เสนอโครงการCAIระดับช่วงชั้นที่ 2

IDOG
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ ระดับช่วงชั้นที่ 2

สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวเพ็ญนภา    สล่าปัน         2. นางสาวสมตระกูล   เพชรคง

                  3. นายอธิคม    ณะใจ                    4. นายสุระ        วิเชียรแลง  

เหตุที่เลือก

- เป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของอาหารหลัก 5 หมู่และเลือกบริโภคได้ถูกต้อง

-สื่อต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคอาหารของเด็ก

วัตถุประสงค์

     เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง อาหารหลัก 5หมู่ ระดับช่วงชั้นที่ 2

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมตระกูล เพชรคงความเห็น (2)

รุจโรจน์ แก้วอุไร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่มีคนนำเสนอว่าจะทำมากที่สุดครับ ที่ผมมีเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่เกือบ 3 เรื่องแล้วครับ ถ้าจะทำแล้วบอกว่าอาหารหลัก 5 หมู่มีอะไรบ้าง อาหารใดอยู่ในหมู่ใด อย่าทำเลยครับ มีเยอะแล้ว แต่ถ้าจะทำมีแง่มุมอื่นที่น่าสนใจและไปเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่จะน่าสนใจกว่าครับ

 

kampong
IP: xxx.173.9.248
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ น่าสนใจดี