ค่ะ ใส่ ใบสะระแหน่ เสียเยอะเลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ เกษตร(อยู่)จังหวัด 

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นคนทำ (ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ)

แต่เใบรื่องการออกใบรับรอง..จะไม่เห็นกรมส่งเสริมการเกษตรครับพี่.
เข้าใจการทำงานค่ะ
  นี่ระบบ ของราชการหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ อิๆๆ
มีข่าวว่า ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2551  สหกรณ์ กรีนเนทได้เข้าร่วมกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนและเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกร่วมจัดงานนิทรรศการข้าวพื้นบ้าน-อาหารท้องถิ่น ที่เมืองทอง
ซึ่งในส่วนของนิทรรศการก็มีการแบ่งเนื้อหาหลากหลายเรื่องพันธุ์ข้าวและอาหารที่อยู่ในนา อาทิ ชุมนุมพันธุ์ข้าวพื้นบ้านกว่า 192 สายพันธุ์, ประโยชน์นานาพันธุ์จากข้าว เช่น สาธิตการทำขนม ของเล่นจากนา, ปี่ซังข้าวที่ไม่ใช้ข้าวเคมี, ข้าวกับความงาม, เรื่องเล่าตำนานแม่โพสพ, การหีบน้ำมันรำข้าว ,ข้าวกับโลกร้อน 

คุณ เกษตร(อยู่)จังหวัด ทราบแล้วใช่ไหมคะ น่าสนใจนะคะ

ตอนนี้กระแส อาหารสุขภาพมาแรง ทางราชการ จึงจะมีการดูแลควบคุมให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมการโฆษณาอาหารเตรียมใช้อำนาจตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522 ในการควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ที่ใช้คำว่า "ออร์กานิก"
โดยที่ประชุมของคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีมติให้ใช้คำว่า "ออร์กานิก" สำหรับ "อาหารที่เพาะปลูกหรือมีการเลี้ยง (พืชและสัตว์) ตามคำแนะนำของกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกหนังสือรับรอง ซึ่งมีการประสานกับองค์กรระหว่างประเทศ คือ IFOAM (The International Federation of Organic Agriculture Movements) หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองจาก IFOAM เช่น สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)"

ปัจจุบัน ไปไหน มีคนพุดถึงแต่ อาหารอินทรีย์
แต่ผู้บริโภค ก็ยังมีความสับสนของ  ในเรื่อง ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของไทย
 หากต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่แท้จริง ทางเลือกง่ายๆ ทางหนึ่งก็คือการดูจากฉลากบน บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรอง (Logo) ขององค์กรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการ รับรองแล้ว (Accredited Certification Body: ACB) จากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองระบบคุณ ภาพเกษตรอินทรีย์ที่เชื่อถือได้ (Accreditation Body) ค่ะ

แต่ถ้าในระดับ ครัวเรือน อาหารอินทรีย์ ที่เราควบคุมการเพาะปลูก ได้ด้วยตัวเราเอง ทุกขั้นตอน คือ ที่สวนครัว ของเราเองค่ะ

ตัวอย่างการนำผักสวนครัว มาใช้เป็นสมุนไพร แก้อาการไม่สบายบางอย่าง เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ เช่น ใช้ ใบโหระพาเป็นยาขับลม ช่วยย่อยอาหาร  ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องร่วง แก้อาการ คลื่นไส้อาเจียน ได้ดี
โดยวิธีนำมารับประทานสดๆ เป็นผักสด หรือ นำใบแห้ง 2-3 ช้อนชา กับน้ำเดือด 1 ถ้วย  ดื่มสัก 3 ถ้วยจะช่วยบรรเทาได้ค่ะ  แต่ก็ไม่ควรดื่มมากไปนะคะ ถ้าเป็นมากขึ้น ควรไปพบแพทย์ จะดีที่สุดค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์

 • อยากปลูกเหมือนกันค่ะ แต่ว่าทำเลไม่อำนวยค่ะ
 • ว่าจะปลูกลงกระถาง ก็น่าจะพอช่วยได้นะคะ

สวัสดีครับอาจารย์

 • นี่แหละครับคือสวรรค์สำหรับผมเลย
 • เอาฝรั่งที่บ้านมาฝากครับ

สวัสดีค่ะ pa_daeng [มณีแดง คนสวย แซ่เฮ]
พี่เองก็ปลูก ในกระถางนะคะ เพราะแม่บ้านดูแลง่ายกว่าจะขุดดิน เขาขุดไม่ไหว ใช้กระถางใบใหญ่ๆ ปากกว้างๆ ใส่ดินเยอะๆค่ะ
ปลูกผักอย่างที่แนะนำ หรือที่เราชอบก็พอ ทานกันไม่ไหว
แต่ตำลึง ให้ไต่ริมรั้ว ข่าตะไคร้ มะนาวมะกรูด ต้องลงดิน มะพร้าวก็ยืนต้นนะคะ
เอาเมี่ยงผักสด จากสวนครัวมาฝากค่ะ
 

สวัสดีค่ะอาจารย์ นายประจักษ์~natadee
เหมือนกันเลยค่ะ บ้านคือวิมานของเรา ยิ่ง มีสวนครัว ที่เราปลูกเองด้วย ไม่อยากไปไหนเลยค่ะ
เอาน้ำปั่นจากผลแก้วมังกรมาฝากค่ะ ปลูกง่ายมากๆเลยนะคะ ใครๆก็ปลูกได้

Smoothie

สวัสดีค่ะพี่Sasinand

ที่บ้านหนิงไม่มีเนื้อที่เลยอ่ะค่ะ  เป็นปูนหมด  อยากมีสวนผักเหมือนนะคะ  เผื่อว่าจะมีหลานชายน่าชังมาเดินเล่นแบบพี่Sasinand บ้างอะค่ะ  อิอิ

แต่ตอนนี้ กลายเป็น.."ป้าหนิง"...แล้วเรา ค่ะ  มีแต่หลานสาวเลย อิอิ

คุณ DSS "work with disability" ( หนิง ) คะ
อย่างที่บอก
pa_daeng [มณีแดง คนสวย แซ่เฮ]
พี่เองก็ปลูก ในกระถางนะคะ เพราะแม่บ้านดูแลง่ายกว่าจะขุดดิน เขาขุดไม่ไหว ใช้กระถางใบใหญ่ๆ ปากกว้างๆ ใส่ดินเยอะๆค่ะ
ปลูกผักอย่างที่แนะนำ หรือที่เราชอบก็พอ ทานกันไม่ไหวแล้วค่ะ อิๆๆ
อย่างยำวุ้นเส้นนี่ พี่ก็ใช้ ใบสะระแหน่ พริก  มะเขือเทศ จากที่สวนครัวค่ะ

สวัสดีครับพี่ศศินันท์

 • รากของมนุษย์อยู่ในลำไส้ ถ้าหากจะโยงให้เป็นคนละเรื่องเดียวกันก็ต้อง ลปรร.ว่าปากของพืชนั้นอยู่ที่ราก ถ้าระบบรากได้รับการกระทบกระเทือน นั่นก็หมายความว่า ปากของต้นไม้ต้นนั้นก็จะมีบาดแผล ทำให้เขาจะกินอาหารไม่ค่อยอร่อยครับ : )
 • ชอบการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 3 ระยะจังเลยครับ เหมือนหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะครับ

              หยุดสารพิษ...ละเว้นการทำชั่ว
              ฟื้นฟูสภาพดิน...กระทำความดี
              สร้างความอุดมสมบูรณ์...ชำระใจให้ผ่องใส

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

แวะมาทักทายค่ะ

ไม่ได้มาทักทายตั้งนาน สบายดีนะคะ

อิจฉาคนมีพื้นที่มากๆในบริเวณบ้านจังเลยค่ะ อิอิอิ

น่ากินจัง

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ สูงสุดสู่สามัญ คืนสู่ธรรมชาติดีที่สุด...ผักสวนครัวนอกจากมีประโยชน์แล้วก็ปลอดสารพิษค่ะ :)

สวัสดีค่ะ คุณ ข้ามสีทันดร
เข้าใจเปรียบเทียบจังเลยนะคะ โยงไปเรื่องศาสนาพุทธได้เลย ใช่ค่ะ เป็นสัจธรรมนะคะ
ที่บ้านพี่ ซื้อข้าวอินทรีย์ทานด้วยค่ะ โดยเฉพาะที่ให้หลาน ต้องระวังเรื่องสารพิษมากๆ เด็กๆ ยังมีภูมิต้านทานน้อย และถ้ามีสารพิษสะสม  กว่าจะโต ก็คงสะสมไว้ในร่างกายเยอะแยะไปหมดนะคะ
เวลาที่เราจะปลูกผักสวนครัว แม้จะอยู่ในกระถาง สิ่งที่สำคัญที่สุด น่าจะเป็นดินปลูก nutrient-rich organic material เพราะต้นผักของเราจะแข็งแรง  เป็นแบบ pest- and disease-resistant นะคะ ที่ง่ายที่สุด คือปุ๋ยหมักจากพวก ใบไม้กิ่งไม้ ที่เราตัดๆมาจากต้นไม้นี้เอง แต่ต้องไม่มี พวกวัชพืช หรือ โรคพืชมาปนนะคะ
แต่ เอ คุณสาธิต อยู่ในวงการ ยิ่งกว่าพี่อีกนะคะ สงสัยพี่ จะเอา มะพร้าวไปขายสวนนะคะ

สวัสดีค่ะคุณ นุ้ยcsmsu

ดีใจที่เข้ามาเยี่ยมค่ะ คุณนุ้ยคงสบายดีนะคะ
จริงๆ ทำสวนครัวกระถาง ก็ไม่ใช้ พื้นที่มากๆนักค่ะ เวลาเราเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ ก็เลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีๆ ปลุกลงไปในกระถาง และคลุมด้วยฟางนิดหน่อย พอให้มีความชุ่มชื้น  ป้องกันวัชพืช และไม่โดนแดดมากเกินไปด้วยนะคะ รออีกไม่นาน ต้นอ่อนก็จะโผล่ขึ้นมาค่ะ และอีกไม่นานเราก็ได้กินผลของพืชผักที่เราปลูกค่ะแวะมาอรุณสวัสดิ์พี่ศศินันท์ค่ะ

              (^__^)

ชวนพี่นั่งพักผ่อน เย็นใจ ... จิบกาแฟหอม ๆ นั่งฟังเสียงนุ่ม ๆ ของพี่เล่าเรื่องราวอันละมุนละไมและแง่งาม..ในชีวิต...

บ้านพักพี่สาวที่เขาใหญ่ที่เคยเล่าให้พี่ฟังค่ะ...

สวัสดีค่ะคุณ พิชชา 
ที่บ้าน น้องพิชชาอาจทำสวนครัวอยู่แล้ว
ส่วนเรื่อง แมลงหรือเพลี้ย ที่อาจมีบ้าง ถ้าจำเป็นพี่จะใช้พวกสมุนไพรต่างๆ มาฉีดเป็นครั้งคราว เช่นพวกยาฉุนต่างๆค่ะ ไม่ใช้สารเคมีเด็ดขาดค่ะ

และมีข่าวจาก เครือข่ายข้อมูลหลังการเก็บเกี่ยว ว่า...
 สำหรับพืชสมุนไพรกำจัดแมลงที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกได้แก่ หนอนตายยาก และกลอย เนื่องจากพืชทั้งสองชนิดมีสรรพคุณสามารถกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้ โดยที่ผ่านมา ได้สนับสนุนการปลูกหนอนตายยาก และกลอยไปแล้วถึง 100,000 กล้า กระจายไปตามสำนักต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรในแต่ละตำบล โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์กับกรมพัฒนาที่ดินได้นำไปใช้ และขยายผลต่อไป

เรื่อง หนอนตายยากและกลอย มีคนแนะนำหลายคนแล้วค่ะ
โดยเฉพาะหนอนตายยาก เคยไปเห็นเกษตรกร ชาวฝรั่งเศสใช้ที่ไร่ ในประเทศฝรั่งเศสด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ น้อง คนไม่มีราก
บ้านน่าอยูจังค่ะ บ้านแบบนี้ พี่ชอบ ดูสงบ เงียบ เย็นดีจัง เหมาะสำหรับนั่งสมาธิ ปฎิบัติธรรม
พี่เคยไปที่ พระตำหนัก ดอยสุเทพบ่อยๆ เพื่อนั่งสมาธิ ก็มีบ้านแบบนี้ค่ะ ทำให้ใจสงบเร็วมาก

Kaewflowers

นักวิจัยเมืองมักกะโรนีพบความรู้ใหม่ ทำลายความเชื่อถือเดิมที่เป็นมาจนถึง ทุกวันนี้ว่า การหุงต้มผักให้สุก ทำให้คุณค่าของอาหารหมดลงแล้ว กลับได้รู้ว่า การทำให้ผักสุก ช่วยให้รักษาหรือเพิ่มคุณค่าให้สูงขึ้นเสียด้วยซ้ำ

คณะนักวิจัยของอาจารย์นิโคเลตตา เปเลกรินี่ มหาวิทยาลัยปาร์มาแห่งอิตาลี ได้ค้นพบความรู้ใหม่ในการศึกษาขนาดเล็กและกำลังพยายามรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์ ที่แสดงให้เห็นว่าคุณค่าของอาหารในผักที่ปรุงสุกแล้วสูงขึ้น

นักวิจัยได้ศึกษาคุณค่าอาหารในผักอย่างเช่น หัวแครอท และบร็อคโคลี ทำให้สุกตามวิธีปรุง อาหารแบบอิตาเลียน ด้วยการผัด ต้มหรือนึ่ง ได้พบว่าผักที่สุกด้วยการต้มและนึ่ง ยังคงมีสาร ประกอบต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่สูง หากแต่การผัดทำให้สูญเสียสารเหล่านั้นลงไม่น้อย เมื่อเทียบกับการต้ม

ส่วนผักบร็อคโคลีที่ทำให้สุกด้วยการนึ่ง จะยิ่งทำให้มีสารกลูโคไซโนเลตส์ อันเป็นสารประกอบ ในพืชที่เชื่อกันว่ามีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งสูงได้

หัวหน้าคณะนักวิจัยให้ความเห็นไว้ในรายงานผลการวิจัย อยู่ในวารสารวิชาการ “เคมีอาหาร และเกษตรกรรม”ว่า อาจจะเป็นได้ว่าผักแต่ละชนิด อาจจะมีวิธีปรุงให้สุก เพื่อที่จะคงรักษาคุณค่าอาหารเอาไว้ได้คนละอย่างกัน.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 28 ธันวาคม 2550
http://www.thairath.co.th/news.php?section=technology&content=73271
ข้างบนนี้ เป็นข้อมูลใหม่  ซึ่ง ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ผักบางชนิด มีประโยชน์มากขึ้น เมื่อ ทำให้สุก เช่น แครอท และมะเขือเทศ
และการนึ่ง ต้ม จะดีกว่าการผัดให้สุก

 • ดีมากๆ เลยค่ะ กับการปลูกผักสวนครัวค่ะ
 • หลังบ้าน (ในเมือง) มีพื้นที่เล็กๆ สวนหลังบ้านค่ะ ดิฉันปลูกกุหลาบไว้ประมาณ 10+ กระถางค่ะ ได้ตัดดอกไหว้พระทุกวันค่ะ
 • และปลูกต้นกระเพรา/ โหระพา ไว้ค่ะ อย่างอื่นตายสนิทหมดแล้วค่ะ
 • ตอนนี้เลือกทานผักค่อนข้างมากค่ะ หาปลอดสารพิษจริงๆ ยากมากค่ะ ต้องใช้วิธีล้างด้วยพงฟู และลวกทิ้งบ้างค่ะ

 

สวัสดีค่ะ คุณ Bright Lily
บุคคลิกของคุณ ถ้าให้เดาว่า ชอบดอกไม้อะไร ก็คงเดากันถูกส่วนใหญ่ คือดอกกุหลาบค่ะ เหมาะกับบุคคลิกจริงๆค่ะ สวย หอม หวาน แต่ มีหนามคมมากนะจะบอกให้ อิๆๆๆ

นอกจากผัก พี่ยังปลูกผลไม้ง่ายๆไว้ทานด้วยค่ะ เช่น มะละกอ กล้วยน้ำว้า มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม
มีรายชื่อ ผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนสูง มาฝากค่ะ สังเกตว่า เป้นผลไม้ที่มีสีเหลือง สีส้มนะคะ
1. มะม่วงน้ำดอกไม้สุก
2. มะเขือเทศราชินี
3. มะละกอสุก
4. กล้วยไข่
5. มะม่วงยายกล่ำ
6. มะปรางหวาน
7. แคนตาลูปเนื้อเหลือง
8. มะยงชิด
9. มะม่วงเขียวเสวยสุก
10. สับปะรดภูเก็ต

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

อยากปลูกผักสวนครัวมากเลยค่ะ แต่ยังไม่ได้ทำ เพราะคิดจะขุดแปลงผักทีไรเป็นอันหมดแรงไปก่อนทุกที จากที่พี่ศศินันท์ปลูกในกระถางน่าสนใจมากๆ น่าจะทำได้ ...

ที่บ้านก็ปลูกต้นไม้เยอะค่ะ มีต้นมะม่วงเขียวเสวย แรด โชคอนันต์ รวมๆประมาณ 20 ต้น มีลำใย มะขาม มะดัน ไผ่หวาน มะยม ทับทิม มะเฟือง อย่างละ 1 ต้น กระท้อน มะพร้าว ขนุน ต้นประดู่ ต้นแดง อย่างละ 2 ต้น เคยมีต้นมะนาวแต่ตอนนี้ตายไปแล้วเพราะน้ำขังที่รากค่ะ ...

อยากปลูกผักค่ะ

สวัสดีครับ  อาจารย์  PSasinand ดีครับดี..  มีผัก  ผลไม้ทานเอง  ทานแล้วชื่นใจนะครับ...  ที่บ้านสิงห์บุรีก็ปลูกไว้เต้มบ้านเหมือนกันครับ  อยากทานอะไรก็เลือกเก้บเอาเลย  ไม่ต้องรอแม่ค้าครับ...  แต่...  ที่บ้านมหาสารคามนี่  ไม่มีพื้นที่เลยครับ  ถึงมีก็ถูกอย่างอื่นยึดไปหมดแล้วครับ  (ดูรูปนะครับ)

ส่วนพี่  PDSS "work with disability" ( หนิง ) บ้านพี่มีแต่ปูนยังดีครับ...  บ้านผมนี่ดิ  มีแต่ป่า...

สวัสดีค่ะอาจารย์ paew

ดีใจจัง จะมีเtพื่อนปลูกผักอีกคนแล้ว เขามีการศึกษากันว่า คนปลูกผักสวนครัว ปลูกดอกไม้ นี่จะมีสุขภาพดี ความดันไม่สูง ทำให้สมองแจ่มใส เกิดไอเดียใหม่ๆ ในการจะเริ่มทำอะไรสนุกๆในชีวิตอยู่เรื่อยๆ มีอารมณ์ดี อาจจะเป็นเพราะ เราได้อยู่กลางแจ้ง อยู่กับธรรมชาติก้ได้นะคะ
 It doesn't matter how green your thumb is or what kind of flora's your favorite--these latest ideas will get you growing.

สวนครัวระดับเล็กๆอย่างเรานี้ ก็เป็น
 Organic อย่างหนึ่ง ที่เรามั่นใจว่า ปลอดภัยแน่นอนค่ะ

สวัสดีค่ะ ผู้ชาย...(ป้ายเหลือง)
คนเรานี่ ส่วนใหญ่มีงานอดิเรกแทบทุกคนนะคะ คนชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้ คนชอบกล้วยไม้ ก็ชอบเสียจริง..
สมัยเด็กๆ อยู่กับกล้วยไม้มาตลอดค่ะ แถมยังมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ ให้ปุ๋ยอีก เพราะคุณพ่อชอบกล้วยไม้อย่างเอาจริงเอาจัง มีการเพาะเนื้อเยื่อเอง เพาะพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเองด้วย
ตอนนี้ ก็ยังชอบอยู่ ไม่เปลี่ยน แต่ไม่มีเวลามาเอาใจใส่แล้วค่ะ ยังปลูกอยู่ แต่ก็ไม่มากแล้ว
สำหรับสวนครัว ปลูกใส่กระถางก็ได้ค่ะ เอาแค่เราพอเก็บทำต้มยำ ทำยำ ได้ก็พอ พวกตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว พริก สะระแหน่ นะคะ
ที่บ้าน นอกจากปลูกสวนครัว แล้วยัง ปลูกกล้วยเอาไว้บ้างเหมือนกัน
ปลูกง่ายๆนะคะ

การทำสวนครัวเล็กๆน้อยๆที่บ้าน  สามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้แยะค่ะ 
เดี๋ยวนี้มี  
Green Gym, a movement in England.....
that encourages people to be keep fit by working outdoors to improve their local environment, tested a 40-year-old woman, they found that she burned more calories while working outdoors than she did during a step aerobics class. 

 และยังสามารถทำให้เป็น กิจกรรมในครอบครัว โดยให้เด็กๆ มามีส่วนร่วมด้วย ช่วยกันปลูกผักสวนครัวไว้กินกันเอง  ทั้งสนุก ทั้งได้ประโยชน์  และยังเป็น valuable bonding time  ในครอบครัว สอนอะไรๆได้อีกมาก ให้แก่เด็กๆ เช่น ความอดทน การรอคอย มีความรักในธรรมชาติ เป็นต้น
มีเทคนิคเล็กน้อย ที่จะช่วยให้เด็กๆมีความสนุกสนานในการทำสวนครัว เช่น ปลูกผักที่เด็กชอบกิน  ยิ่งมีรูปร่างแปลกๆ ที่มีอยู่ ในหนังสือนิทาน ยิ่งดี เช่น แตงร้าน แครอท มะเขือเทศ
อย่าใส่ยาฆ่าแมลงเด็ดขาด เพราะ เด็กๆ อาจเก็บผักมาจากต้น ไปล้างให้สะอาด และกินได้เลย 

Gardener

คำว่า อ้วน ตอนนี้ ไม่มีใครอยากฟัง...
ล่าสุดจากการวิเคราะห์ผลการสำรวจภาวะโภชนาการแห่งชาติ โดยสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าร้อยละ 63.4 ของพลังงานที่คนไทยบริโภคในแต่ละวันนั้น
มาจากข้าวและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช

บวกกับพลังงานร้อยละ 2.1 ได้มาจากน้ำตาลทราย แล้วยังมีพลังงานส่วนน้อยที่มาจากคาร์โบไฮเดรตในเครื่องดื่ม (1.4%) และผลไม้ (1.1 %)

แสดงว่าพลังงานคาร์โบไฮเดรตที่คนไทยบริโภคแต่ละวันคิดเป็นร้อยละ 60 กว่านั้นทำให้คนวัยทำงานเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

น้ำหนักคนเราอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ เมื่อพลังงานที่ได้รับจากอาหารสมดุลกับพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน

ดังนั้นจึงควรจะลดสารอาหารคาร์โบไฮเดรตในแต่ละวันลง โดยเฉพาะ มื้อค่ำ  แค่นี้ ก็จะไม่ทำให้อ้วนแล้ว และกินผักเยอะๆหน่อย ให้ดีที่สุด ต้องปลูกผักเอง จึงจะคุ้ม สบายใจ ไม่มียาฆ่าแมลง

Khaoyum

โดยภาพรวมอาหารอีสานชุดนี้  มีประโยชน์มาก แต่ต้องมีไก่ย่างหรือ หมูปิ้งอีกหน่อย เป็นโปรตีน เพราะลำพัง กุ้งแห้ง คงไม่พอ

ลดข้าวเหนียวลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มผักสด ที่จะกินกับส้มตำ จะทำให้ลดพลังงานจากข้าวเหนียวลงไปมาก ถ้าปลูกผักสวนครัวเอง จะช่วยทำให้กินผักได้มากขึ้น เพราะเดินไปเก็บมาได้เลย
แต่ถ้าเป็นผักที่ซื้อมาจากตลาด ต้องล้างให้สะอาดจริงๆด้วยเพื่อความปลอดภัย

Papayasalad

ปัจจุบัน ตามโรงเรียนต่างๆ  โดยเฉพาะ ร.ร.ที่เป็นแบบ kid-focused school เริ่มมีกิจกรรม  การหัด ให้เด็กทำสวนครัว หัดปลูกต้นไม้แล้ว ซึ่งเป็นการทำให้เด็กรักธรรมชาติ และมีความเข้าใจว่า ต้นไม้ ผักผลไม้ โตขึ้นมาได้อย่างไร

 Coverforvegetables

นับถือ ครับ

ผมก็ทำบ้างเหมือนกันครับ แต่เวลาน้อย รออีกสักหน่อย คิดว่าจะพยายามทำตามฝันให้ได้ครับ

ส้มตำแถวเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น  อาจดำๆเล็กน้อย เป็นสีของมะกอกค่ะ

สวัสดี อาจารย์ นายประจักษ์~natadee อีกครั้งค่ะ

ที่จังหวัสุพรรณ เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีที่สุดแหล่งหนึ่งในเรื่องการทำการเกษตร คิดว่า ทางโรงเรียนของอาจารย์ก็คงมีกิจกรรม นอกสถานที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วนะคะอยากให้นักเรียน ได้เรียนรู้เรื่องของดิน ธาตุหลัก ธาตุรองต่างๆ น่าสนใจมากค่ะ

ตอนนี้ มีข่าวจากประเทศอเมริกาว่า ประชาชนเริ่มหันมาทำอาหารทานเองที่บ้านมากขึ้นๆ เพื่อประหยัด และเพื่อสุขภาพด้วย
เรื่องอาหารธรรมชาติมาแรงค่ะ และคงจะยั่งยืนตลอดไป 

จากราคาอาหารที่ถีบสูงขึ้นไป ทำให้ประชาชนทั่วไปหันมา ทำสวนครัว กันมากขึ้น และก็พบว่า พืชผักที่เขาปลูกเอง สะอาด สด และปลอดภัยกว่า ข้อสำคัญ ประหยัดมากขึ้นด้วย
ตัวเลขที่ยืนยันว่า คนหันมาปลูกผักกินเองคือ เมล็ดพันธุ์ผัก ขายดีขึ้นเป็น 50 % เลยค่ะ

สวัสดีค่ะท่าน ดร. แสวง รวยสูงเนิน

ดีใจที่กูรู ตัวจริงมาเยี่ยมค่ะ แต่อาจารย์บอกว่า ต้องรออีกพักจึงจะมาปลูกสวนครัว
อาจารย์ยังมีงานใหญ่อีกมากที่ต้องทำให้เกษตรอินทรีย์ เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายมากกว่านี้ ขอเป็นกำลังใจ และเอาใจช่วยอีกแรงหนึ่งค่ะ

ที่เห็นในภาพ เป็นไร่ชา ที่ใช้พื้นที่ปลูกน้อย แต่เนื่องจากดินอุดมมาก จึงให้ผลผลิตสูงจริงๆ
พืชอะไรก็ตาม ต้องการ แสงแดด น้ำ และอาหารอันอุดมในดิน ซึ่งปุ๋ยที่ดี คือปุ๋ยจากธรรมชาติ ที่อาหารอันอุดมนี้ จะถูกรากดูดขึ้นไปเลี้ยงทุกส่วนของพืชนะคะ

มีรูปเปรียบเทียบ การใช้ดินที่ดี กับดินธรรมดาปลูกต้นไม้ ดังรูปข้างล่างค่ะ


Compost

รูปไร่ชา

คือการใช้ของที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้ว มาพัฒนาพืชเชิงเดี่ยว

 แต่เป็นระบบเชิงเดี่ยวที่ทำลายทรัพยากรไม่แพ้ระบบเชิงเดี่ยวอื่นๆครับ

บังเอิญเขาโชคดีที่ใช้ที่ดีๆปลูก จึงอยู่ได้นานหน่อย แบบเดียวกับการปลูกพืชแถวลพบุรี เป็นร้อยปีก็ยังพอประคองไปได้

เทียบกับทางอีสาน ทำอย่างนี้สัก ๕ ปีก็เจ๊งแล้ว

ทางอีสานเราเลยได้บทเรียนเร็วหน่อย

และเป็นบ้านเกิดของระบบเกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และอื่นๆ ภายใต้ระบบเกษตร "ยั่งยืน"

นี่คือข้อดีของการอยู่ในพื้นที่ที่ "เปราะบาง" ที่ต้องตื่นก่อนคนอื่น เพราะถ้าไม่ตื่น อยู่ไม่ได้ครับ

เป็นความจำเป็นจริงๆครับ

ฉะนั้น ทุกครั้งที่เห็นภาพแบบนี้ ผมจะสะเทือนใจ แบบเป็นธรรมชาติเลยครับ

 

 

ขอบคุณๆ แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
ที่นำส้มตำจากขอนแก่นมาฝากค่ะ ส้มตำนี้ ของชอบเลยค่ะ แต่ไม่ได้ทานทุกวัน เดือนหนึ่ง ทานแค่ 1-2 ครั้งเท่านั้น เพราะบางที ต้องดูที่ความสะอาดด้วย

พี่เห็นบางคน ทานส้มตำวันหนึ่ง 2-3 ครั้ง คือ กลางวัน บ่าย เย็น น่าจะมากไปนะคะ
พี่คิดว่า คนเราน่าจะทานอาหารสมดุล ซึ่ง อาหารสมดุล ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดอาหาร และควรจะเป็นชนิดที่มีผลดี
ต่อสุขภาพ ในปริมาณที่พอเหมาะ โภชนาการที่ดีมาจากการกินถูกชนิดและปริมาณ  โดยดูที่ ปิระมิดอาหาร (Food pyramid) ป็นหลัก
ซึ่งจะสุขภาพ แข็งแรง ธงโภชนบัญญัติ ประกอบด้วย 4 ชั้นได้แก่

ชั้นที่ 1 ข้าวแป้ง กินปริมาณมากที่สุด ให้สารอาหารหลักคือ
คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงาน
ชั้นที่ 2 พืช ผัก ผลไม้ กินปริมาณรองลงมา ให้วิตามิน
แร่ธาตุ และใยอาหาร
ชั้นที่ 3 เนื้อสัตว์ ถั่ว นม กินปริมาณพอเหมาะเพื่อให้ได้โปรตีน
้คุณภาพดี
ชั้นที่ 4 น้ำมัน น้ำตาล เกลือกินแต่น้อยๆ เท่าที่จำเป็น

พี่ว่า จะชอบส้มตำยังไง ก็คงต้องให้พอดีๆเช่นกันนะคะ ส่วนใหญ่มักทานสลัดเป็นหลักค่ะ

ขอบคูณ ดร. แสวง รวยสูงเนิน มากจริงๆค่ะ ที่กรุณามาให้ความรู้ลึกซึ้งแบบนี้
เห็นแต่เขาปลูกชาได้อย่างงามมาก ในเนื้อที่ไม่มาก  ไม่ทราบว่า
เป็นระบบเชิงเดี่ยวที่ทำลายทรัพยากรไม่แพ้ระบบเชิงเดี่ยวอื่นๆด้วย
อาจารย์พูดถึง การปลูกพืชแถวลพบุรี ...

