การจัดการความรู้  มองต่างมุม
วิจารณ์  พานิช
          สคส. ได้รับหนังสือเชิญจากคุณภีม  ภคเมธาวี   ผู้ประสานงานหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ให้เข้าร่วมสัมมนาที่ลำปาง   ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน   ครั้งที่ 3   เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนของเครือข่ายวิจัยแต่ละพื้นที่     การประชุมจัดระหว่างวันที่ 25 26 มิ.ย.48
          ในช่วงเวลา 2 วันนี้   ผู้จัดการประชุมใช้เวลา 8.5 ชม.   จัด อบรมปฏิบัติการ   การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน   แยกเป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มละ 3 วง (วงคุณวิจัย,  คุณอำนวย,  และคุณกิจ)  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 45 คน   โดยมี หัวปลา ของการอบรมแต่ละวงคือ
·       คุณวิจัย : วัตถุประสงค์ของการวิจัย
·       คุณอำนวย : การจัดการเรียนรู้ที่เอื้อให้คุณกิจบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
·       คุณกิจ : บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ   ประการแรกเป็นเรื่องของการจัดการความรู้คือ เพื่อ
สร้างความเข้าใจและฝึกทักษะการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้กับ 1) นักวิจัย        2) ผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (คุณอำนวย)   และ 3) ผู้จัดการความรู้ (คุณกิจ)
          ผมพยายามอ่านจากเอกสารที่คุณภีมส่งไปให้   คิดว่าวิธีการที่คุณภีมจัดไม่เหมือนกับที่ สคส. ใช้     และเข้าใจว่าวิธีการของคุณภีมจะเน้นที่ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มากกว่า ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) แต่ผมอาจเข้าใจผิดก็ได้
          เนื่องจากคุณภีมฉีกแนวปฏิบัติไปจาก สคส.   ดังนั้นถ้าพบอะไรใหม่ ๆ ในวิธีการที่ฉีกแนวไปนี้   สคส. ก็อยากเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณภีมและคณะ   เล่าประสบการณ์ให้ฟังกันบ้างนะครับ
                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   14 มิ.ย.48