เวที อสม.ติดดาว ที่ จ.พัทลุง

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คาดหวังเพียงจะได้เห็นความเข้มแข็งในการก่อเกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติของกลุ่ม อสม.ในการขับเคลื่อนเพื่อร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือสู่ความสำเร็จ คือ “ชุมชนพึ่งตนเองได้จริงอย่างยั่งยืน” อีกทั้งยังเป็นแบบให้เกิดการเรียนลัดเพื่อขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ในสังคมนี้

เรียน  ทีมงาน สคส. ผ่านทางพี่ธวัช หมัดเต๊ะ

     จากที่ สคส.โดยอาจารย์หมอวิจารณ์ ได้กล่าวถึงการจัดเวที KM อสม.ติดดาว ในจังหวัดพัทลุง ไว้ที่บันทึก ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ภาคใต้ ปี 2549 และได้มอบหมายให้ผมได้ติดต่อกับทีมงาน สคส.เพื่อประสานงานการจัดเวทีให้เกิดขึ้นจริงนั้น ขอนำเรียนในส่วนของการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสานต่อการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า...เนื่องจากผมต้องประสานความร่วมมือไปยังเจ้าภาพทั้งชมรม อสม.จังหวัดพัทลุง ผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด และผู้บริหาร ทำให้ล่าช้าไปบ้าง แต่ผลที่ได้รับกลับมาเป็นที่น่ายินดีมากเนื่องจากได้รับความร่วมมือและการตอบรับเป็นอย่างดีมาก โดยถือว่าเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก อสม.เป็นกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งที่ได้บูรณาการความรู้ไว้ในตัวตนไว้เป็นอย่างมาก

     ในระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2549 ที่จะถึงนี้ นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เมื่อได้ประสานกับทุกฝ่ายแล้ว (ในส่วนของจังหวัดพัทลุง) สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเข้าร่วมเพื่อ ลปรร.ในประเด็น “ความสำเร็จของการขับเคลื่อนเพื่อร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนของ อสม.” มีจำนวน 21 คน ซึ่งคัดสรรจาก อสม.ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย สาขาการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สาขาการดำเนินงานเรื่องเอดส์ในชุมชม สาขาสุขภาพจิตชุมชน สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติด สาขาการสร้างสุขภาพ สาขาการให้บริการใน ศสมช. สาขาการออกกำลังกาย สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ และสาขาการพัฒนาสังคม รวมถึงผู้ที่เป็น อสม. มาอย่างยาวนาน และมีผลงานการขับเคลื่อนฯ อยู่อย่างต่อเนื่องด้วย

     ในส่วนของผู้รับผิดชอบ ที่เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.อย่างเด่นชัด จำนวน 9 คน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์นั้น จะให้โควต้าไปยังชมรม อสม. ระดับอำเภอ อำเภอละ 5 คน (11 อำเภอ) รวมเป็น 55 คน โดยสรุปก็จะมีเป้าหมายทั้งสิ้น 85 คน โดยในส่วนนี้ นับเป็นเฉพาะผู้สังเกตการณ์ จำนวน 55 คน สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้สังเกตการณ์นี้ หากทาง สคส.เห็นชอบตามแนวทางนี้ก็จะขอใช้งบจาก “โครงการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน สสจ.พัทลุง” ซึ่งมีอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องขออนุมัติต่อผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เพื่อการใช้จ่ายเท่านั้น (ส่วนนี้ยังไม่ได้นำเสนอผู้ผู้บริหารเพื่อพิจารณา) แต่ผมในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาในเบื้องต้นแล้วว่าสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางกิจกรรมตามโครงการเดิมได้ แต่หากทางทีมงาน สคส.จะให้คำแนะนำเป็นอย่างอื่นก็จะรออยู่เพื่อการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อไป

     ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเวทีจะใช้ 2 วัน ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2549 เห็นควรว่าจะใช้สถานที่ในจังหวัดพัทลุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดไปด้วย เช่น เขาชัน อ.ปากพะยูน, เขาปู่-เขาย่า อ.ศรีบรรพต หรือ ลำปำ อ.เมือง อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น สำหรับกระบวนการทำเวที เนื่องจากผมยังไม่มีประสบการณ์มากนักในส่วนนี้ จึงอยากขอคำแนะนำจากพี่ ๆ ทีมงาน สคส.มากกว่า ทางทีมงานและเครือข่ายไตรภาคีฯ คาดหวังเพียงจะได้เห็นความเข้มแข็งในการก่อเกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติของกลุ่ม อสม.ในการขับเคลื่อนเพื่อร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือสู่ความสำเร็จ คือ “ชุมชนพึ่งตนเองได้จริงอย่างยั่งยืน” อีกทั้งยังเป็นแบบให้เกิดการเรียนลัดเพื่อขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ในสังคมนี้

     หากว่าทาง สคส.ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้แล้ว เนื่องจากทางผมดำเนินการล่าช้าไป ก็ขอได้โปรดให้คำชี้แนะเพื่อดำเนินการต่อด้วย ทั้งนี้ผมจะได้นำเสนอต่อ นพ.สสจ.พัทลุง (นพ.ยอร์น จิระนคร) เพื่อทราบ และพิจารณา ในการสนับสนุนให้ดำเนินการต่อได้ เนื่องจากเครือข่าย อสม.ในส่วนที่เป็นแกนนำฯ เห็นว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นและสร้างแรงใจให้แก่ อสม.เพื่อร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนต่อไปได้เป็นอย่างดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (20)

คนโหมด
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     ในโควต้าส่วนของชมรมฯ อำเภอ อยากให้เป็น จนท.สอ. ที่มีผลงานโดดเด่นสักคน น้องคิดเห็นว่ายังไงบ้าง จะได้ไหม
คนโหมด
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     ในโควต้าส่วนของชมรมฯ อำเภอ อยากให้เป็น จนท.สอ. ที่มีผลงานโดดเด่นสักคน น้องคิดเห็นว่ายังไงบ้าง จะได้ไหม
Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

อสม. ติดดาว?

     "อสม."...ในความคิด..ที่มีและสัมผัส..คือ.."อสม.ติดดิน"..หากเพียง ณ ตอนนี้..มีผู้มองเห็น..และหยิบยื่น..คือ..ความเป็นดาว..ดาวในดวงใจ..แห่งความมีคุณค่า..ของความเป็น "มนุษย์"

     "อสม."..คือ...ผู้ที่คอยขับเคลื่อน..เชื่อมโยงใจแห่งใจ..การทำงาน..สุขภาพ.."รัฐ"<--->"ชุมชน" การก้าวมา..เพื่อเป็น..เพียงเพื่อใจอยากเป็น..ไม่มีเงื่อนไขใดใด..ขอเพียงแค่ "สุขใจ"..ที่ได้เป็นก็เพียงพอแล้ว...

 

     ปัญญาที่มีอยู่..อาจน้อยนิด..ในใจคิดของคนอื่น..แต่..หากเปี่ยมล้น..สำหรับคนที่มองเห็น..ในคุณค่า อสม. คือ คน..มนุษย์..ที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เสียสละ  ด้วย"ใจ"...ไม่มีเงินเดือน..หากแต่ทำงาน..รากหญ้า..เคียงข้างคนสา'สุข..ไปทั่วทุกขณะจิต...ที่มีงาน..ด้วยอุดมการณ์ที่มีอยู่


     ไม่มีคำชื่นชมใดใดมีค่ามากเท่า "กำลังใจ" ที่อยากมอบให้..คุณ "ชายขอบ"...ผู้มีใจประสานซึ่งกันและกันกับ "อสม.".."คน ชุมชน และสังคม"...ด้วยใจที่ศรัทธา..ในความเป็น.."มนุษย์"...หากยามใดที่เหนื่อยล้า..ไม่แม้แต่ท้อแท้..ให้ซบใจ..เข้าไออุ่น..ในรัก..ที่ชุมชนพร้อมมีให้..(ยิ้ม)

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     ตอบคุณ(พี่) "คนโหมด" เข้าใจว่าเป็นข้อเสนอที่เติมเต็มการคิดได้ดี จะปรับเปลี่ยน แต่รอข้อเสนอแนะจากพี่ ๆ ทีมงาน สคส.ก่อนนิดนึงนะครับ
ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     สำหรับ Dr.Ka-poom อยากบอกว่าเพียงแค่ขั้นเตรียม คห.นี้ก็ก่อเกิดความซาบซึ้งใจแก่ผมและผองเพื่อนได้มากมายเหลือเกิน ดีใจที่มีคนเห็นอย่างที่เขาเป็นมากขึ้น ๆ นี่เป็นความพยายามยกระดับความเคารพของสังคมต่อศักดิ์ศรี อสม. ที่เริ่มมองเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นบ้างแล้ว ดีใจมาก และภูมิใจแทน อสม.ผู้สมัครใจมากครับ...ขอบคุณจริง ๆ ที่สื่อออกมา
Thawat KMI
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ผมจะเรียนอาจารย์หมอวิจารณ์  เพื่อกำหนดวันก่อนนะครับ   วันนี้ผมไม้แน่ใจว่าอาจารย์ได้เข้ามาอ่าน blog นี้หรือเปล่า  ได้วันอย่างไรจะแจ้งทันทีเลยครับ

และพร้อมๆกันก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องออกแบบกระบวนการเวที  โดยมีโจทย์ว่าเราจะออกแบบรูปแบบเวทีอย่างไร  ให้ออกมาเป็น  การ ลปรร.  มากที่สุด   โดยทุกฝ่ายที่มาร่วมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน  แม้แต่ key tellers (กลุ่ม อสม. เด่นๆ 21 ท่าน)  และทำอย่างไรให้เหมาะสมกับเวลาของเวทีที่เรามีจำกัด   อีทั้งเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมเกิดไอเดียรูปแบบ ลปรร.  สามารถเอาไปปรับใช้อีกทีหนึ่งได้    เราคงต้องเน้นย้ำบ่อยๆว่า    อย่าเข้าใจว่า   เวทีนี้  คือ  การจัดการความรู้จริงๆ    เพราะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพียงน้อยนิดเท่านั้น    แต่หาก  อสม.  คนอื่นๆเห็นกระบวนการบางอย่าง  และเอาไปปรับทำให้เกิด  ลปรร.  ในพื้นที่เขาเองอย่างต่อเนื่อง   ทำเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานเดิมที่ทำประจำอยู่แล้ว    และบันทึก  รวบรวมคลังความรู้   และหารือร่วมกันว่าจะเก็บคลังความรู้เหล่านี้ที่ได้จาก  ลปรร.  แต่ละครั้งเอาไว้ในรูปแบบไหนดี  ที่จะให้คนอื่นๆเข้าถึงได้ง่าย   เอาใช้ง่าย    และเมื่อใครลองเอาไปปรับใช้ในงานของตัวเอง   แล้วกลับมาเล่าผลที่เกิดขึ้นในรอบใหม่อีกครั้ง   เก็บเป็นคลังความรู้อีก   ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นวงจร    ความรู้ที่ออกมาแต่ละครั้งก็จะไม่หยุดนิ่ง

เอาเป็นว่าผมจะเรียนปรึกษาอาจารย์หมอวิจารณ์เรื่องเวลา  เรื่องรูปแบบเวทีไปด้วย    และคุณอนุชาพร้อมทีมงานก็ลองคิดไปพร้อมๆกัน    ใครมีไอเดียอย่างไรเราจะเอามาคุยและปรับให้เข้ากันมากที่สุด

ผมพยายามโทรหาคุณอนุชาแต่ไม่ติดนะครับ   หากเปลี่ยนมือถือใหม่   บอกเบอร์มาที่  [email protected]  ก็ได้นะครับ   ผมจะเชิญเข้าร่วมเวที  ลปรร.  ของคุณอำนวย  ในระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2549  จัดที่ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน  สามพราน  จ.นครปฐม    และจะหารือระหว่าง  คุณอำนวย  ด้วยกันครับ  ว่าเราจะเกาะกลุ่มกันอย่างไร  ใช้การสื่อสารระหว่างกันแบบไหนบ้าง  เพื่อให้มีการ ลปรร.  เทคนิคการทำงานของคุณอำนวยระหว่างกัน   หรือ อาจจะเรียกว่า CoP คุณอำนวยก็ได้ครับ

เรื่องการเดินทาง  หากว่ามีปัญหาเรื่องการจราจรแออัดในวันเดินทางกลับของเทศกาลสงกรานต์   สคส. เสนอให้เดินทางมาเข้าที่พักก่อน 1 วัน  โดยสคส. จะประสานงานและรับผิดชอบค่าห้องพักส่วนนี้ให้ครับ

อีกอย่างหนึ่ง   ผมอยากจะรบกวนคุณอนุชา  เขียนเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเหตุการณ์การ  ลปรร.  ภายใน  สสจ. พัทลุง   ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คุณอนุชาและทีมงานภูมิใจ   เล่าให้เห็นเทคนิคอำนวยการให้เกิด ลปรร.  ด้วยนะครับ    เพราะถือว่าเป็นเนื้อหาสำคัญ   ที่ผมจะดูว่าใครมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ  core competence ตัวไหนบ้าง   แล้วจะได้จัดกลุ่ม  ลปรร.  ได้ตรงใจผู้ที่เข้าร่วมได้มากขึ้น    ตอนนี้ผมพยายามไล่อ่านของเก่าดูไปด้วย   แต่หากว่ามีการประมวลภาพเป็น guide line ก็จะช่วยให้ผมปะติดปะต่อได้ง่ายขึ้นครับ

ขอบคุณมากนะครับ

ธวัช  

Thawat KMI
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
บันทึกหนึ่งหล่ะที่  เขียนเรื่อง  KM เริ่มต้นที่ พัทลุง  แบบ งง งง   กำลังตามอ่านตอนต่อไปครับ
ชายขอบ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
     พี่ธวัชฯ ครับ ผมส่งเมล์ให้พี่ใหม่ไปที่ Gmail แล้วนะครับ...ขอบคุณมากครับ
จ้าวฮะ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

มีโอกาสได้ทำงานกับ อสม. เมื่อไม่นานมานี้เอง ประมาณ 6 เดือนเห็นจะได้ ด้วยความรู้สึกศรัทธา และเชื่อมั่นในศักยภาพของ อสม. ด้วยความเป็น น้องรุ่น 7 ของคุณอนุชา ต้องการเรียนรู้ เวที ลปรร. หากมีโอกาสให้ อสม.เข้าร่วมด้วย มีเวทีใดบ้าง ทีมงานเจ้าหน้าที่และ อสม. เทพา  กำลังหาแหล่งของการเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ ...

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

สคส. จะสนับสนุนค้าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าอาหาร - ที่พัก ของ อสม. ติดดาว ๒๑ คน และของ ผู้สนับสนุน ๙ คน รวม ๓๐ คน ดีไหมครับ   ส่วนผู้เข้าร่วม ลปรร. อีก ๕๕ คน ขอให้ สสจ. พัทลุงสนับสนุน

ผมคิดว่าต้องเตรียมออกแบบกระบวนการในเวทีโดยเร็ว    และต้องออกแบบกระบวนการหลังจบจากเวที   ว่าจะขับเคลื่อน ไปเป็น CoP ได้อย่างไร  

วันที่ ๒๐ - ๓๐ เมย. ผมไม่ว่าง   แต่ไม่เป็นไร   ให้คุณธวัชมาร่วม   อาจชวนคุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ จากพิจิตร ให้มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงด้านกระบวนการ

ต้องไม่ลืมเตรียม คุณลิขิต  และเตรียม เอาขุมความรู้ไปจัดหมวดหมู่เป็นแก่นความรู้    ทำเป็นตารางอิสรภาพ สำหรับใช้ประเมินตนเอง สำหรับเป็น guideline ต่อการเรียนรู้ และ ลปรร.  ต่อไป

คุณธวัช จะเป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดนะครับ   เป้าหมายของเราคือ เพื่อสร้าง CoP (เครือข่าย?) อสม. ในจังหวัดพัทลุง   ที่เหมาะสมต่อ อสม.

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
     ผมได้ประสานไปยังทีมงานในทันทีที่อาจารย์หมอวิจารณ์ได้ Confirm มาครับ ในส่วนรายละเอียดที่มอบหมายไว้ ผมและทีมฯ จะรีบดำเนินการโดยด่วนครับ ยังไงแล้วจะได้ประสานมาอีกครั้งครับ ขอบพระคุณทาง สคส.ที่ให้การสนับสนุนให้เกิดขึ้นแทนเพื่อน อสม.จว.พัทลุง ครับ
ศิลา วรบรรพต
IP: xxx.28.64.1
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะเป็นวันที่ 20 - 22  เม.ย. 49  ที่ เขาปู่  จะดีมากเลยคุณชายขอบ  เพราะหลังจากนั้นผมติดอบรม   ผมอยากจะ "แอบ" เข้าไปสังเกตุการณ์บ้าง 

คุณชายขอบจัดวันไหน  แจ้งข่าวกันบ้างนะครับ 

อยากดูเอาไว้เป็นประสบการณ์  ไว้เล่าให้  "เด็กอนุบาล"   ฟัง

 

ละมัย
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
ทาง โรงพยาบาลเขาชัยสน สนใจเข้าร่วมเวที อสม.ติดดาวครั้งนี้ด้วย ไม่ทราบว่า ต้องเตรียมอะไร อย่างไร บ้างคะ เผื่อว่าจะได้มีการ ลปรร. กัน ค่ะ
หรอย
IP: xxx.157.14.245
เขียนเมื่อ 

