AAR: ประชุมสัมมนาวิชากร " การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการสอน"

การจัดทำแผนจัดซื้อจ้างฯ ณ เอกาทศรถ 9 รพ.มน 11 สิงหาคม 2551

ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการสอน โดยมี บุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ที่ได้เข้าร่วม 4 คน คือ นายสำเริง  ฟากฟื้น (ตั้ม) นักวิชาการเงินและบัญชี  นางสาวประภาพรรณ  ขันรินทร์ (หญิง) เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน  นางสาววราภรณ์  พยัตตพงษ์(ง้อ)  นักวิชาการศึกษา  และ ขวัญเรือน   ศรีดี (ขวัญ)  นักวิชาการพัสดุ  โดยเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมอบรมความรู้ดังกล่าว  โดยแบ่งเป็นภาคเช้า บรรยายเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าสอน ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเกี่ยวกับ จนท.การเงินและนักวิชาการ ซะส่วนใหญ่  ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง  โดยมีคุณสุวิช  เทศนา  จากสำนักงานคลังเขต  6  พิษณุโลกเป็นผู้บรรยายให้ความรู้  ในการจัดทำแผน  การบริหารสินทรัพย์

การบริหารสินทรัพย์  จะแบ่งเป็น  4  ข้อย่อย 1.  การกำหนดความต้องการ  2. การจัดหา 3. การควบคุมและการบำรุงรักษา  4.  การจำหน่าย 

กระบวนการบริหารสินทรัพย์  ต้องมีการวางแผน/กำหนดความต้องการ โดยสำรวจความต้องการ ประมาณการในการวางแผนเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง  จัดหา จัดทำตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และควบคุมและการแจกจ่ายบำรุงรักษา  เก็บรักษา

1  การกำหนดความต้องการ  แผนจัดการขอตั้งงบประมาณ โดยให้ทุกหน่วยงานเสนอความต้องการ

2.  จักทำงบประมาณ   เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี

3. การจัดหาพัสดุ  การตอนการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ

4.  การควบคุมพัสดุ  การตีราคาทรัพย์สิน

5.  การจำหน่ายพัสดุ  

โดยทุกหน่วยงานราชการต้องมีการทำแผนมีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีโดยจะทำกันช่วงเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม ของทุกปี

การจ้างเหมาพาหนะ

* กรณีปฏิบัติราชการปกติ

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

* กรณีเดินทางไปราชการ

- การเบิกพาหนะรับจ้างตามจ่ายจริง

- การเบิกพาหนะรับจ้างตามหลักเกณฑ์ ว.42 ลว.26  ก.ค.50

- การเบิกค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (0)