ที่ลพบุรีนี้ เป็นไร่ของพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ของข้าวโพดหวาน ที่เราปลูกอยู่เลยค่ะ พอได้เมล็ดพันธุ์จากที่นี่ ก็เอาไปให้เกษตรกรปลูกต่อไปอีกค่ะ โรงงานอยู่กาญจนบุรี แต่ ต้องมาทำไร่พ่อแม่พันธุ์เสียไกล เพราะมีเหตุผล ของเรื่องเมล็ดพันธุ์ค่ะ อาจารย์คงทราบอยู่แล้ว

                           

 

 • ขอบพระคุณมากค่ะ เดาใจถูกต้องค่ะ ดอกกุหลาย หรือดอกลิลลี่สีขาวครีมน่ะค่ะ ชอบมาก
 • ขอบคุณอีกครั้งสำหรับเรื่องราวดีๆ ของสุขภาพ
 • สับปะรดภูเก็ตทานแทบทุกวันค่ะ เพราะต้องซื้อไหว้พระบ่อยๆ  มีกี่บ้านก็ต้องไหว้กันทุกที่ค่ะ (สามีเป็นคนจีนค่ะ) รสชาติอร่อยมากค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ Bright Lily

ดอกกุหลาบ หรือดอกลิลลี่สีขาวครีม เป็นดอกไม้ที่popularมากๆ  สวยหวานสมกับผู้หญิงหวานๆค่ะ
ลองทำสวนครัวดูสิคะ
สวนครัวก็ต้องการแดด และอากาศโปร่งๆ พร้อมกับการเตรียมดินดีๆไว้ก่อนไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาหยอด

นอกจากนี้ ควรปลูกหมุนเวียนกันหน่อยก็ดีค่ะ อย่าไปซ้ำซากของเดิมบ่อยๆมากนัก จะช่วยไม่ให้มีเพลี้ยและแมลงมารบกวน

 

 

 • ตามมาดูผักสวนครัว
 • เลยเอาผักและน้องวัวมาแจม
 • อิอิๆๆ

สวัสดีครับ

ตามมอ่าน

ผักสวนครัวเพื่อสุขภาพ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ นะครับผม

สวัสดีค่ะ คุณขจิต ฝอยทองที่ปรึกษา~natadee
ไม่ได้ทักกันนาน แต่ติดตามอยู่ว่า คุณขจิต งานยุ่งมากๆค่ะ

ขอบคุณมากที่มีทั้งน้องวัว และผักสวนครัว ผักสมุนไพร และมะพร้าวมาฝาก พร้อมเลย
คนอยู่เมืองกาญน์ทำสวนครัวกันเป็นเรื่องปกติมากนะคะ บ้านไหนบ้านนั้น  เพราะ อากาศกับน้ำท่าก็บริบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกพืชผลมาก
อยู่เมืองกาญขน์แล้ว บอกตรงๆว่า ชอบค่ะ ชอบทั้งคนและอากาศรวมทั้งสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณครูโย่ง หัวหน้า~ natadee
เพิ่งไปให้กำลังใจการออกคอนเสิร์ตอยู่เมื่อวานนี้เอง ชาวโกทูโน ให้กำลังใจกันล้นหลามเลยนะคะ
ที่แถวสายไหม ก็เหมือนกัน ดินดีอุดมสมบูรณ์ ไม่ต้องห่วงเรื่องเพาะปลูก พืชทุกชนิด    เรื่องสวนครัวนี่ธรรมดามากๆ แต่ยังไง ก็อย่าเผลอรดยาฆ่าแมลงลงไปด้วยนะคะ
ที่บ้านใช้ น้ำยาสะเดาค่ะ เป็นของธรรมชาติ อาจต้องมีรดบ้าง เพราะ พวกสวนครัวก็ชอบมีโรคใบหงิก หรือเพลี้ยเหมือนกัน แต่เราไม่ใช้สารเคมีเด็ดขาดค่ะ

Freshforsalad
ผักที่จะทำสลัด บางชนิดปลูกเองได้ เช่นมะเขือเทศ ผักกาดหอม นอกนั้น คงต้องซื้อ แต่พยายามเลือกที่เป็นผักอินทรีย์ และนำมาล้างให้สะอาดที่สุด ก่อนจะรับประทานสดๆ

มีที่ดิฉันสังเกตเห็นอีกอย่าง ว่า ทำไมการปลูกผักสวนครัวที่บ้านจึงงาม
น่าจะเป็นเพราะ  อยู่ด้านเหนือของตัวบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงเงาบ้านทอดทับแปลงผัก  และได้รับแสงแดดเกือบตลอดวันค่ะ( หรืออย่างน้อยครึ่งวัน )

เมื่อ 3 วันก่อน ต้นพริก มีใบหงิกงอไป อาจจะเพลี้ยทั่วไป  หรือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จึงได้นำ....
สารสะเดา (Azadirachta indica) หรือเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Nim (Neem) มาฉีดพ่น ควรใช้สารสะเดากับพืชเวลาเย็น หรือตอนกลางคืน สารสะเดาไม่เป็นอันตรายต่อแมลงพวกต่อ แตน ผึ้ง สัตว์เลือดอุ่น และมนุษย์  เพราะสารออกฤทธิ์ของสะเดาได้แก่ azadirachtin, Salannin, Meliantriol และ Nimbin สารออกฤทธิ์จะหมดฤทธิ์ในสภาพที่มีแดด ซึ่งมีรังสีอัลตราไวโอเล็ต

มีข้อมูล เรื่องสะเดาดังนี้ค่ะ...

สะเดาเป็นไม้เนื้อแข็ง โตเร็ว เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศอินเดียและไทย สะเดาจะออกดอกติดผลเมื่อมีอายุ 4-5 ปี โดยเฉลี่ยจะให้ผล 30-50 กิโลกรัมต่อต้น
สารฆ่าแมลงมีในทุกส่วนของต้น แต่จะมีมากที่สุดในเมล็ดเป็นสารฆ่าเชื้อรา และไส้เดือนฝอยอีกด้วย
แมลงที่สารสะเดาสามารถควบคุมและป้องกันกำจัดได้คือ ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophylus zeamais) หนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera) เพลี้ยอ่อนทั่วไป เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens) หนอนใยผัก (plutella xylostella) หนอนกระทู้ (Spodoptera frugiperda) ด้วงหมัด (Podagrica uniforma) เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว (nephotettix virescens) หนอนแมลงวันชอนใบ (Liriomyza spp.) ไรทั่วไป เพลี้ยกระโดดหลังขาว (Sogatella furcifera) แมลงหวี่ขาว (Bemesiatabaci) เต่ามะเขือ (Epilachna chrysomelina) หนอนเจาะยอดกะหล่ำ (Hellula undalis) 
 


ข้อมูลเพิ่มเติม จากนิตยสารเกษตรศาสตร์  ก็เป็นอีกทางเลือกค่ะ..... http://www.ku.ac.th/e-magazine/ 

ไพรีทริน (Pyrethrin)เป็นสารเคมีธรรมชาติที่มนุษย์สกัดได้จากดอกแห้งของไพรีทรัม (Pyrethrum)

ซึ่งมีสีขาวอยู่ในวงศ์ compositae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า chrysanthemum cinerariae folium ชอบขึ้นและเจริญเติบโตได้ดีในที่มีอากาศเย็น สารไพรีทรินเป็นยาฆ่าแมลงประเภทถูกตัวตาย ซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาทของแมลง โดยเข้าไปสกัดประจุโซเดียมบนผิวของเส้นประสาท ทำให้ระบบไฟฟ้าของเส้นประสาท

(Neuroelectrical) หยุดชะงัก ทำให้แมลงสลบโดยทันทีและตายในที่สุด ไพรีทรินมีอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นน้อยมาก เนื่องจากสลายตัวได้รวดเร็วในร่างกายของคนและสัตว์เลี้ยง คนที่แพ้อาจมีอาการคล้ายคนเป็นโรคหอบหืด ไม่มีพิษตกค้าง สลายตัวได้ดีในสิ่งแวดล้อม
สารเคมีสังเคราะห์คล้ายพวกไพรีทรินมีหลายชนิดคือ Allerthrin, Resmethrin, Bioresmethrin, Tetramethrin, Bioallerthrin, Permethrin, Cypermethrin, Cyfluthrin

มีคุณสมบัติในการกำจัดแมลงศัตรูพืชคือ เพลี้ยอ่อน หมัดกระโดด ตั๊กแตน หนอนผีเสื้อกะหล่ำ (Pieris rapae) หนอนกะหล่ำใหญ่ (Pieris brassicae) เพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย (Amarasca biguttuia) หนอนเจาะมะเขือ (Leucinodes orbonalis) และหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว (Ophiomyia reticulata)

บันทึกนี้อ่านแล้วได้ประโยชน์มาก

แต่ไม่ทราบเป็นยังไงปลูกพริกทีไรใบหงิกทุกที่ค่ะ มะกรูดก็เจอหนอน

สวัสดีค่ะคุณพี่ศศินันท์ ตอนนี้น้ำท่วมท่าน้ำไปแล้วครึ่งหนึ่ง พอน้ำลดกอตะไคร้มีโคลนจับหมดสวยไปเลยค่ะ หวังว่าคงจะรอดอยู่ได้

เรื่องผักสวนครัวนี่ที่จริงเป็นวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยนะคะ ทั้งใช้เป็นอาหารและเป็นยา นุชว่าปลูกพืชผักไว้ใช้กินเองนอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังภูมิใจมากเวลาไปเก็บมาใช้ และซึ้งถึงคุณค่าของแผ่นดินด้วย

น้ำส้มควันไม้ก็นำมาผสมน้ำไล่แมลงได้ดีเหมือนกันนะคะ

คิดถึงค่ะ ฝากภาพดอกข่ามาคารวะค่ะ ^__^

 

สวัสดีค่ะคุณ ใบบุญ
ขอบคุณที่มาเยี่ยม

การทำสวนครัวแบบที่ไม่ใช้สารเคมี อย่างที่เรียกว่า แบบ biological methods of fertilization and pest control as substitutes for chemical fertilizers and pesticides.
เวลามีแมลงมากวน ก็ไม่เร็วนักในการกำจัดค่ะ ไม่เหมือนการใช้สารเคมี แต่อันตรายกว่ามาก
พวกการใช้ organic methods อาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอยู่บ้างค่ะ
ที่บ้านก็มีหนอน มีพลี้ยเหมือนกัน แต่ใช้น้ำยาสะเดาในการแก้ปัญหาและก็อย่าปลูกพืชซ้ำๆกันมากเกินไปและต้องให้มีแดด แลอากาศโปร่งๆ นะคะ ไม่ทราบว่าที่ปลูกร่มไปหรือเปล่าคะ
และเวลาไปซื้อเมล็ดพันธุ์ ก็ซื้อเจ้าที่เชื่อถืได้ เพราะเขาทำมาอย่างดี ไม่ให้มีโรคพืชติดมาน่ะค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ยุวนุชคุณนายดอกเตอร์
ดีใจที่มาเยี่ยม ไม่ได้คุยกันนานเลยค่ะ  ขอบคุณ ดอกข่าสวยมากๆค่ะ

ที่อาจารย์บอกว่า น้ำส้มควันไม้ก็นำมาผสมน้ำไล่แมลงได้ดีเหมือนกันนะคะ ก็คงใช้แบบนี้ ใช่ไหมคะ
น้ำวู้ดเวเนก้าร์  (น้ำส้มควันไม้)

ใช้ฉีดพ่นใบหรือรอบบริเวณโคนต้น

 ประโยชน์/อัตราการใช้

1.             กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช       อัตรา  1 ต่อ 500-1,000 เท่า

2.             ช่วยเร่งการหมัก         อัตรา  1  ต่อ  100 เท่า

3.             ลดกลิ่นเหม็น       อัตรา  1  ต่อ  50 เท่า

4.             ขับไล่แมลง          อัตรา  1  ต่อ  100  เท่า

5.             บำรุงผิวดิน        อัตรา  1  ต่อ  30  เท่า

6.             ใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงสัตว์      อัตรา  1  ต่อ  200 – 300  เท่า

7.             ใช้ขับไล่แมลง         อัตรา  1  ต่อ  100  เท่า

เป็นผลพลอยได้ จากการเผาถ่าน เลยได้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม ได้อย่างกว้างขวางและมีผลลัพธ์ที่ดี

เป็นของเหลวสีน้ำตาลใสมีกลิ่นควันไฟ ชิมดูจะมีรสเปรี้ยวเนื่องจากกภาพความเป็นกรดโดยของเหลวนี้จะผลิตได้จากการควบแน่นควันไฟที่เกิดขึ้น ในขณะที่ฟืนไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่านในเตาเผา(ขั้นตอนที่เรียกว่าCarbonization) ที่อุณหภูมิระหว่าง 300?C-400?C ในสภาวะอุณหภูมิดังกล่าวสารประกอบต่างๆในไม้ฟืนจะถูกความร้อนสลายตัวทำให้เกิดเป็นสารประกอบใหม่อันเป็นประโยชน์ในหลายๆด้านไม่ว่า จะเป็นการปลูกพืช การเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ หรือการนำไปใช้งานในโรงงานอุสาหกรรมอื่น

น้ำส้มควันไม้ เกิดจาก....

ควันที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่านเมื่อทำให้เย็นลงจนควบแน่น
แล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ของเหลวที่ได้นี้เรียกว่า น้ำส้มควันไม้ มีกลิ่นไหม้ ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดอะซิติก
มีความเป็นกรดต่ำ มีสีน้ำตาลแกมแดง นำน้ำส้มควันไม้ที่ได้ทิ้งไว้ในภาชนะพลาสติกประมาณ 3 เดือน
ในที่ร่ม ไม่สั่นสะเทือนเพื่อให้น้ำส้มควันไม้ที่ได้ตกตะกอนและแยกตัวเป็น 3 ชั้น คือ น้ำมันเบา (ลอยอยู่ผิวน้ำ)
น้ำส้มไม้ และน้ำมันทาร์ (ตกตะกอนอยู่ด้านล่าง) แยกน้ำส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์ต่อไป

นอกจากการนำไปใช้ทางด้านเกษตรและปศุสัตว์แล้ว ยังสามารถนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น
1.ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้รักษาแผลสด แผลถูกน้ำร้อน รักษาโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราที่ผิวหนัง
2.น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 20 เท่า ราดทำลายปลวดและมด
3.น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 50 เท่า ใช้ป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่างๆ เช่น ตะขาบ แมงป่อง
4.น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 100 เท่า ใช้ฉีดพ่นถังขยะเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวัน ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ห้องครัวและ
บริเวณชื้นแฉะ

ข้อควรระวังในการ ใช้น้ำส้มควันไม้

1.ก่อนนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ต้องทิ้งไว้จากการกักเก็บก่อนอย่างน้อย 3 เดือน
2.เนื่องจากน้ำส้มควันไม้มีความเป็นกรดสูง ควรระวังอย่าให้เข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้
 

+ สวัสดีค่ะท่านพี่ศศินันท์....

+ ชื่นชมค่ะ..ที่นิยมปลูกผักสวนครัวค่ะ...

+ เพราะนอกจากนำผลผลิตที่ได้มารับประทานแล้ว

+ ยังได้สุขภาพที่ดี จิตใจที่สงบ มีความสุข จากการทำผักสวนครัวค่ะ

+ แต่แปลกนะค่ะ...คนแถวบ้านมีพื้นที่มากมายแต่ไม่ยอมปลูกกินค่ะ

+ กลับไปซื้อกิน...ทั้งที่พริก ตะไคร้ ก็ปลูกไม่ยาก...ดูแลก็แสนสบาย...

+ อืม....หวังว่าสักวันคนเหล่านี้คงเข้าใจค่ะว่า...การปลูกผักสวนครัวให้อะไรมากมาย และไม่ยากอย่างที่เขารู้สึกเอาเองค่ะ

เรื่อง ภาพ ข้อมูลอ้างอิง ข้อคิดเห็น(ทุกข้อ)มีประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะ

อ่านแล้ว..ดีใจที่มาอ่าน คงต้องมาอ่านเก็บรายละเอียดอีกครั้ง ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ แอมแปร์~natadee 
 ดีใจนะคะ ที่เข้ามาอ่าน จะได้ไปบอกต่อว่า สวนครัวปลูกไม่ยากค่ะ ทั้งประหยัด ทั้งปลอดภัยค่ะ
 แต่ถ้าเรา จะไปซื้อผักแบบ เกษตรอินทรีย์ ที่เชื่อถือได้ มารับประทาน ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเช่นกัน
จากผลการวิจัยจำนวน 41 ชิ้นโดย The Soil Association ประเทศอังกฤษ ในปี 2544 พบว่า
พืชที่ปลูกโดยวิธีออร์แกนิคจะมีวิตามินซี แมกนีเซียม และฟอสฟอรัสสูงกว่าพืชที่ปลูกโดยใช้กระบวนการที่มีสารเคมีค่ะ เพราะเกษตรอินทรีย์ ก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมดิน โดยทำให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 6 ปี ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกต้องไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
ส่วนของประเทศเรา เห็นทางการ บอกว่า จะต้องใช้พื้นที่ ที่ไม่เคยทำการเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และควรคัดเลือกจากพันธุ์ที่ดี การเจริญเติบโตดี
- เมล็ดพันธุ์ผักที่มีความสดและสีสดใส
- คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เต็มเมล็ด มีน้ำหนักดี และจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือค่ะ
ถ้ายังไง ลองปลูกน้อยๆชนิดดูก่อนก้ได้นะคะ จะได้มีกำลังใจ

สวัสดีค่ะคุณหมอเล็ก ภูสุภาภูสุภา 

ได้อ่านหนังสือของดร. รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ จากหนังสือ พืชผักสวนครัวอินทรีย์ บอกไว้ว่า หัวใจของการทำเกษตรธรรมชาติอยู่ที่ดินดี เนื่องจากพืชเจริญเติบโตขึ้นมากจากดิน อาศัยดิน
เป็นที่เกาะยึดของรากพืช ได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชจากดิน
 และนอกจากนี้ดินยังมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วย ซึ่งจะส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตดีดังนั้น ขั้นแรก ถ้าจะปลูกพืชผักสวนครัว ต้องเตรียมดินให้ดีเสียก่อนค่ะ
ที่บ้าน ที่ปลูกสวนครัว ก็คำนึงถึงจุดนี้มากค่ะ เลยค่อนข้างจะงามใช้ได้ดี
ส่วนชนิดของผัก พี่ก็ปลูกผัก ที่ใช้บ่อยๆค่ะ เช่น
พริก มะเขือเทศ มะเขือพวง โหระพา สะระแหน่ กะเพรา แมงลัก ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว ถั่วฝักยาว เป็นต้นค่ะ


ระดับที่ยอมรับได้ หมายความว่าอย่างไร
เนื่องจากมีอาหารจำนวนมากเจือปนด้วยสารกำจัดศัตรูพืช แม้ในปริมาณเล็กน้อยแต่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้
ดังนั้น ภาครัฐจึงได้กำหนดปริมาณที่เรียกว่า "ระดับสารพิษตกค้างสูงสุด" (Maximum Residue Limit - MRL) คือ ปริมาณสารเคมีในอาหารที่ยอมรับให้มีได้ของทางราชการ ค่า MRL จะแสดงออกมาเป็นมิลลิกรัม (มก.) ของสารเคมีต่อกิโลกรัม (กก.) ของผลิตภัณฑ์อาหาร
ยกตัวอย่าง เช่น ค่า MRL ของ ไซเปอร์เมททิล คือ 1.0 มก./กก. ถ้าผักบุ้ง 1.0 กก. มี ไซเปอร์เมททิล 0.5 มก. (นั่นก็คือ ครึ่งหนึ่งของ MRL) รัฐก็จะพิจารณาว่าสามารถรับได้ แต่ถ้าตัวอย่างมี ไซเปอร์เมททิล 2.0 มก. (นั่นก็คือ เป็น 2 เท่าของ MRL) รัฐก็จะพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการบริโภค เพราะว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

ค่า MRLที่นำมาใช้ในประเทศไทยนั้น อยู่บนพี้นฐานคำแนะนำขององค์กรสหประชาชาติ โดยคณะกรรมการที่เรียกว่า the Codex Alimentarius Commission (ปกติเรียกว่า โคเด็กส์) ข้อแนะนำโดยโคเด็กส์ จัดทำขึ้นหลังจากที่ทำการทบทวนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งหมด เกี่ยวกับผลระยะสั้นและระยะยาวที่สารเคมีแต่ละชนิดอาจมีต่อสุขภาพของมนุษย์ ตั้งแต่ปี 2505 โคเด็กส์ ได้แนะนำค่า MRL ออกมาแล้ว 2,500 ค่า
 ส่วนนักวิทยาศาสตร์ของไทย ก็ได้ทำการศึกษาเพื่อจัดตั้งค่า MRL สำหรับพืชที่ปลูกในท้องถิ่นที่ไม่รวมอยู่ในข้อแนะนำของโคเด็กส์

สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกานั้น มีระบบ MRL ของตัวเอง แต่ในรายละเอียดก็คล้ายคลึงกับโคเด็กส์ สำหรับค่า MRLs ที่เป็นที่ยอมรับในประเทศเหล่านี้
 ก็เหมือนกับค่า MRLs ที่ยอมรับในประเทศไทย ซึ่งเป็นค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ตามกฎหมาย ผู้ผลิตอาหารและผู้นำเข้า อาจถูกฟ้องร้องได้ ถ้ามีปริมาณสารพิษตกค้างสูงกว่าค่า MRL
จากมูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)และสหกรณ์กรีนเนท
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน หรือ โครงการทางเลือกเพื่อเกษตรกรและผู้บริโภค (กรีนเนท)
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การตลาด ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หัตถกรรมพื้นบ้าน 

Growingorganic
ระบบนิเวศน์จะเป็นเครื่องมือที่ดี ในการทำฟาร์มผักออร์แกนิค
การปลูกผักสวนครัวที่ไม่ใช้สารเคมีเลยก้เช่นกัน ต้องมีการ เตรียมดินที่อุดม เมล็ดพันธุ์ที่ดี ต้นกล้าที่แข็งแรง และการปราบศัตรูพืช ที่ใช้ยาสกัดจากพืช เช่น พริกไทยป่น หรือ ยาที่สกัดจากพืชตระกูลถั่ว ที่สามารถควบคุมเพลี้ยได้ และยังช่วยไล่นก กระรอก ไรแมงมุม แมลงกินใบไม้ หนอนผัก ได้อีกด้วย

ประสบการณ์ส่วนตัวที่นำสะเดามาไล่แมลง มีดังนี้ค่ะ
นำสะเดา 1 ก.ก. มาบด แช่ในน้ำ 20 ลิตรทิ้งไว้ 1 คืน กรองใช้เฉพาะน้ำ ผสมด้วยสารจับใบ 1 ช้อนโต๊ะ นำไปรดผักได้
ส่วนกากสะเดาใช้โรยโคนต้นเพื่อ ปรับปรุงดิน และกำจัดแมลงในดิน
สะเดามีสาร อะซาดิแรกติน สามารถฆ่าแมลงบางชนิดได้ และเป็นพิษต่อไข่แมลง ทำให้ไข่ไม่ฟัก
แต่ข้อควรระวังคือ พืชบางชนิด เมื่อรับสารนี้แล้ว ใบจะเหี่ยว และต้นแคระแกร็นได้
แต่จริงๆแล้ว การปลูผักสวนครัว ให้ปลูกต้นแมงลัก โหระพา กะเพรา ซึ่งเป็นไม้ปลอดศัตรูพืชและไม่มีโรค จะดีกว่าค่ะ

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความรู้คู่ครัว

สบายดีนะคะ

สวัสดีค่ะคุณครูเอ
ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาทักทาย สบายดีค่ะ ตอนนี้ เข้าไปเขียนในอนุทินเสียเยอะหน่อย ไม่ค่อยมีเวลา เขียนยาวๆ ลองเข้าไปอ่านดูนะคะ
http://gotoknow.org/journals/sasinanda
พี่ชอบปลูกผักสวนครัวค่ะ เพราะสวยดี และกินได้ด้วย มีทั้งยืนต้นและล้มลุก เช่นกะเพรา โหระพา มะเขือ ตะไคร้ กวางตุ้ง ผักกาดเขียว เก็บเกี่ยวได้ ภายใน 35 ถึง 55 วันค่ะ

ถ้าอยากให้ผักงอกงามดี สำหรับที่บ้าน ใส่ปุ๋ยคอกรองบริเวณก้นหลุมก่อนปลูกเสมอ
จากนั้นก็หว่านเมล็ดและนำกล้าลงดิน พรวนดินกลบและรดน้ำตาม
เวลาจะปลูกผักใหม่ ก็เลือกจากเมล็ดที่เก็บไว้ปลูกเอง แต่เลือกจากต้นที่ไม่มีโรค สมบูรณ์ ผลดก รสดีค่ะ

ขอบคุณนะคะคำแนะนำกำลังวางแผนปลุกรับประทานเอง

สวัสดีค่ะคุณประกาย
ขอบคุณที่มาเยี่ยมและอ่านบันทึกค่ะ
ดี่ค่ะปปลูกผักสวนครัวกินเอง
แต่จะมีเรื่องวัสดุคลุมดินอีกนิดนะคะ
อยากให้เป็นวัสดุที่เป็นสารอินทรีย์
จะมีประโยชน์แก่พืชมากค่ะ เช่นหญ้าแห้ง ฟางข้าวสับเป็นชิ้นๆ เปลือกถั่วลิสง ชานอ้อน ซังข้าวโพด ขุยมะพร้าว กากเมล็ดพืช แกลบและขี้เลื่อยเป็นต้น

 • ธรรมสวัสดีนะโยม Sasinand
 • มาอ่านบันทึกดีๆ
 • ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 • พร้อมทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่ครบครัน
 • อนุโมทนาสาธุ

นมัสการค่ะ ท่าน tukkatummo 
ขอบพระคุณที่ท่านมาเยี่ยม ที่บล็อกนี้ เป็นครั้งแรกค่ะ
เรื่องอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัยพร้อมมีคุณค่านี้ เป็นเรื่องสำคัญมาก
ที่บ้านดิฉัน กำลังจะปลูกเพิ่มอีก 2 อย่างคือ ต้นชะพลู กับมะแว้งค่ะ
ถ้า ต้องซื้อผักอื่นๆ ตามตลาด ดิฉันมักจะ ซื้อผัก ที่มีการรับรองว่า เ ป็นผักอินทรีย์ แม้จะแพงกว่าหน่อย ก็คุ้มกับตัวเราเอง และลูกหลานค่ะ
ร้านที่เป็นที่รวมของอาหารสุขภาพ ที่คนรู้จักกันมาก ร้านหนึ่ง คือ เลมอนฟาร์ม

ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดสินค้าสุขภาพ มีความเข้มข้นมากขึ้น นอกจากเลมอนฟาร์ม ก็มีอีกหลายแห่ง เช่น... กูเม่ย์ สยามพารากอน ขายสินค้าออร์แกนิค คุณภาพดี เคยไปซื้ออาหาร ของเขาดีและอร่อย ไม่ได้โฆษณาค่ะ..

(.กลุ่มเดอะมอลล์เป็นผู้ร่วมลงทุนครึ่งต่อครึ่งกับบริษัทบางกอกอินเตอร์คอนติเนนตอลโฮเต็ลส์ หรือ BIHC ซึ่งโดยพฤตินัยถือว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป็นเจ้าของโครงการสยามพารากอน )
โดยการเช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นระยะเวลา 34 ปี (เป็นพื้นที่ของวังสระประทุม)

ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคกระตือลือล้นเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นกว่าก่อน อาจเป็นเพราะปัจจุบันโลกใบนี้มีสารพิษที่เป็นอันตรายอยู่มากมาย ทั้งสารเคมี ยาฆ่าแมลง
และที่สำคัญชุมชน ซึ่งเป็นต้นสายการผลิตสินค้า ออร์กานิค ต่างเริ่มเข้าใจแล้วว่า การใช้สารเคมีเร่งผลิตหรือการใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช่สิ่งยั่งยืนที่จะทำให้เขาอยู่รอดได้
ดังนั้น แนวคิด พอเพียง จึงมีอิทธิพลมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าจากเกษตรอินทรีย์มีจำนวนมากขึ้น

อาหาร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต ทุกคนต้องกินอาหาร แต่จะกินอย่างไร ให้ได้คุณค่าที่แท้จริงของอาหาร ทั้ง สด สะอาด ปลอดภัยและมีประโยชน์ เป็นศิลปะค่ะ
ซื้อ งาดำน้ำขิงมา  อร่อยมาก 
งาขาวอบ เอาโรยข้าว  เวลาซื้อๆแค่ 1ถุง เพราะมีอายุ 2 อาทิตย์เอง ถ้าจะเก็บนานกว่านั้น น่าจะใส่ไว้ในช่องแข็ง
งามีแคลเซียมสูงกว่าพืชอื่นๆ 40 เท่า มีไขมันน้อยกว่า เนื้อสัตว์และนม และยังมีกรดอมิโนเมธไทโอนีน ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดที่พบในเนื้อสัตว์ด้วย แต่ไม่มีในถั่วเหลือง
อาหารธรรมชาติแบบนี้ กินดี มีประโยชน์จริง

ยิ่งขณะนี้  มีข่าวใหญ่ ที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารนม ว่า  บริษัท ซานลู่ ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ประเภทนมรายใหญ่ของจีน ตกเป็นจำเลยในกรณีอื้อฉาวว่ามี   เด็กป่วยเพราะดื่มนมของบริษัทมาตั้งแต่เดือนธ.ค.ปีที่แล้ว  2550  และบริษัทได้สั่งให้มีการตรวจสอบและทดสอบเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา

และพบว่า มีการเติมสารเมลามีนเข้าไปในนมจริง แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา จนกระทั่งเรื่องมาแดงอีกครั้งเมื่อต้นเดือนนี้เที่เด็กทารกในจีนเสียชีวิต และล้มป่วยลงในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน


นอกจากนมผงสูตรเลี้ยงเด็กทารกแล้ว ผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตของบริษัทนมชั้นนำของจีนอย่าง ไชน่า เหมิงหนิว แดรี่, บริษัท อินเนอร์ มองโกเลีย หยีลี่ อินดัสเทรียล กรุ๊ป และไบรท์ แดรี่ แอนด์ ฟูด ก็พบว่า มีสารเมลามีนปลอมปนเช่นกัน 

นานาประเทศสั่งห้ามนำเข้าและขายผลิตภัณฑ์นมจากจีน
ข่าวที่เกิดขึ้นทำให้ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ รวมทั้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ต่างผวากับผลิตภัณฑ์นมจากจีน พร้อมออกมาตรการ เพื่อปกป้องประชาชนจากการบริโภคอาหารปลอมปนสารเคมี
 โดยสั่งห้ามนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีนมจากจีนเป็นส่วนประกอบแล้ว และยังได้ตรวจสอบสารประกอบในผลิตภัณฑ์ประเภทนมที่นำเข้าจากจีนอย่างเข้มงวดด้วย

สิงคโปร์ได้สั่งห้ามจำหน่ายนมและผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดจากจีนตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่งห้าม ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะนม ไอศครีม และโยเกิร์ตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกกวาดและขนมหวานอื่นๆ เช่น ช็อคโกแลต บิสกิต และขนมหวานที่ผลิตในจีนอีกด้วย นอกจากนี้ ทางการยังได้เตือนผู้บริโภคไม่ให้รับประทานนมและผลิตภัณฑ์นมจากจีน

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. )ของไ ทย
ก็ได้สั่งการให้ด่าน อย.ตามจังหวัดชายแดน ระงับการนำเข้าลูกอม ตรากระต่ายขาวจากประเทศจีน และแนะให้ประชาชนงดรับประทานลูกอมชนิดดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่าผลการตรวจสอบจะออกมาอย่างเป็นทางการโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน 

จีนเร่งแก้ปัญหา หวั่นกระทบอุตสาหกรรมนมของประเทศ
การตรวจพบสารเมลามีนในนมผงยี่ห้อซานลู่และอื่นๆ ส่งผลให้สำนักงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรค (AQSIQ) ตัดสินใจขยายผลด้วยการตรวจหาสารปนเปื้อนในนมผงยี่ห้ออื่น ซึ่งผลปรากฏว่าพบสารปลอมปนในนมผง 69 ยี่ห้อจาก 22 บริษัท จากการสุ่มตรวจทั้งหมด 491 ยี่ห้อจาก 109 บริษัท และได้สั่งให้ทำลายนมผงที่มีการปลอมปนในทันที

จนถึงตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยรวม 18 รายที่ถูกจับกุมตัว โดย 6 รายถูกตั้งข้อหาว่าขายสารเมลามีน ส่วนอีก 12 รายเป็นพ่อค้านายหน้าที่ต้องสงสัยว่าขายนมปลอมปนให้ซานลู่ 

ทางด้านกระทรวงเกษตรจีนเตรียมยกเครื่องอุตสาหกรรมนมในประเทศ โดยกำหนดให้ผู้รีดนมวัวทั่วประเทศต้องลงทะเบียนกับทางกระทรวงเกษตร นอกจากนั้นการตรวจสอบนมสดยังต้องมีความเข้มงวดกว่าเดิม 
ซึ่งมาตรการดังกล่าวถือเป็นความพยายามล่าสุดในการลดข้อครหาที่ว่ารัฐบาลจีนไม่สามารถทำให้ทั่วโลกเชื่อมั่นว่าอาหารจากจีนมีความปลอดภัยได้
นอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ยังสั่งการให้รัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มการควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมสดและสินค้าผู้บริโภคสำหรับการส่งออก เนื่องจากหลายประเทศเริ่มนำอาหารที่ผลิตในจีนลงจากชั้นวางเพราะกลัวว่าอาจมีการปนเปื้อนหรือปลอมปน

ทุกวิกฤติ ย่อมมีโอกาส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ฉวยจังหวะนี้ ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้นมแม่แก่ลูก
ในแถบเอเซีย แม่ให้นมแม่น้อยลง สังเกตจาก ยอดขายปลีกนมผงสูตรสำหรับทารก เพิ่มมากขึ้น 19 % โดยเฉพาะจีน ยอดขายเพิ่ม พุ่งถึง 29%  องค์การอนามัยโลกห่วงเหตุนมเปื้อนมาก  และชี้ว่า นมแม่ดีที่สุดจริงๆ
แม้ว่าบริษัทนมของจีนจะได้ออกมาขอโทษขอโพยประชาชนและเรียกคืนสินค้า แต่คงอีกนานกว่าที่นานาประเทศจะกลับมาไว้วางใจผลิตภัณฑ์ประเภทนมจากจีน
  คงอีกนาน  จึงจะเ รียกความเชื่อมั่นคืนมาได้ เพราะเหยื่อความโลภของการกระทำครั้งนี้ไม่ได้เกิดกับคนอื่นคนไกล
 แต่เป็นเด็กทารกที่เกิดในแผ่นดินของจีนเอง

กรณีดังกล่าว ที่เกิดขึ้น ยิ่งมาตอกย้ำ ความสำคัญและความจำเป็น ในเรื่องการบริโภคอาหารของคนเรา ที่ต้องเน้น ที่ความสด สะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าอาหาร 
การปลูกผักไว้กินเอง จึงเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะช่วย ให้ทุกครอบครัว มีความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหาร ได้ในระดับหนึ่งทีเดียว

ขอแนะนำให้อ่านเรื่องนม ที่สารปลอมปนได้ จากบันทึกของอาจารย์วิบุลฯ  ที่นี่ค่

สวัสดีค่ะ เข้ามาอ่านเรื่องดีๆ ชอบปลูกผักหวานทานเองค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครู krutoiting
ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมค่ะ พูดถึง ผักหวาน ก็ชอบมากเลยค่ะ ทานบ่อยมากๆ
ผักหวานบ้าน เป็นผักพื้นบ้าน แต่ยอดอ่อนและใบอ่อน
เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าอย่างมาก เนื่องจากมีโปรตีนมากกว่าผักหลายชนิด
รวมทั้งแคลเซียม ฟอสฟอรัส เบต้าแคโรตีน นอกจากนั้น ใบผักหวานบ้านสดๆ
ยังมีวิตามิน ซีสูง แต่คนไม่นิยมกินดิบ ต้องต้มแกงหรือผัดก่อน
เลยไม่ได้วิตามินซีมากนัก
ผักหวานบ้าน   ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Euphorbiaceae เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง
ลำต้นแข็งตั้งตรง เปลือกต้นขรุขระ สีน้ำตาล กิ่งอ่อนสีเขียวเข้ม
ผิวเรียบ ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยออกเรียงสลับ รูปรี ปลายใบแหลม
โคนใบมน ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้ม มีแถบสีขาวบริเวณกลางใบ
แตกยอดอ่อนเยอะ ยิ่งตัด หรือเด็ดย่อมจะติดยอดมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน
ผู้คนนิยมนำยอดอ่อน ลวกนึ่ง จิ้มน้ำพริก ลาบ น้ำตก หรือปรุงเป็น
แกงจืดหมู่บะช่อ แกงเลียง หรือผัดใส่ไข่ รสชาติ หวานกรอบอร่อยมาก
 

เป็นไม้เติบโตเร็ว ขึ้นได้ในดินทั่วไป ไม่ชอบน้ำท่วมขัง
ชอบแดด บำรุงปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก 10 วันครั้ง รดน้ำพอชุ่มเช้าเย็น
จะแตกยอดให้เก็บรับประทานได้คุ้มค่า
ว่าจะไปหา  มาปลูกเป็นพืชครัวติดรั้วบ้านเหมือนกันค่ะ

Kitchengardening
สะระแหน่และผักชีฝรั่ง เป็นพืชล้มลุก เมื่อถึงเวลา ต้องคอยปักชำใหม่อยู่เรื่อยๆ การทำสวนครัวเอง ปลอดภัยที่สุดแล้ว

Preventingcancer
พืชผักผลไม้ ต้านมะเร็ง บางอย่าง ก็ปลูกเองได้ เช่นข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด สะระแหน่ กะเพราะ โหระพา ขิง ข่า ขมิ้น ต้นทับทิม เป็นต้น

การทำสวนครัว เป็นการพัฒนาอารมณ์ของเราให้มีความสุข อย่างหนึ่ง เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง ที่ให้คุณประโยชน์มากมาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่น ลดความดันเลือดได้ดี และทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยถ้าครอบครัวไหน มีเด็กๆ ถ้าพาเด็กๆมาช่วยปลูกผักด้วย จะเป็นการสอนให้เด็กๆชอบผัก และไม่อิดออดที่จะกินผักด้วย
แม้แต่ตำลึงข้างรั้ว ที่เราปลูกไว้ ก็เป็นผักที่กินได้ทุกวัน และมีประโยชน์อย่างมาก


พยายามจะปลูกสระแหน่ กระเพรา โหรพา แมลงชอบมากินทำให้ไม่ค่อยสำเร็จค่ะ

คุณพี่ช่วยรณรงค์เรื่องอาหารสะอาดได้ประโยชน์มากจริงๆค่ะ

พ.ญ. อัจฉรา เชาวะวณิช
สวัสดีค่ะคุณหมอคะ ขอบคุณที่แวะมา
เรื่องอาหารการกิน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนเรา และเป็นสาเหตุ ของการเจ็บป่วยมากมายหลายโรคเลยค่ะ ดังนั้น อาหารสด สะอาด ไม่มีสารปนเปื้อน จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะบริโภคเท่านั้นนะคะ

ขอเพิ่มเติมเรื่องอาหารปนเปื้อน ปนปลอม เมลามีนอีกนิดค่ะ ตอนนี้ลามไปยังอาหารปลาน้ำจืดเลี้ยงด้วยค่ะ

12-11-2008 Hong Kong food regulators พบว่า มี chemical melamine ในตัวอย่างอาหารปลาน้ำจืด ที่ fish farm ที่เกาะ Lantau Island รายงานโดย the Standard อ้างแหล่งข่าว Hong Kong's Agriculture, Fisheries and Conservation Department.

และตามที่มีรายงานว่า มีเด็กทารกในจีนเสียชีวิตจากการบริโภคนมปนเปื้อนสารเมลามีน 4 ราย
รัฐบาลจีน คาดว่าน่าจะมีเด็กเสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย 5 คน หนึ่งในจำนวนนี้มีทารกฝาแฝด วัย 9 เดือน 1 คนรวมอยู่ด้วย แพทย์โรงพยาบาลเด็กทำการตรวจอัลตราซาวน์พบว่า มีก้อนนิ่วอยู่ในไตทั้งสองข้างของหนูน้อยรายนี้ และหลังจากเด็กดังกล่าวเสียชีวิตลง 1 วัน    สื่อของทางการรายงานว่า พบสารเมลามีนในนมผงที่ทารกรายนี้เคยดื่ม ส่วนทารกฝาแฝดอีกรายหนึ่งปลอดภัยดีเนื่องจากกินนมแม่

13-11-2008 ล่าสุด มีเด็ก อายุ 4 ขวบ 2 รายจาก Tai Hang and Wan Chai ฮ่องกง เกิดเป็นโรคนิ่วขึ้น เนื่องจากมีประวัติกินนมและ biscuits ที่มาจากจีน

กระเพราเป็นพืชสวนครัวและพืชสมุนไพรประจำบ้านของไทยมานานมากแล้ว
ที่นิยมมาใช้ปรุงอาหารหรือตกแต่งอาหาร  เนื่องจากกระเพราให้กลิ่นเฉพาะตัวและมีสรรพคุณป้องกันโรคต่างๆได้
งานวิจัยล่าสุดพบว่าสารสกัดจากกระเพราสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อหมูบดได้
โดยไปช่วยต่อต้านการเกิดการหืนในเนื้อหมูบดเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ การเกิดการหืนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มีการบดหรือมีการให้ความร้อนก่อนนำไปเก็บในตู้เย็น
เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์ถูกทำลายทำให้กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันได้
  วิธีการแก้ปัญหานี้  อาจเติมสารกันหืนสังเคราะห์ เช่น BHA, BHT, TBHQ ซึ่งให้ผลดีในการยับยั้งการเกิดการหืน
แต่ กระแสของผู้บริโภคในการใช้สารจากธรรมชาติเพื่อทดแทนสารสังเคราะห์มีมาก จึงวิจัยที่จะหาสารจากธรรมชาติมาทดแทนการใช้สารกันหืนสังเคราะห์นี้
คณะนักวิจัยนี้จึงได้ทดลองใช้สารสกัดจากใบกระเพราะซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของประเทศไทยเพื่อนำมาทดลองใช้ในการต่อต้านการเกิดการหืนในเนื้อหมูบด   เนื่องจาก ในใบกระเพรามีสารประเภทฟีนอลิกซึ่งมีความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ได้
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมาก เป็นการเผยแพร่สรรพคุณของสมุนไพรไทยให้ดังไปทั่วโลก
  Antioxidative effect of added dried Holy basil and its ethanolic extracts on susceptibility of cooked ground pork to lipid oxidation

เดินไปดูกะเพราที่ปลูกไว้ ที่สวนครัว  ทั้ง 3 อย่างคือ...
1.กะเพราแดง 2.กะเพราขาว 3.กะเพราบ้าน ลูกผสมระหว่าง 1 และ 2
กะเพราแดง กลิ่นแีรง เอามาทำกับข้าวดีที่สุด

กะเพรา Holy Basil  มีลักษณะคล้ายโหระพา แต่ต่างกันที่กลิ่น และกิ่งก้าน มีขนปกคลุมมากกว่า กะเพราช่วยย่อยไขมัน และลดอาการจุกเสียด แน่นท้อง


นานมากแล้วที่ไม่ได้เข้าที่ gotoknow เมื่อเปิดก็ได้อ่านบันทึกสิ่งดี ๆ ที่พี่เขียนไว้ นานเท่าไหร่พี่ก็ยังไม่เปลี่ยนยังขยันนำสิ่งดีมาฝาก ขอบคุณคะ

 สวัสดีค่ะคุณรัตน์ชนก

 ไม่ได้ทักทายกันนานนะคะ จะมาชวนปลูกสวนครัวกัน ที่บ้านน่ะค่ะ ปลูกง่ายๆมาก แต่เราทานได้สนิทใจค่ะ 
ใบโหรพานี่ พี่ปลูกเป็นประจำ เพราะจำเป็นต้องใช้บ่อยมาก ทั้งกินสด และเป็นเครื่องปรุง
ใบโหระพา เป็นไม้ล้มลุก แต่อายุหลายปี สูงมากที่สุด ไม่เกิน 1 เมตร ทุกส่วนมีกลิ่นหอมหมด กิ่งอ่อนมีสีม่วงแดงอมเขียว ดอกสีขาว ผลเป้นผลแห้งๆ มี 4 ผลย่อย
ใช้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม และผล ก็เป็นยาระบายอ่อนๆค่ะ
อ้อ  อีกอย่างคือ ไข่เจียวโหระพา จะอร่อยมากๆค่ะ เป็นของโปรดของทุกคนในบ้าน ยิ่งเด็ด ยิ่งแตกค่ะ

ส่วนใบสะระแหน่  ก็ปลูกดีค่ะ  เป็นผักกลิ่นดี เป็นมินต์สำหรับทำอาหาร
ถ้าขาดสะระแหน่ อาหารบางอย่าง คนคงไม่อยากกินแล้ว ไม่อร่อย
สะระแหน่ มีกลิ่นพิเศษ คือหอมเย็นๆ เป็นผักกินสด มีวิตามินซีมาก และยังทำให้เรารู้สึกสดชื่นแจ่มใสด้วย

อาหารไทยมีส่วนผสมของสมุนไพรมาก ดีต่อสุขภาพ
การปลูกสวนครัวอยู่ที่บ้าน จึงเป็นเรื่องที่ดี เพราะพืชผักสมุนไพร ที่เราปลูก จะเป็นส่วนผสมสำคัญในอาหารไทยส่วนใหญ่
อาหารไทยมีครบทุกรส และมีกลิ่นหอมเพราะสมุนไพรที่ใส่
 มีคุณค่าทางโภชนาการ
มีใยอาหารและมี
สารพฤกษเคมี ในตัวเอง
หัวหอม หอมแดง ช่วยให้ฤทธิ์ในการป้องกันการอักเสบ ป้องกันแบคทีเรีย และไวรัส ช่วยป้องกันอาการแพ้ เ ช่น การเป็นหวัด คัดจมูก
ส่วนผักผลไ ม้ ก็จะมีสารฟ ลาโวนอยด์ (flavonoids) มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ต้านสารอนุมูลอิสระ ต้านแบคทีเรีย และต้านการอักเสบ

อ้างจาก หนังสือ อาหารต้านมะเร็ง คุณหมอวิจิตร บุณยโหตระ

ปลูกเองไม่เป็นอ่ะค่ะ แต่ก็ชอบทานผักนะคะ ^^

พริกขี้หนู.. มะเขือเทศ...ตะไคร้ สะระแหน่..โหระพา..แมงลัก..กะเพรา..ตำลึง...มะเขือพวง...เตยหอม

พี่คะ น้องพยายามปลูก เกือบทุกอย่างข้างบน รอดจากหอยทากเพียงอย่างเดียว คือตะไคร้  แต่ก็ไม่กล้าทำอะไร หอยทาก ค่ะ สงสารมันทุกที...

