1 ปีการศึกษา มีเวลา 8 เดือน (เวลาเรียนของนักเรียน)

ส่วนเวลาของการทำงานอนามัยโรงเรียนก็จะเข้มในช่วงต้นปีการศึกษา

 ซึ่งกิจกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาที่พยาบาลประจำสถานีอนามัยต้องรับผิดชอบคือ

1.  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2.  ตรวจสุขภาพนักเรียน

3.  คัดกรองภาวะเลือดจางในเด็กนักเรียนบางคนอาจต้องเจาะเลือดปั่นเพื่อดูความเข้มข้น

4.   อีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนขอมา คือการตรวจหากรุ๊ปเลือดในเด็กนักเรียนอนุบาล

  และในเทอมต่อไป ก็จะเป็นการติดตามงาน ประเมินภาวะโภชนการ คือการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง   กิจกรรมนี้คุณครูอนามัย จะเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนพยาบาลก็ตามเก็บข้อมูล

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน จะให้ในเด็ก ป. 1 และ ป. 6

เด็กป. 1 จะได้รับวัคซีน 2 ชนิดคือ

1. วัคซีน dT 1 เข็มป้องกัน 2 โรคคือ คอตีบ และบาดทะยัก วัคซีนตัวนี้ หากเด็กมีประวัติได้รับวัคซีน DTP (ครบ dose ตั้งแต่ 0-5 ปี ก็จะงดฉีดวัคซีนตัวนี้ไป)

2.  วัคซีน MMR 1 เข็ม  ป้องกัน 3 โรค คือ คางทูม หัด และหัดเยอรมัน

สำหรับเด็ก ป.6 จะได้วัคซีน dT ตัวเดียวเพื่อเป็นการกระตุ้น ป้องกันบาดทะยัก ซึ่งจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ในร่างกาย จน ถึงมัธยมปลาย

การให้วัคซีนในเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับกันทุกคน ใน ป. 1 และ ป. 6 ยกเว้นเฉพาะเด็กไม่สบายและไม่มาโรงเรียน

การตรวจสุขภาพนักเรียน จะทำไปพร้อมกับการให้สุขศึกษา

สอนให้นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองให้ได้ เรื่องความสะอาดของมือ เล็บ

 การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังออกจากห้องน้ำ การดูแลความสะอาดร่างกาย การแปรงฟัน เป็นต้น ซึ่งจะเน้นการตรวจสุขภาพนักเรียน 10 ท่า ดูตั้งแต่ศีรษะ จนถึงเท้า

ป. 1 - ป. 4 จะได้รับการตรวจสุขภาพจากพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ส่วนป. 5 - ป. 6 ก็จะได้รับการสอนให้ตรวจสุขภาพตนเอง ตามสมุดการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนให้ทุกปี

สำหรับนักเรียนที่ไม่สบาย กรณีเป็นไม่มาก เช่น ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ฯลฯ ก็จะมียาไปจ่ายให้ ถ้าไม่สบายมาก หรือตรวจพบภาวะผิดปกติ ก็จะส่งต่อมาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล

ความภาคภูมิใจสำหรับการทำงานอนามัยโรงเรียน คือการได้สอนสุขศึกษา ให้เด็กได้รู้วิธีการดูแลตนเองพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่เด็กจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ  ดี (เพราะหมอจะมาหานักเรียนปีละครั้ง นักเรียนต้องตั้งใจฟังนะคะ...และถ้ามีเวลาก็จะมีกิจกรรมกลุ่มสันทนาการ เด็ก ๆ จะชอบเพราะได้แสดงออก)

สถานีอนามัยเชียงพิณ รับผิดชอบโรงเรียนทั้งหมด 7 โรงเรียน

แบ่งเป็นประถมศึกษา 5 โรงเรียน และมัธยมศึกษา 2 โรงเรียน 

อ่านถึงตรงนี้ คุณพ่อ คุณแม่ คงสบายใจนะคะที่ลูก ๆ ได้รับการดูแลสุขภาพที่โรงเรียนเป็นอย่างดี