เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่การเงิน