พริกขี้หนู นี่ อาหารโปรดของหอยทาก(นกด้วย)
จึงถือว่าปลูกเลี้ยงเจ้าเหล่านี้ก็แล้วกัน

คุณหมอเล็กคะ
สำหรับ หอยทาก มีคนบอก ให้ใช้ปูนขาว หรือปูนใส โรยแถวๆที่เจอตัวมันเดิน ซัก 4-5 ครั้ง จนกว่าหอยทากจะหมดไป
ไม่ใช่ไปใส่ ที่ตัวมันค่ะ
แต่ถ้าเป็นเพลี้ย เขาให้ไล่มดก่อน เขาให้เอายาฉุน มาแช่น้ำทิ้งไว้จนน้ำกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มๆ เอามาผสมน้ำยาล้างจานนิดๆ แล้วฉีดพ่นทุกๆ3วันค่ะ
มดชอบคาบเพลี้ยไปปล่อยไว้ตามยอดไม้แล้วมดก็คอยดูดน้ำหวานจากเพลี้ย จะปราบเพลี้ยจึงต้องปราบมดก่อน
หน้าหนาวนี้ เพลี้ยมักมากกว่าปกติ ต้องคอยดูแลค่ะ

สวัสดีค่ะ  คุณครูอ้อ

ถ้าต้องซื้อทาน ก็อยากให้ดูที่เขาไม่ใส่สารเคมีเยอะนะคะ เพราะจะอันตรายมาก พวกถั่วฝักยาว คะน้า พวกนี้ ใส่เคมี ยาฆ่าแมลงเยอะค่ะ

สำหรับคะน้า ถ้าขยันๆแ ละมีที่พอ  ก็ปลูกเองก็ได้ค่ะ ปลูกไม่ยากเลย และไม่ต้องกลัวสารเคมีด้วย
แต่ถ้าไม่คุ้ม เพราะหน้าหนาว ผักไม่แพง  เราซื้อกินได้ ในราคาไม่แพงเลย และคงไม่มีผักชนิดใด จะหาซื้อง่ายยิ่งไปกว่าคะน้าอีกแล้ว

ขอบคุณชาวจีน ที่นำคะน้า มาจากเมืองจีน คะน้ามีใ บเขียวเข้ม จึงเป็นแหล่งวิตามินอย่างคับคั่งและเข้มข้น
 ที่มากที่สุด คือ เบต้าแคโรทีน ซึ่งคือสารชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับสารชนิดนี้แล้ว จะกลายมา็เป็นฐาน ในการแปรรูปสู่วิตามิน เอ การกินวิตามินเอเพียงพอ ช่วยให้ ลดความเสี่ยง ในการเป็นโรคมะเร็งได้

กะเพรา คือผักสวนครัวที่ควรต้องมีทุกบ้าน
ข้าวกะเพราไข่ดาว เป็นอาหารยอดฮิตอย่างหนึ่งของคนไทย

ที่บ้านมีกะเพราปลูกอยู่หลายต้น ่ใบเขียวสวยสด แถมปลอดสารพิษเป็น อาหารโปรดของทุกคนในบ้าน คิดอะไรไม่ออก ก็ผัดกะเพรา ไข่ดาว
เราชอบกัน เพราะรสชาติและคุณค่าทางอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกะเพรา ไก่ หมู เนื้อ ฯลฯ มีคุณค่าทางโภชนาการมาก ไม่ทราบ เหมือนกันว่า ต้นกำเนิดของผัดกะเพรามาจากไหน
บางที ผัดกะเพราก็จะมีหอมใหญ่บ้าง กะหล่ำดอกบ้าง ข้าวโพดบ้าง แครอทบ้าง ปะปนกันไป แต่อย่างไรก็ยังเป็นผัดกะเพราอยู่ดี
ที่สำคัญ ผัดกะเพรานั้น ใบกะเพราจะต้องมากเป็นพิเศษ

 • ชอบผักครับ โดยเฉพาะผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง
 • แต่เด็กๆ ทุกวันนี้ไม่ค่อยชอบเลย
 • นี่คือปัญหาที่ดูเล็กน้อย แต่มีผลในระยะยาว ตลอดชีวิต
 • ขอบคุณมากครับ

 121. บวร    สวัสดีค่ะคุณบวร

ที่เด็กๆ ทุกวันนี้ไม่ค่อยชอบผัก เพราะอาจเป็นเพราะ ที่บ้านไม่ได้พยายามปลูกฝังการกินผักให้ตั้งแต่เล็กๆนะคะ และบางที ผู้ใหญ่เองไม่ชอบผัก ลูกๆก็เลยไม่ชอบไปด้วย
ที่บ้านดิฉัน ตอนนี้ ปลูกผักหลายอย่างหน่อย เอาไว้กินเอง
ที่ขาดไม่ได้   คือพริก ต้องมีหลายๆต้น เพราะมีปะโยชน์หลายอย่างค่ะ
มีข้อมูลเรื่อง พริกมาฝากค่ะ

ความเผ็ดของพริกมาจากสารชื่อ "แคป ไซซิน"
แ ละพริกยังมีสารสำคัญอีกหลายชนิด เช่น วิตามินซี วิตามินเอ ธาตุเหล็ก และแคลเซียม
แ ต่คนที่กินพริกนาน ๆ จะทำให้ติดเผ็ด ก็เหมือนๆคนติดหวานนั่นเอง
คนไทยกินพริกมากที่สุดเฉลี่ย 5 กรัมต่อวัน หรือ ประมาณ 1 ช้อนชา

ประโยชน์ของพริกมีหลายอย่าง เช่น ช่วยเพิ่มสารแห่ง ความสุข
คือ "เอ็นโดร ฟิน"
บรรเทาอาการ เจ็บปวด บรรเทา อาการไข้หวัด ลดน้ำมูก
นอกจากนี้ พริกช่วยในการเผาผลาญ มีประโยชน์เรื่องการควบคุมน้ำหนัก และยังช่วยละลายเสมหะที่เหนียวข้นให้จางลง ช่วยให้ขับเสมหะออกมาได้ง่าย สำหรับผู้ป่วยหอบหืด พริกจะช่วยทำให้หลอดลมขยายตัวได้ดี ไม่หดเกร็ง

แ ต่ถ้ากินเ ผ็ดแล้ว เกิดเผ็ดไป การดื่มน้ำเย็นจะไม่ช่วยทำให้หายเผ็ด ถ้าจะแก้เผ็ดต้องดื่มนม หรือกิน ไอศกรีม

คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืดกินพริกจะดี
สรุปว่า การกินอาหารเผ็ด ๆ แทบจะไม่มีข้อเสีย แต่ก็ควรระวังพริกป่น พริกซอง ที่อาจมีสารอะฟลาทอกซิน เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับ
นอกจากการบริโภคแล้ว พริกยังถูกนำมาทำเป็นเจล ใช้ทารักษาผิวหนังอักเสบ แก้ปวดข้อ ปวดเมื่อยตามตัว เข่าอักเสบ เริม หรืองูสวัดอีกด้วยค่ะ

ในนิตยสาร "ฉลาดซื้อ" ฉบับที่ 93 เขียนโดย วฤษสพร วิริยะประสาท
เขียนไว้น่าสนใจ
ขออนุญาตคัดมาดังนี้ค่ะ
"ผักอินทรีย์ - ผักปลอดสารพิษ - หมูอนามัย" .... ไว้ใจได้แค่ไหน !?!

ที่เกี่ยวกับ ผัก มีดังนี้...กระแสการรับประทานอาหาร "ปลอดสารพิษ" กำลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ดูแลสุขภาพ ซึ่งต้องยอมจ่ายแพงกว่า และหาซื้อยากกว่า แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ปลอดสารพิษเหล่านี้ จะปราศจากสารพิษจริงๆ

"ผักและผลไม้" เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่มีปัญหาสำคัญที่ผู้บริโภคมีความวิตกกังวล ซึ่งก็คือ "ปัญหาสารพิษตกค้าง" ผู้บริโภคบางกลุ่มจึงหันไปเลือกซื้อ "ผักปลอดสารพิษ" เช่น ผักที่ได้รับการรับรองจากหน่วยราชการ หรือองค์กรต่างๆ ตลาดของผักและผลไม้ปลอดสารพิษ จึงเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งที่มีราคาสูงกว่าผักปกติตามท้องตลาดทั่วไปหลายคนอาจแอบสงสัยว่า ผักปลอดสารพิษอาจมีความเป็นไปได้ ในการปลอมปนผักที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง เราจึงทำการสุ่มตรวจผัก ผลไม้ ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ผักคะน้า กระหล่ำปลี ถั่วฝักยาวและพริกขี้หนู ซึ่งมีตราสัญลักษณ์ระบุว่า เป็นผักปลอดสารพิษ ผักอนามัยและผักอินทรีย์

ผลการตรวจสอบ

- ผักคะน้า
ผักคะน้าจากตลาดสดและผักคะน้าปลอดสารพิษ สามารถตรวจพบ "สารโฟรฟิโนฟอส" 0.29 มิลลิกรัม/กก. และ 0.06 มิลลิกรัม/กก. (ตามลำดับ) แต่ผักคะน้าจากตลาดสดยังพบ "ไซเพอร์เมทริน" 0.03 มิลลิกรัม/กก. และ "สารไซฟลูทริน" 0.12 มิลลิกรัม/กก.
อย่างไรก็ตาม สารตกค้างในปริมาณนี้ไม่ถือว่าเป็นอันตรายต่อการบริโภค เพราะไม่เกินเกณฑ์ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และไม่เป็นอันตรายตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

- กระหล่ำปลี
ตรวจไม่พบสารกำจัดศัตรูพืช

- ถั่วฝักยาว
ถั่วฝักยาวที่ซื้อจากตลาดสด มีการตรวจพบ "สารโฟรฟิโนฟอส" 0.15 มิลลิกรัม/กก. ซึ่งยังอยู่ในข่ายปลอดภัย ส่วนถั่วฝักยาวที่ระบุว่าเป็นผักอินทรีย์ (Organic) ไม่พบสารพิษตกค้างใดๆ

- พริกขี้หนู
ตรวจไม่พบสารกำจัดศัตรูพืช
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับผัก 

1.การคัดเลือกกระหล่ำปลี ถ้าใบเป็นสีเขียวเข้ม ถือว่าแก่ ซึ่งทานไม่อร่อย แต่หากมีสีอ่อนลงในใบชั้นต่อๆ ไป ถือว่ายังใช้ได้ หากจะเลือกด้วยน้ำหนัก ให้นำกระหล่ำปลีมาชั่งด้วยมือทั้ง 2 ข้าง ถ้าพบว่ามีขนาดเท่านั้น แต่น้ำหนักไม่เท่ากัน ควรเลือกที่มีน้ำหนักมากกว่า

2.ถั่วฝักยาวดิบ 100 กรัม ให้วิตามินซีประมาณ 1 ใน 4 ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน นอกจากนี้ ยังมีโฟเลต ใยอาหารและธาตุเหล็ก อย่างไรก็ตาม ถั่วฝักยาวจะสูญเสียคุณค่าทางอาหารได้ถึง 1 ใน 3 เมื่อถูกทำให้สุก

3.พริกมีประโยชน์ทางสมุนไพรหลายอย่าง เช่น เป็นยาขับเสมหะ ยาฝาดสมาน ช่วยการย่อยอาหาร แก้อาการเบื่ออาหาร เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายและช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ นอกจากนี้ พริกยังสามารถป้องกันหวัด เพราะอุดมไปด้วยเบต้าเคโรทีน ไบโอฟลาวานอยและวิตามิน ซี เมื่อทานพริกในช่วงแรก ควรรับประทานแต่น้อยและค่อยๆ เพิ่มปริมาณขึ้น เพื่อทำให้ระบบทางเดินอาหารสามารถปรับตัวรับความเผ็ดร้อน โดยการหลั่งสารเมือก และสร้างเนื้อเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารและลำไส้เพิ่มขึ้น

แต่ถ้าเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหมูอนามัย อ่านที่นี่ค่ะ

ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   (มกอช.) เปิดเผยว่า ....ในอนาคตประเทศผู้นำเข้าทั่วโลกจะหยิบยกเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัยกับเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเงื่อนไข ข้อจำกัดการนำเข้าสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหาร
ฉะนั้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ ประกอบการ ผู้ส่งออกปรับตัว มกอช.จึงร่วมกับบริษัท เอฟเอ็กซ์เอ จำกัด สถาบันรหัส สากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทไอบีเอ็ม จำกัด เร่งเพิ่มองค์ความรู้กับผู้ประกอบการกว่า 300 บริษัท ให้เกิดความเข้าใจ

ที่ผ่านมา มกอช. ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกลุ่มบริษัทเอกชนรายใหญ่ 9 บริษัท เร่งจัดทำโครงการนำร่องการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าที่มีศักยภาพส่งออก ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดี ทำให้ประเทศคู่ค้ามั่นใจในสินค้าเกษตรของไทยมากยิ่งขึ้น ได้แก่ สินค้าไก่ โดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ 6 ราย สินค้ากุ้งขาว กุ้งกุลาดำ จำนวน 2 ราย และสินค้าข้าวโพดฝักอ่อน 1 ราย
นอกจากนี้ยังได้เตรียมเร่งขยายผลไปสู่กลุ่มสินค้าพืชผักและผลไม้ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (EU) และญี่ปุ่น เพิ่มอีก 32 ชนิด อาทิ
ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ ส้มโอ มะม่วง มังคุด รวมทั้งพืชผักสวนครัวด้วย เช่น....
ผักชีไทย ผักชีฝรั่ง ใบกะเพรา ใบสะระแหน่ ผักแพรว ต้นหอม ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว พริกขี้หนู ฯลฯ.

