ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องหลักฐานและเอกสารประกอบการส่งวิทยานิพนธ์

ส.ม.1
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"ทั้งนี้ให้ใช้กับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานวิทยาบริการ ได้จัดทำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการศึกษาปัญหาพิเศษ สำหรับผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้สะดวกและรวดเร็ว และเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดหลักฐานและเอกสารประกอบการส่งวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการศึกษาปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ดังเอกสารแนบท้ายนี้

1. วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
1.1 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม
1.2 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด
1.3 บทนิพนธ์เล่มที่ส่งตรวจรูปแบบ และ Article 1 ชุด
1.4 สำเนาบทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 3 ชุด (กรณีที่เป็นนิสิตหลักระหว่างคณะ ส่งสำเนาบทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 15 ชุด)
1.5 บทความวิจัย 1 ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ หรือ ซีดี (CD) 1 แผ่น
1.6 ส่ง ซีดี (CD) เนื้อหาที่เป็นโปรแกรม Microsoft Word และ ซีดี (CD) เนื้อหาที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ (pdf file adobe Acrobat) จำนวน 5 แผ่น

2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ การศึกษาปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์
2.1 การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการศึกษาปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม
2.2 แบบรายงานผลการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการศึกษาปัญหาพิเศษฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด
2.3 บทนิพนธ์เล่มที่ส่งตรวจรูปแบบ และ Article 1 ชุด
2.4 สำเนาบทคัดย่อ 3 ชุด (กรณีที่เป็นนิสิตหลักระหว่างคณะ ส่งสำเนาบทคัดย่อ 15 ชุด)
2.5 ส่ง ซีดี (CD) เนื้อหาที่เป็นโปรแกรม Microsoft Word และ ซีดี (CD) เนื้อหาที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ (pdf file adobe Acrobat) จำนวน 5 แผ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙
รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

ดู แนวปฏิบัติ และอัตราค่าบริการจัดทำ ซีดี (CD) เนื้อหาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการศึกษาปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์

เป็น PDF file
http://www.grad.msu.ac.th/information_show_detail_thesis.php?id_information=8

ที่มา http://www.grad.msu.ac.th/information_show_detail_thesis.php?id_information=1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส.ม.1 มมส..อัพเดท(sasuk 1 news)ความเห็น (1)

สุทัศน์ นิสัยตรง
IP: xxx.84.149.117
เขียนเมื่อ 

ตัวอย่าง การศึกษาค้นคว้าอิสระ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ของ มมส. ฉบับเต็ม