เครือข่าย อสม.ที่เกาะเรียน ได้ข้อสรุปการเดินเรื่องไตรภาคี ฯจากแกนนำ อสม.ของ สอ.บ้านเกาะเรียนเพื่อการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่  26-27 เมษายน 49 นี้ มีกลุ่มเป้าหมาย อสม 57 คน ผู้นำชุมชน หรือตัวแทนชุมชน  8 คน จนท.สอเกาะเรียน 2คน จนท.เทศบาลตะโหมด 2คน และทีมงานสุขภาพ รพ.ตะโหมด 3 คน  กำหนดสถานที่ เขาชัน อ.ปากพะยูน วิทยากรหลักก็เรียนเชิญคุณชายขอบและทีมงานเหมือนเดิม รายละเอียดผมและคุณสายชลจะรีบส่งขอมูลด่วนที่สุด

            ส่วนเวทีอสม.ติดดาวนั้นผมและทีมงานสนใจมากขอร่วม ลปรร.ด้วยครับ

sann
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

พี่ชายขอบคะ น้องและทีมงานสนใจที่จะเข้าร่วม ลปรร.ด้วยค่ะ ไม่ทราบว่า เรื่องที่พี่ให้ อสม.เขียนเรื่องเล่าที่ภูมิใจในการทำงานสาธารณสุขของตนเองมากที่สุดมา 1 เรื่องนั้น น้องไม่แน่ใจว่าจะให้เขียนประมาณไหนคะ ขอรายละเอียดเพิ่มนิดนึงนะคะ

และขอถามอีกเรื่อง คือ ขอทราบรายละเอียดของการส่ง อสม.และทีมงานเข้า ลปรร. และวัน เวลา สถานที่ ด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ และหวังว่าจะได้ร่วม ลปรร.กันค่ะ

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

ขอรายงานความคืบหน้า อสม.ติดดาว ล่าสุด

     ตอนนี้ตกลงแน่ชัดว่าเราจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2549 ที่จะถึงนี้ และ

อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช จะมาร่วมด้วย พร้อมด้วยคณะ มีพี่ธวัช หมัดเต๊ะ เป็นอาทิ (Confirm ทาง e-mail จากพี่ธวัช เมื่อสักครู่นี้) จึงขอให้ทีมงานและภาคีที่สนใจ set วัน 2 วันนี้ไว้ล่วงหน้าครับ (คิดว่าจำเป็นก่อนใครเพื่อน ...ยิ้ม ๆ)

     สำหรับสถานที่ยังอยู่ในระหว่างการประสานงาน มีดังนี้ เขาชัน อ.ปากพะยูน, เขาปู่-เขาย่า อ.ศรีบรรพต หรือ ลำปำ อ.เมือง

     อย่างอื่นจะรายงานไว้อีกครั้งครับ เมื่อได้ความแน่ชัดอย่างไรแล้ว

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
ขอรายงานความคืบหน้า อสม.ติดดาว ล่าสุด...สุด (ยิ้ม)
ได้รับเมล์ล่าสุดจากพี่ธวัช ดังนี้ จึงขอปรับวันที่ดำเนินการใหม่ ครับ นิดเดียว
เรียนคุณอนุชา
อาจารย์หมอวิจารณ์ฝากขอโทษด้วย  ต้องขอเลื่อนวันจากเดิมนัด  22-23  พฤษภาคม 49    เป็น  วันศุกร์-เสาร์ที่ 19-20  พฤษภาคม 49  แทนครับ    เนื่องจากโปรแกรมอาจารย์ชนกับ  KM WHO  พอดีครับ
นับถือ
ธวัช  หมัดเต๊ะ 
หรอย
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 

ทราบแล้วจะประสานของพรุพ้อให้ด้วย

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

พี่ "หรอย"

     ฝากช่วยดูแลเรื่อง สอ.โหล๊ะหาร รวมถึงจัดการเรื่องการเดินทางให้ สอ.พรุพ้อ, ป่าบอนต่ำ, โหล๊ะหาร และ พรุพ้อ ด้วยครับ อ้อ! อย่าลืม สอ.เกาะเรียน เสียล๊ะ

Dr.Ka-poom
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

To...พี่หรอย

สู้ สู้ ขับเคลื่อนเดินพา...

นำใจไปให้ถึง...

แนวเส้นปลายรุ้ง...ถึง..

สุด..."ชายขอบ"...

ร่วมเดินร่วมไป...เพื่อไทประชา...

และ"รัก"-อาสา...เพื่อ"ภูมิปัญญา"ไทยเรา