ข้อเสนอโครงการวิจัย

การบริหารจัดการหลักสูตรครู5ปีของคณะครุศาสตร์
วัตถุประสงค์การวิจัย
(1)เพื่อออกแบบระบบบริหารจัดการคุณภาพการผลิตครูหลักสูตรครู5ปี
(2)เพื่อเสนอกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูของคณะครุศาสตร์  
(3)เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูของคณะครุศาสตร์  
(4)เพื่อตรวจสอบผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูของคณะครุศาสตร์
 
ขอบเขตของโครงการ
การวิจัยนี้ออกแบบพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูหลักสูตร 5 ปีของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาคเรียนที่2 ปี 2547-48

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(1)ได้มาตรฐานของกระบวนการในระบบบริหารจัดการคุณภาพของการผลิตครู5ปี (ก)กระบวนการด้านนักศึกษาครู (ข)กระบวนการด้านอาจารย์ผู้สอน(ค)กระบวนการด้านหลักสูตร และ(ง)กระบวนการด้านคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(2)ได้แผนกลยุทธ์และโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการผลิตครู5ปีของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(3)ได้ผลพัฒนากระบวนการในระบบบริหารจัดการคุณภาพของการผลิตครู5 ปีให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรครู5ปี มรภ.สวนสุนันทาความเห็น (0)