โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี


ข้อเสนอโครงการวิจัย

 ชื่อเรื่อง

                การพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูหลักสูตร  5  ปี   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วัตถุประสงค์
                 1.  เพื่อออกแบบระบบบริหารจัดการคุณภาพการผลิตครูหลักสูตรครู  5  ปี
                 2.  เพื่อเสนอกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูของคณะครุศาสตร์
                 3.  เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
                   แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต ( 5 ปี )   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา

สังคม  การแก้ไขปัญหาความยากจน  และยกระดับคุณภาพชีวิต   โดยการเร่งรัดการปฏิรูป

ระบบการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูด้านกระบวนการผลิตครู  

โดยมีเป้าหมาย คือ  การพัฒนาระบบ  และวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5 ปี)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

                  ผลการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการ

พัฒนากระบวนการผลิตครูด้านต่างๆดังนี้
                       1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน
                       2.  ด้านคุณภาพอาจารย์
                       3.  ด้านการจัดการเรียนรู้และทรัพยากรการเรียนรู้
                       4.  ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
                       5.  ด้านการบริหารจัดการ

ขอบเขตของการวิจัย
                 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการฝึกหัดครู   และผู้ทรงคุณวุฒิ

                2.  การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบและวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตร

                3.  ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2547 – กันยายน  2548

วิธีดำเนินการวิจัย
                 การวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิจัยแบบมีส่วนร่วม   โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานผลิตครู  และหน่วยงานผู้ใช้ครู  โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
                       1.  ศึกษา และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
                       2.  กำหนดกรอบ  และวิธีการบริหารจัดการหลักสูตร
                       3.  จัดสัมภาษณ์เชิงลึก
                       4.  จัดเวทีแสดงความคิดเห็น
                       5.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบระบบ
                       6.  วิพากษ์ระบบการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์
                       7.  จัดประชุมเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์
                       8. จัดประชุมเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการ
                       9.  จัดเวทีวิพากษ์
                     10.  วิเคราะห์และสรุปผล
                     11.  เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย
    
        7.1  ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย     ดร.ไพรัช สู่แสนสุข  สังกัดคณะครุศาสตร์              
            7.2  สถานที่ติดต่อได้โดยตรง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   3  หมู่ 6  

                   ถนนแจ้งวัฒนะ   แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน   กรุงเทพมหานคร   10220  
           

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2033เขียนเมื่อ 4 สิงหาคม 2005 05:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2012 17:35 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี