การฝึกเด็กเรียนช้า

การฝึกเด็กรียนช้า ต้องเริ่มจากง่ายไปหายาก สอนจากสิ่งที่ใกล้ตัว โดยเฉพาะเด็กยังอ่านและเขียนไม่ได้ ในขณะที่เพื่อนในวัยเดียวกันสามารถอ่านออกเขียนได้  เด้กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะต้องได้รับการเอาใจใส่มากกว่าปรกติ  เขาจึงจะมีความสารถอ่านและเขียนได้  การเรียนรู้คำจากภาพ ให้เห็นภาพและรู้จักคำ  ฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆแล้วจะเกดการเรียนรู้