นวลมณี อ้วนละมัย

วันนี้เรียน cai อาจารย์ให้เสนอหัวข้อเรือง  ในกลุ่มจับฉลากได้ ชั้น ปฐมวัย

ได้ตั้งชื่อเรื่อง  "การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษาอังกฤษน่ารู้ สำหรับชั้นอนุบาล "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวลมณี อ้วนละมัยความเห็น (2)

รุจโรจน์ แก้วอุไร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ทำไปทำไมครับ

ผู้เรียนได้อะไร

เป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของคนอื่น (ผู้ใช้)

หรือเป็นความต้องการของผู้สร้าง

ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ

นวลมณี อ้วนละมัย
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ตอบอาจารย์ ดร.รุจโรจน์ ค่ะ สื่อการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอนชนิดใดก็ตาม ถ้าเรานำไปใช้จริงให้เด็กนักเรียนได้เรียนจะมีประโยชน์มาก  ประโยชน์ที่ได้จะเกิดกับตัวนักเรียนเองในการเรียนการสอนถ้าครูมีสื่อการเรียน เด็กจะสนใจอยากเรียนและชอบมากเกิดความประทับใจ โดยเฉพาะสื่อ cai จะเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับนักเรียนตามโรงเรียนในชนบทเด็กจะขาดโอกาสทางด้านการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ที่ได้คงจะเกิดกับตัวนักเรียนมากกว่า ส่วนผู้สร้างสื่อหากมีการออกแบบที่ดี สื่อการเรียนการสอนจะมีคุณค่ามากและจะบรรลุตามวัตถุประสงค์