ครูดี
เชาว์ พันธ์น้อยและคณะ

ครูคือผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้


นางสาวพนิตา เมธาวิกุล รหัส 515100015

 

 

ครูคือผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

สภาพปัญหาคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นเพราะการศึกษาของประเทศเราเน้นที่การถ่ายทอดเนื้อหาในห้องเรียน และการท่องจำจากตำราเป็นส่วนใหญ่   ผู้เรียนขาดประสบการณ์การศึกษาจากความเป็นจริงรอบตัวทั้งใกล้และไกล   การเรียนไม่ได้เน้นวิธีคิด   ผู้เรียนจึงขาดการพัฒนาให้เจริญงอกงามถึงระดับปัญญา
                
ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเรียนรู้ แต่เป็นผู้บอกเนื้อหาความรู้   ทั้ง ๆที่การสอนหมายถึง การจัดสภาพการณ์  จัดสถานการณ์หรือจัดกิจกรรม ที่จะทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปด้วยความสะดวก  รวมทั้งการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างถาวร

  รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้  เกิดคุณลักษณะที่ดีในด้านกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ตลอดจนความสามารถด้านอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต 
                
ดังนั้น ครูจึงต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้สอนไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือผู้จัดการเรียนรู้ และ ใช้คำว่าการจัดการเรียนรู้แทนคำว่าการสอน ซึ่งจะเป็นการย้ำเตือนครูให้ตระหนักถึงความหมายของการสอนที่หลงลืมกันไป 

 

ในโลกยุคใหม่ 
                การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นได้กับทุกคน  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของครูจึงควรสอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา  โดยผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำนวยความสะดวก และลักษณะการสอนจะต้องมีความหลากหลาย  สอนให้นักเรียนรู้จักคิด  คิดเป็น ทำเป็น มีวิจารณญาณของตนเอง โดยครูจะต้องคอยให้คำชี้แนะ  บทบาทของครูในอนาคตคือ การสอนวิธีหาความรู้ในโลกแห่งความรู้อันมากมายที่ไม่อาจบอกได้หมด

การจัดการเรียนการสอนที่ครูเคยเป็นศูนย์กลางจะต้องเปลี่ยนมาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูต้องหาทางให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เอง   รู้วิธีเรียน และรักที่จะเรียนรู้   ครูจะต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวก โดยรับบทบาทใหม่ดังนี้

1.       เป็นผู้จัดระบบการเรียนการสอน วางแผนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.       เป็นผู้จัดบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน

3.       เป็นผู้ชี้นำหรือแนะแนวทาง เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

4.       เป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ได้เรียนรู้ได้อย่างราบรื่น

5.       เป็นผู้เสริมแรง เพื่อให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ครูต้องการเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

6.       เป็นผู้ถามคำถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด พัฒนาสติปัญญาของผู้เรียน

7.       เป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ ในผลการกระทำของผู้เรียน

                ดังนั้น แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ คือการกำหนดบทบาทให้ครูมีฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ทำหน้าที่วางแผนจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้และค้นพบคำตอบด้วยตนเองให้มากที่สุด

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 200295เขียนเมื่อ 11 สิงหาคม 2008 21:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 13:21 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ถ้าทำแบบนี่ได้นักเรียนคงมีการพัฒนาความรู้ได้มากมาย...เป็นกำลังใจให้นะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี