Knowledge management การบริหารภูมิปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลและทีมงานให้รู้จักบริหารความคิด ความรู้ ประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กรโดยจะตามซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน