AAR การประชุมตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนมหาวิทยาลัยนเรศวร มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ วันที่ 21 มีนาคม 2549 ที่ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เป้าหมายในการเข้าร่วมการประชุมของดิฉัน
1. เพื่อรับทราบตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงานหรือการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินตัวชี้วัด

สิ่งที่ได้ตามความคาดหวังในการไปประชุมในครั้งนี้
1.มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้ผู้ร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวชี้วัดฯ ร่วมกันพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องการให้ทุกหน่วยงานใช้แบบประเมินฯ ที่เป็นแบบเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลตาม กพร.
3.มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องการให้ดำเนินการจัดส่ง เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลของทุกหน่วยงานพร้อมเพรียงกัน

สิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากการประชุมในครั้งนี้
1.นำแบบประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยแก้ไขมาใช้ในการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างผู้ใช้บัณฑิตของคณะฯ
2.วิเคราะห์ข้อมูลจัดส่งมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