ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ ระดับช่วงชั้นที่ 2

สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวเพ็ญนภา    สล่าปัน         2. นางสาวสมตระกูล   เพชรคง

                  3. นายอธิคม    ณะใจ                    4. นายสุระ        วิเชียรแลง  

เหตุที่เลือก

- เป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของอาหารหลัก 5 หมู่และเลือกบริโภคได้ถูกต้อง

-สื่อต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคอาหารของเด็ก

วัตถุประสงค์

     เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง อาหารหลัก 5หมู่ ระดับช่วงชั้นที่ 2