การวิเคราะห์หลักสูตร

วิเคราะห์หลักสูตร

การวิเคราะห์หลักสูตร

การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ในการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นั้น สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2542 ระดับชั้นที่รับผิดชอบ และหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งครูทุกคน "ต้องรู้จัก" และ "ต้องอ่านจนเข้าใจ" จึงจะสามารถวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ออกมาเป็นมาตรฐานการเรียนรู้รายปีได้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544 ป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีจุดหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบ อาชีพหรือศึกษาต่อตาม ความถนัด ความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จึงเป็นกรอบ หรือทิศทางสำหรับโรงเรียนนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับชั้นตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 - ช่วงชั้นที่ 4 และสามารถนำ ไปใช้ได้กับการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งครอบคลุมไปถึงการศึกษาพิเศษ การศึกษากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษอีกด้วย โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้องนำสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งองค์ประกอบ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีดังนี้
1. หลักการ
2. จุดหมาย
3. โครงสร้าง
4. การจัดเวลาเรียน
5. หลักสูตรสถานศึกษา
         5.1 ใช้สาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
                ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้กำหนดไว้

         5.2 พัฒนาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ
                ความถนัดและความสนใจ

6. การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
7. การจัดการเรียนรู้
8. สื่อการเรียนรู้
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
10. เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. เอกสารหลักฐานการศึกษา
12. การเทียบโอนผลการเรียน
13. การพัฒนาศักยภาพครู
14. หลักสูตรสถานศึกษา

อ้างอิง

ครูน้อย .  การวิเคราะห์หลักสูตร”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:http:/www.krunoi.in.th/content/view/23/27/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#การวิเคราะห์หลักสูตร

หมายเลขบันทึก: 202123, เขียน: 19 Aug 2008 @ 22:56 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 15:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

  • สวัสดีครับคุณ Teerawut
  • ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

สวัสดีครับ

การวิเคาระห์และปรับปรุงหลักสูตรทำได้ทุกปียิ่งดีครับ

เพราะเพื่อผู้เรียนผู้ใช้บริการ ผู้ปกครองจะได้ประโยชน์ จากสิ่งที่๕ราจารย์ดำเนินการ ครับ

khu deaw
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
  • น่ายกย่องสำหรับความห่วงใยผู้อื่น อุตส่าห์เอาเรื่องดี ๆ มาฝากให้ครูหลายคนได้ความรู้ยกย่องค่ะ ยกย่อง
  • สวัสดีค่ะครูหน้าตาดี แวะมาทักทายค่ะ
thararatkpp
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
  • น่ายกย่องสำหรับความห่วงใยผู้อื่น อุตส่าห์เอาเรื่องดี ๆ มาฝากให้ครูหลายคนได้ความรู้ยกย่องค่ะ ยกย่อง
  • แวะมาทักทายครูหน้าตาดี สวัสดีค่ะ