วันนี้เรียน cai อาจารย์ให้เสนอหัวข้อเรือง  ในกลุ่มจับฉลากได้ ชั้น ปฐมวัย

ได้ตั้งชื่อเรื่อง  "การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษาอังกฤษน่ารู้ สำหรับชั้นอนุบาล "