วันที่ 9 -11  มีนาคม  2549  ที่ผ่านมา  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน 10  คน  ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการความรู้  ณ  บริษัทโตโยต้า  จังหวัดสมุทรปราการ  แต่ละคนก็ได้ความรู้  สาระต่าง  ที่แตกต่างกัน  ส่วนใหญ่เป็นความรู้เกี่ยวกับการผลิตรถยนต์  ซึ่งยังไม่ตรงตามเป้าหมายตั้งใจว่าจะได้จริง  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบราชการมากน้องเพียงใด  แต่ก็ขอแสดงความชื่นชมกับบริษัท  และการร่วมทำกิจกรรมของเพื่อน ๆ ต่างมหาวิทยาลัย  คือ

1.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.  มหาวิทยาลัยมหิดล

3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.  มหาวิทยาลัยนเรศวร

แล้วค่อยพบกันใหม่ครับที่ สงขลา  วันที่  6-8  เมษายน  2549 นี้