อ่านจากบล็อกของคุณมนัญญา เกี่ยวกับประโยชน์ ของใบโหระพา และผักสวนครัวอื่นๆ มีประโยชน์มากค่ะ ขออนุญาตนำมาอ้างอิงที่นี่ด้วยค่ะ

โหระพา... ใบโหระพาเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคร้าย เช่น โรคหัวใจขาดเลือดและมะเร็ง โหระพา 1 ขีด มีเบต้าแคโรทีนสูง คือ 452.16 ไมโครกรัม
ร่างกายผู้ใหญ่ต้องการเบต้าแคโรทีน 800 ไมโครกรัม/วัน แต่เบต้าแคโรทีน มีอยู่ในผักใบเขียวเข้มทุกชนิด การกินผักให้มากที่สุดโดยกินโหระพาไปด้วยจะทำให้เราได้เบต้าแคโรทีน เพียงพอ

ส่วน "เบต้าแคโรทีน" (Beta-carotene)
เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ(โปรวิตามินเอ) มีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ทั้งนี้ โดยปกติร่างกายของมนุษย์เราสามารถเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนไปเป็นวิตามินเอได้ตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เสมือนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (แอนตี้ออกซิเดนท์) ด้วย ลดความเสี่ยงต่อภาวะมะเร็ง อนุมูลอิสระมีผลเกี่ยวข้องกับมะเร็งเนื้อร้าย การลดปริมาณอนุมูลอิสระเท่ากับลดความเสี่ยงของมะเร็ง ทั้งยังพบว่าเบต้าแคโรทีนให้ผลกระตุ้นเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายที่ชื่อ ที-เฮลเปอร์ ให้ทำงานต้านสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้น ให้ผลดีกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็ง

สวัสดีค่ะคุณพี่

สบายดีนะคะ ไปกทม.แบบรีบด่วนกับที่บ้าน งานรับปริญญาพี่ชาย และทำภารกิจนิดหน่อย ไม่ได้มีโอกาสทักทายนะคะ ขออภัยค่ะ

....

ไว้เวลาลงตัว และสบายๆ คงได้เจอกันนะคะ ยังระลึกเสมอ แม้ห่างหายบ้าง ตามการงาน

...

เพิ่งลองใช้มะขามเปียก พอกหน้าและอาบน้ำค่ะ รู้สึกดีๆ มากขอบคุณค่ะ

ให้คุณพี่ มีความสุขกับทุกกิจกรรม ทุกวี่วัน ทุกโมงยามค่ะ

126. poo

คิดถึงคุณปูค่ะ หายไปนาน ไม่แวะไปอนุทินมั่งเลย ว่างๆแวะไปหน่อยนะคะ เช่นกันค่ะ ขอให้คุณปูมีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำ และโชคดีๆๆ ทุกๆวันค่ะ เอาส้มสีทองมาฝาก ไม่ได้ปลูกเองค่ะ แต่เพื่อความหมายของความโชคดีๆๆค่ะ


 • แหมช่างเหมาะเจาะ
 • เหมือนกิ่งทองใบตำแย
 • เราเขียนบันทึกได้สัมพันธ์กันดีจัง
 • สงสัยต้องเข้ามาอ่านบ่อยๆ
 • เผื่อเกิดความคิดปิ๊งแว๊บจากบล็อกนี้บ่อยๆ
 • ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ
 • แล้วจะแวะมาใหม่ค่ะ

                     ..   

 

128. มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

ดีใจ จริงที่เข้ามาอ่านนะคะ พอดีคุณมนัญญา เขียน ประโยชน์ ของใบโหระพา และผักสวนครัวอื่นๆ เห็นว่า มีประโยชน์มากค่ะ เลยขออนุญาตนำมาอ้างอิงที่นี่ด้วยค่ะ ดีค่ะ เป็นบันทึกที่มีแนวเดียวกัน มีสาระหลากหลายมากขึ้นนะคะ


ตอนนี้ "ไฮโดรโพนิคส์" ก็เป็นเทคนิคการปลูกพืชในรูปแบบหนึ่ง...ซึ่งไม่ใช้ดินเป็นส่วนประกอบหลัก เหมือนทั่วๆไป ซึ่งจริงๆ ก็น่าสงสัยเกี่ยวกับ เรื่องสารตกค้าง
มีวิธีแนะ นำ การรับประทานผักไฮโดรโพนิคส์ ไม่ว่าจะเป็นผักที่ซื้อมาหรือปลูกเองจากแปลง ให้นำผักไปแช่น้ำทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ผักจะอิ่มตัวแล้ว คายสารที่ตกค้างออกมาได้หมด ทำให้สามารถบริโภค ได้อย่างปลอดภัย

คำถาม*** "จะมีสารเคมีตกค้างในพืช เนื่องจากปุ๋ยเคมีได้ใหม"

คำตอบ...เป็นคำถามที่มีคนถามมากที่สุด ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าพืชที่ปลูกในดินและไม่ใช้ดินต้องการธาตุอาหารตัวเดียวกันและชนิดเดียวกันไม่ต่างกันเลย
หมายความว่าถ้าปลูกในดินพืชดูดธาตุ(ปุ๋ย)ตัวไหนไปใช้การปลูกโดยไม่ใช้ดินพืชก็ดูดตัวเดียวกัน
ดังนั้นเรากินผักที่ปลูกในดินปลอดภัยก็กินผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินปลอดภัย
นอก จากนี้ปุ๋ยที่ใช้ในการปลูกแบบไม่ใช้ดินปุ๋ยจะมีราคาแพงกว่าปุ๋ยที่ปลูกใน ดินมาก (ประมาณ 5-10 เท่า) เนื่องจากปุ๋ยที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินมีความบริสุทธิ์กว่ามากกล่าวคือมีสิ่งเจือ ปนที่พืชไม่ต้องการอยู่น้อยมาก
ดังนั้นผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินน่าจะมีความปลอดภัยกว่าครับ โดย : อิทธิสุนทร

พอดี ได้รับทราบข้อมูลจากคุณโสทรว่า.... มีข้อมูลของสารเคมีที่ใช้ทำอาหารพืช"ไฮโดรโพนิคส์"ดังนี้ครับ

แคลเซียม ไนเตรด
โปแตสเซียม ซัลเฟต
โปแตสเซียม ฟอสเฟต
แมกนีเซียม ฟอสเฟต
แมกนีเซียม ซัลเฟต
เหล็ก (ซีเล็ตติ้ง)
แมงการนีส ซัลเฟต
กรดบอริค
ซิงค์ ซัลเฟต
แอมโมเนียม โมดิบเดท
แคลเซียม ไนเตรด
โมโน โปแตสเซียม ฟอสเฟต
สารละลาย Nzhydroppnic

สรุปแล้ว...การกินผัก แบบที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ดีที่สุด ตอนนี้ เวลาซื้อผัก ไม่ว่า ผักอะไร ต้องนำมาแช่น้ำ และล้างนานๆ ส่วนใหญ่จะกินผักพื้นบ้านด้วย

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่พี่ Sasinand ได้เข้าไปเม้นให้ที่ healthy นะคะ

130. Armuay_chew
สวัสดีค่ะ ถ้ามีเวลา จะแวะเข้าไปอีกค่ะ

ตอน นี้ ใบแมงลัก ที่ปลูกไว้ ที่สวนครัว กำลังออก เลยไปเก็บมาทำแกงเลี่ยงเสียเลย เป็นอาหารสุขภาพนะคะ ปลูกเอง ไม่มีสารพิษ กินสนิทใจค่ะ
มีรูปแกงเลียง ที่ใช้ใบแมงลักที่ปลูกเองมาให้ชมด้วยค่ะ
ตอนนี้กำลังจะปลูกถั่วฝักยาวเพราะปลูกง่าย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด แต่ ถ้าเป็นดินร่วนทราย หรือดินร่วนปนทราย หน่อยก็ดีค่ะ ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรแฉะเกินไป   แม่บ้านเตรียมทำค้าง เพื่อเกาะพยุงลำต้นให้เจริญเติบโต ไม้ที่ใช้สำหรับทำไม้ค้างนั้นใช้ไม้ไผ่ หรือไม้อื่น ๆ อะไรก้ได้ ยาวประมาณ 2.5-3 เมตร รออีกไม่นาน ก็ได้กินถั่วฝักยาว ของเราเองค่ะ

แ ละมีเรื่อง  ซื้ออาหารอินทรีย์ ซื้ออย่างไรไม่ถูกตุ๋น มาฝากค่ะ  ในหมู่ผู้รักสุขภาพทั้งหลาย เราก็อยากจะได้อาหารที่ปลอดภัย ไม่ใส่สารเคมีมากิน แต่บางครั้ง ก็ถูกพวกพ่อค้า แม่ค้า หลอกขายให้ ตุ๋นเสียเปื่อย น่าเจ็บใจ พอดี เห็นบทความนี้ เลยเก็บมาฝากค่ะ
มาตรฐานของมาตรฐานอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย มีอยู่ 2 องค์กรหลัก ที่ให้การรับรอง นั่นคือ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือที่ถูกเรียกย่อๆ อย่างติดปากว่า "มกอช." สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรับรองด้วยตราของ "มกอช. และ "ม.ก.ท." หรือ "มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์" ที่ดำเนินการภายใต้ตราที่ได้ลิขสิทธิ์จากไอโฟม (IFOAM-International Federation of Organic Agriculture Movements) หรือสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
รายละเอียด อยู่ที่นี่ค่

 

สวัสดีค่ะ  แวะมาทักทายค่ะ  ได้รับความรู้มากเลยค่ะ  และก็จะต้องนำไปทำแกงเลียงกินที่บ้าน เห็นแล้วหิวข้าว เพราะที่บ้านมีปลูกผักสวนครัวเกือบทุกอย่างเลยค่ะ  ไม่ต้องซื้อหา ประหยัดและปลอดสารพิษด้วย

132. ตุ๊กตา
สวัสดีค่ะ ยินดี ที่ได้รู้จักและดีใจที่เข้ามาอ่านค่ะ

นอกจาก อาหารอินทรีย์  ก็ยังมี ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกันจัดทำโปรแกรมเพื่อให้คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพแก่เกษตรกรด้วยค่ะ
โดยเน้นการใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องเหมาะสมกับดินและพืชที่ปลูก เพื่อเป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป
การพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา 2 โปรแกรม คือโปรแกรมดินไทย และธาตุอาหารพืช และ โปรแกรม คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
เมื่อครั้งที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเกษตร ยังไม่มีโปรแกรมแบบนี้ค่ะ ตอนนี้ มีโปรแกรมมาช่วย ทำให้เกษตร ทำงานง่ายขึ้นเยอะค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ศศิน้นท์

แวะมาอ่านบันทึกนี้อีกค่ะ ได้ความรู้มากมาย น่าสนใจค่ะ

เรายังให้ความสำคัญของคุณภาพของผัก ผลไม้ รวมทั้งอาหารการกินน้อยมากนะคะ....

บันทึกของพี่ศศินันท์ ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดสรร เลือกและตัดสินใจเลือกในการบริโภคอย่างดีมากเลยค่ะ

นำดอกนางแย้มเทศ มาฝากพี่ค่ะ หอมแต่หอมไม่เท่านางแย้มสีขาวของไทยค่ะ...^___^...

P30101722

134. คนไม่มีราก 
ขอบคุณมากค่ะ ที่แวะมาเยี่ยมเยียน เป็นกำลังใจพี่อย่างสม่ำเสมอ ดอกนางแย้มเทศนี่ เพิ่งเคยเห็นค่ะ สวยนะคะ น้องเข้าใจถ่ายรูปสวยๆมาฝากค่ะ พี่ชอบต้นไม้ ดอกไม้ แต่ไม่ได้ลงมือทำเองเท่าไร เพราะเป็นคนแพ้ พวกแมลงและเพลี้ยต่างๆ ไปถูกเข้า เป็นเรื่องทุกที แต่ก็ดูแลใกล้ชิด ให้คนสวนช่วยค่ะ

นี่ก็ไม่ทราบว่า ชื่อดอกอะไร ไปเห็นจากที่บ้านของเพื่อนบ้าน แต่เขาไม่อยู่บ้าน เลยไม่ได้ถามค่ะ น้องพอทราบไหมคะ....

น้องเคยปลูกฟักทองไหมคะ  พี่เอามาลองปลูกดู ก็ใช้ได้ค่ะ แต่เราก็ไม่ได้ทานทุกวัน เลยไม่ได้ปลูกบ่อย จริงๆฟักทอง เป็นผักที่มีประโยชน์มากนะคะ
 เป็นผักในตระกูลแตงที่มีการใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนานที่สุดชนิดหนึ่ง
 คาดการณ์ว่ามีการปลูกมานานไม่ต่ำกว่า 10,000 ปีแล้ว 
ฟักทองที่ดีจะมีเปลือกสีเขียวคล้ำ ร่องผลเป็นพูสม่ำเสมอหรือเปลือกขรุขระแบบหนังคางคก เนื้อสีเหลืองหนาและเหนียว
 พันธุ์ฟักทองที่เกษตรกรไทยนิยมปลูกเป็นการค้าส่วนใหญ่  จะซื้อพันธุ์ลูกผสมที่มีราคาค่อนข้างแพงให้ผลผลิตสูง  แต่ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ต่อได้   แ ต่เกษตรกรไทย  บางส่วน  จะปลูกฟักทองที่ได้มีการคัดเลือกพันธุ์จนมีความนิ่งระดับหนึ่งเมื่อปลูกไปแล้วสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์ต่อได้เหมือนกันค่ะ 


เดี๋ยวนี้ ตามคอนโดหรือตามระเบียงบ้าน ก็สามารถทำสวนสวย ที่เป็นพื้นที่สีเขียวและกินได้ด้วย โดยเลือกผักที่เป็นผักสามัญประจำห้องครัว ที่จำเป็นต้องใช้อยู่บ่อยๆ เช่น โหระพา สะระแหน่ พริก กะเพรา ผักชี ใบหอม มะนาวและมะเขือเทศ เป็นค้น จัดวางเรียง เป็นกระถางให้สวยงาม อาจใช้อุปกรณ์จัดแต่งสวนมาช่วยบ้าง เช่น โซ่ หินสี เชือกป่าน กระถางเซรามิค กระเบื้องลวดลาย ต่างๆ เป็นต้น และควรเลือก ต้นไม้ที่สามารถ อยู่ในร่ม หรือ ในที่แสงแดดน้อยได้บ้าง

ควรเลือกลักษณะของต้นไม้ให้เหมาะสมกับภาชนะที่เลือกมา ทั้งรูปแบบ ทรงพุ่ม และวิธีดูแลรักษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่จะทำให้ต้นไม้สวยงามและอยู่กับเราได้นาน
ภาชนะที่ไม่มีรูระบายน้ำก็สามารถนำมาใส่ต้นไม้ได้ แต่ต้องใช้วิธีสวมกระถางเข้าไปและรดน้ำให้พอดี ไม่มากเกินไป หรือแยกออกมารดน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำขังในภาชนะ 
หรือจะจัดสวนครัวเป็นสวนแขวนก็ได้    แต่การเลือกต้องคำนึงถึงความสูงและลักษณะของพืชที่จะเอามาแขวน  โดยอาจจะนำโซ่เหล็กธรรมดามาตกแต่งเพื่อความเก๋ไปอีกแบบ ก็ได้

10-04-2552  มิเชลล์ โอบามา ภริยาประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบามา ได้ปลูกผักสวนครัวในแปลงใหม่บริเวณสนามหญ้าทางทิศใต้ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ โดยมีเด็กๆชั้นประถมจากโรงเรียนในละแวกนั้นมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย และถือเป็นแปลงผักแรกในทำเนียบขาว นับแต่ เอลีนอร์ รูสเวลต์ ภริยาอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลต์ ได้ทำสวนผัก "วิคตอรี การ์เดน"ในทำเนียบขาวช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ผักสวนครัวที่มิเชลล์ลงมือปลูกมีทั้ง ผักโขม ผักสลัด หอมใหญ่ แตงกวา ถั่ว มะเขือเทศ และสมุนไพรชนิดต่างๆ นอกจากผักสวนครัวแล้ว เธอยังเลี้ยงผึ้งเพื่อจะได้มีน้ำผึ้งไว้รับประทานด้วย

แนวคิดปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองของนางโอบามา มีขึ้นในขณะที่องค์กรต่างๆ ในสหรัฐกำลังสนับสนุนให้ประชาชนหันมาปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เพื่อประหยัดเงิน และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ในช่วงที่สหรัฐกำลังเผชิญปัญหาประชาชนจำนวนมาก เป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวาน

มีข้อแนะนำในการดูแลรักษา สวนครัวในกระถางนิดหน่อย ตามประสบการณ์ค่ะ

1. ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดร้อน เนื่องจากภายในดินมีการสะสมความร้อนสูง การรดน้ำจะทำให้ดินคายความร้อนออกมา ทำให้พืชผักเรา มี "อาการตายนึ่ง"ได้ ทางที่ดีควรรดน้ำในช่วงเช้าตรู่ หรือช่วงเย็น

2. ควรเปลี่ยนกระถางหรือนำต้นไม้ลงดิน เมื่อรากในกระถางเริ่มแน่น และควรผสมวัสดุปลูกให้มีความโปร่งเพื่อให้รากชอนไชได้ดี แต่หากต้องการปลูกต้นไม้ในกระถางเดิม ควรดูแลด้วยการตัดแต่งกิ่งบ้าง

3. หลังจากต้นไม้ออกผล  ควรตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบำรุงต้น เพื่อให้ต้นมีการสะสมอาหารใหม่ และแตกกิ่งชุดต่อไป

4. ไม่ควรนำกิ่งที่เกิดโรค หรือแมลงไปทิ้งในบริเวณที่ปลูกต้นไม้ ควรนำไปเผาทำลายให้ไกลจากต้นเดิม หากพบศัตรูพืชระบาดมาก  อาจใช้สารกำจัดศัตรูพืชแบบธรรมชาติ เช่น สารจากสะเดา ฉีดทำลาย และควรฉีดพ่นในช่วงเช้า

มีรูปการเพาะถั่วงอกมาให้ชมค่ะ บางบ้านเพาะถั่วงอก กินเองด้วยค่ะ ไม่ต้องกลัวสารฟอกขาวสวัสดีค่ะ

 • สวนครัว..น่ารักมากค่ะ
 • ปีนี้ขอสมัครช่วยแบ่งเบาวิชาเกษตรชั้น ม.3มาสอนเองค่ะ
 • เพราะที่โรงเรียนขาดครูเกษตร..พวกเราก็ช่วยกันว่าใครจะสอนชั้นไหน
 • แต่ครูคิม..อยากสอนทักษะชีวิตให้กับเขาด้วย
 • ทั้งอ่านบันทึกและอ่านเม้นท์..ได้รับความรู้และประสบการณ์ฉบับยาวค่ะ
 • เก็บไว้เป็นพิเศา..สำหรับมาค้นคว้าสอนเด้ก ๆค่ะ
 • ขอขอบพระคุณค่ะ

 สวัสดีค่ะคุณครู ครูคิม

เรื่องการสอนเกษตรเด็กๆ เป็นเรื่องสนุกนะคะ เพราะพอสอนปลูกผักสวนครัวไปไม่เท่าไร ก็ออกลูก ออกผลให้เห็น ได้ชื่นใจแล้ว น่าสนุกออกนะคะ

ตอน วันมะเร็งโลก 04-02 -2009
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดคำขวัญ
I Love my Healthy Active Childhood
มีการ นำผักพื้นบ้านชูเป็นอาหารหลัก
ในการปรับให้ประชาชนหันมารับประทานมากขึ้น
เนื่องจากมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ยืนยันแล้วว่า
ผักพื้นบ้านของไทยกว่า 90 ชนิดที่นำมาทดลอง มีสารที่ช่วยยับยั้งหรือชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้
อาทิ มะระขึ้นก ใบมะม่วง เพกา แขนงกะหล่ำ ใบโหระพา ผักแว่น พริกไทย ใบยอ และใบบัวบก
ด้านนายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุ ผักพื้นบ้านไทยส่วนใหญ่อุดมไปด้วยใยอาหาร ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับไขมันไม่ให้อุดตันในเส้นเลือดและลำไส้ พร้อมอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นตัวสำคัญในการยังยั้งการเกิดมะเร็ง และทำให้ผู้รับประทานดูอ่อนเยาว์ได้ด้วย
ซึ่งในการส่งเสริมการบริโภคผักพื้นบ้าน จะมอบให้แต่ละจังหวัดจัดจุดจำหน่ายผักพื้นบ้านเพื่อให้เกิดการบริโภคให้มากขึ้น
อยากรณรงค์ ให้เราปลูกผักสวนครัวกันด้วยค่ะ

ลืมไปค่ะ  เห็นคนนำสตรอเบอรี่ มาปลูกในบ้าน ในสวนหลายแห่งเหมือนกัน แต่อาจต้องรอตอนอากาศเย็นกว่านี้หน่อย 
เป็น ผลไม้ที่สามารถรับประทานผลสด และนำมาแปรรูปเป็นอาหารประเภทต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น อบแห้ง แช่อิ่ม ทำคุกกี้ ขนมเค้ก พาย ไอศกรีม โยเกิร์ต น้ำผลไม้ ไวน์ เป็นต้น    แต่พี่ชอบกินสดๆมากกว่า 
ทีนี้ ถ้าซื้อมามากไปนิด จะดูว่า  มีบางผลออกงอมๆ  เลยเอามาปั่นทำน้ำผลไม้ ก็อร่อยไปอีกแบบนะคะ

strawberry เป็นผลไม้ขนาดเล็ก  ที่มีคนเอาไปปลูกกันทั่วโลก มากที่สุด ปลูกในบ้าน หรือ ปลูก ในสวน ให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ได้ 
  ที่อเมริกา รัฐ ที่มีการปลูกแบบ เป็นการค้ามากที่สุดคือ  Oregon, California, Tennessee, Michigan, Louisiana, Washington, Arkansas, Kentucky และ New York

 

Trend ของเรื่องการบริโภคอาาหารปัจจุบัน เป็นไปในแนวที่ พยายามให้อาหารมาจากธรรมชาติ ปลูกจากดิน ไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูป โดยให้เป็นไปในลักษณะ Slow Food และ Organic เป็นหลัก หลักการด้าน food technology เลยถูกมองว่า เป็นการมาทำให้คุณค่าอาหารดีๆตามธรรมชาติ ต้องสูญเสียไป และทาง FDA เองก็ ตอนนี้ ก็มุ่งเน้นเรื่อง อาหารธรรมชาติเช่นกัน ไม่ได้เข้มกับ safety of the food supply with good science เท่าใดนัก

นอกจากจะทำสวนครัวเองแล้ว ยังไปซื้อเครื่องเพาะถั่วงอกมาทำเองด้วย
ทำถั่วงอกเพาะเองมาได้ 2 วัน มี ผลผลิตมายก่ายกอง ต้องเอาไปแจก...
ในระหว่งการงอกของเมล็ด...สารอาหารจะมีเพิ่มสูงขึ้นอย่าง เช่นวิตามินบี 1 เบต้าแคโรทีน ฟอสฟอรัส เหล็ก มีกรดอมิโน..แอสปาติก..เพิ่มขึ้น เป็นกรดอมิโน ที่สามารถกระตุ้นการทำงานของต่อมต่างๆ ให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉงเหมือนวัยเยาว์ และมีวิตามินซีมากขึ้นด้วย ข้อสำคัญ...ไม่มีสารพิษเลย
เมื่อได้ฤกษ์เก็บถั่วงอก จากที่ทำถั่วงอกเองที่บ้าน มาผัดกับเต้าหู้กินกันแล้ว สดๆ ขาวๆ อวบๆ สะอาด ถูกอนามัย เพราะไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงในการผลิต เพาะได้ในที่ร่มตลอดปี
ถั่วงอกเป็นผลผลิตจากถั่วเขียว หากคิดปริมาณที่คนกรุงเทพมหานคร บริโภคถั่วงอกแล้ว ไม่ต่ำกว่า 200 ตันต่อวัน พ่อค้า แม่ค้า มักนำสารฟอกขาวและอาจมีฟอร์มาลีนมาใช้เพื่อให้ถั่วงอกขาวสดอยู่ได้นาน และไม่เน่าเสียง่าย แต่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ต่อจากถั่วงอก จะทำข้าวกล้องงอกในเครื่องเดียวกัน  เพื่อมาทำน้ำข้าวกล้องงอก ดื่มกันเองด้วย เรียกว่า พยายามหนี สารพิษกันสุดฤทธิ์ เพราะอันตรายจริงๆ
แม้แต่ ผลไม้เปลือกบางมาเท่าไร ถ้าซื้อมา ก็ต้องล้างมากๆ และปอกเปลือก ใครจะบอกว่า วิตามินอยู่ที่เปลือก ก็ไม่สนใจแล้ว วิตามินอันน้อยนิด ไม่สู้สารพิษหรอก

ขอบคุณข้อมูลผักเพียบเลยครับ แทบไม่ต้องไปค้นข้อมูลจากที่ไหนอีกแล้ว

ผมชอบปลูกผักข้างบ้านเหมือนกัน นี่กำลังจะเอาอย่างน้องโสธร ปลูกผักในถุงครับ อยากลองดู ที่บ้านหนอนแมลง,หอยทากเยอะมากครับ แต่ไม่ฉีดสารเคมีเลย ให้นกมากินแมลงให้เขาปรับตัวกันเอง เราเพียงคอยดูแต่บางทีก็ไม่ค่อยทันเหมือนกัน แต่เราก็ต้องเลือกจะเอาสารพิษหรือปลอดสารพิษครับ

สวัสดีค่ะท่าน อัยการชาวเกาะ 143
ดีใจที่เข้ามาอ่านนะคะ ที่บ้านปลูกสวนครัวไว้3-4 แปลง และที่ปลูกในกระถางก็มีค่ะ
เนื่องจาก เห็นว่า พวกผักตามตลาดเดี๋ยวนี้ ปนเปื้อนด้วยสารเคมีมาก แทบทุกอย่างเลย ดังนั้น ผักชนิดที่เรากินบ่อยๆ เราก็ควรปลูกเองบ้าง ซึ่งการปลูกก็ไม่ยากค่ะ แต่ควรสลับๆชนิดผักบ้างนะคะ กันพวกหนอนและแมลงมารบกวน ถ้าจะมีมา ก็พยายามใช้ สารจากพืช มาฉีดพ่นบ้าง ซึ่งทิ้งเอาไว้ 7 วัน เราก็เก็บมาได้ค่ะ

ที่บ้าน ตอนนี้ ปลูกผักบุ้ง บวบงู และแตงกวาเพิ่มด้วยค่ะ
บวบงูนี่อร่อยนะคะ เป็นพวกไม้เถา เอามาจิ้มน้ำพริกกินสดๆ ผัดกับหมู หรือ ใส่แกงส้มก็ได้ อร่อยมากค่ะ


ผักสวนครัว 4 แปลง ที่ปลูกอยู่ ไม่นับที่ปลูกในกระถางอีกหลายกระถาง และที่ปลูกยืนต้นทั้งหลาย.....
ผักกวางตุ้ง คะน้า และผักบุ้งจีน งามมาก (ไม่เห็นในรูป) ให้เด็กเก็บไปฝากญาติที่ไม่ค่อยสบาย พร้อมด้วยน้ำข้าวกล้องงอกบำรุงกำลัง รู้สึกดีกับตัวเอง ที่มีโอกาสได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นๆทุกวันจริงๆ คนเรา จะมีความสุขกว่า ถ้าเป็นผู้ให้

สวัสดีค่ะ คุณ Sasinand

ดิฉันชื่อ นางสาวคนางค์ คันธมธุรพจน์ เป็นนิสิตปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Wageningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ ภายใต้ความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

ขณะนี้ดิฉันกำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่องการบริโภคอาหารที่ยั่งยืนในสังคมเมืองของประเทศไทย และวางแผนจะจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ร่วมกับผู้บริโภคที่บริโภคอาหารปลอดสารพิษเป็นประจำ (Green Consumer) เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์การขายอาหารปลอดสารพิษในห้างสรรพสินค้าและในร้านกรีนค่ะ

ดิฉันขอเรียนเชิญคุณSasinandเข้าร่วม Focus Group ในครั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 เวลา 13.00-16.00น. ที่ร้าน Health Me Shop (เป็นร้านกรีน ขายอาหารออร์แกนิคและอาหารเพื่อสุขภาพค่ะ) อยู่ตรงปากซอยราษฎร์บูรณะ30 ตรงข้ามธนาคารกสิกรสนง.ใหญ่ค่ะ

การเข้าร่วมประชุมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ และเนื่องจากผู้เข้าประชุมต้องเดินทางมาร่วมประชุม ดิฉันจึงมีค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 500 บาทค่ะ และเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม ดิฉันมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ

การประชุมเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 10-15 คน แต่เนื่องจากหาผู้บริโภคอาหารปลอดสารพิษหรืออาหารออร์แกนิคเป็นประจำได้ยากมากเลยค่ะ ถ้าคุณSasinandพอจะแนะนำคนอื่นที่บริโภคอาหารปลอดสารพิษเป็นประจำเหมือนกัน ดิฉันขอความกรุณาแนะนำให้ดิฉันเพื่อเรียนเชิญด้วยนะคะ แต่ถ้าคุณSasinandไม่ว่างหรือไม่สะดวกมาเข้าร่วมก็ไม่เป็นไรนะคะ

ถ้าสนใจและสะดวกเข้าร่วม ดิฉันขอความกรุณาคุณ Sasinand ส่งอีเมล์มาที่ [email protected] นะคะ เพื่อดิฉันจะได้ส่งรายละเอียด จดหมายเชิญ และแบบฟอร์มการตอบรับเข้าร่วมประชุมไปให้ค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

คนางค์ คันธมธุรพจน์

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา

ชั้น 6 ห้อง 606 ซอยจุฬาฯ12 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 086-5886004, 02-2183952-4, 02-2187521

โทรสาร 02-2192251

จำหน่ายชุดทดลองปลูกผักไร้ดินราคาประหยัด ติดต่อ คุณหมู วุฒากาศ เอกชัย จอมทอง กทมฯ

โทร 089-6809738 ชุดละ 400 บาทไม่รวมค่าจัดส่ง 60 บาท

นายชาติชายอ คูณหาร

ผมต้องการที่จะทำธุรกิจส่งออกครับ แต่ยังไม่มีขอมูลเพียงพอ จึงขอความช้วยเหลือมาถึงท่าน ได้โปรดให้คำแนะนำ ผมด้วย นะคับ ผมจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างครับ ในการทำธุรกิจส่งออก ขอคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท