ความขยันหมั่นเพียร  เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิต คนขยันหมั่นเพียรย่อมพึ่งตนเองและครองตนได้
       ลักษณะของคนที่มีความขยันหมั่นเพียร  เป็นคนกล้างาน  ไม่หลบงาน ไม่หนีงาน  ไม่กลัวความทุกข์ยาก  ไม่กลัวความลำบากใด ๆ ไม่อ่อนแอ  มีความยินดีพอใจในการทำงาน  เป็นคนรีบเร่งทำงานด้วยความรวดเร็วว่องไว  ทำงานตรงเวลา และเสร็จทันเวลา
       ความขยันหมั่นเพียรมี  4  ประการ คือ
       1.  เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน
       2.  เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
       3.  เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน
       4.  เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว  ไม่ให้เสื่อม  (มหาเถรสมาคม.2526 : 55 อ้างอิงจาก องคต. จตุกก. 21/20)
       พฤติกรรมของบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร  มีความเอาใจใส่และตั้งใจทำงาน มีความอดทน หนักแน่น หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อแท้ท้อถอย  ความขยันหมั่นเพียรจึงเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบและเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ  ดังพุทธภาษิตที่กล่าวว่า "บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร"

"คนที่ไม่มีความเพียรพยายามอย่าว่าเข็นครกขึ้นภูเขาเลย แม้แต่เข็นครกลงภูเขาเขาก็ไม่มีทางทำได้"

 

วัดควนคลัง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช