ความแตกต่างของ e-book, cai,CD-ROM,wbi

              E-Book หรือ หนังสือแบบ อีเลคโทรนิค เป็นเอกสาร จาก Text File ให้อยู่ในรูปแบบ E-book โดยการอ่าน E-book นั้น จะต้องมี Software ที่เข้ามาสนับสนุนการอ่าน File ของ E-book ซึ่งประโยชน์ของ E- Book นั้น จะช่วยให้ นำเอกสารจากเครื่อง PC ติดตัวได้ เช่น คู่มือ เอกสารสำคัญต่างๆ , ข้อมูลการเดินทาง , เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน และ อื่นๆ อีกมากมาย
              CAI (Computer Assisted Instruction)  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการนำเอาบทเรียนมาเขียน มาแสดงให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีลำดับขั้นของการเขียน  มีแบบทดสอบให้ผู้เรียนและสามารถตรวจสอบผลได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถได้ตนเอง  ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม
              CD-ROM  (Compac Disk - Read Only) เป็นสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่มีความจุสูง  สามารถบันทึกข้อมูลร่วมกันได้หลายชนิด  เช่นตัวเลข รูปภาพ หรือเสียง ซึ่งเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่าสื่อผสม  มีความทนทานสูงและการค้นหาข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
              WBI (Web Based Instruction) การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย เป็นการผนวกคุณสมบัติ"ไฮเปอร์มีเดีย เข้ากับคุณสมบัติของเครือข่าย WWW. เพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ในมิติที่ไม่มีขอบเขตจำกัดด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกัน
              ความแตกต่างของ CAI , WBI, E - Book CD - Rom คือ CAI เป็นการจัดการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ นำเสนอบนเครื่อง Stan -Alone ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายใด ๆ  จึงค่อนข้างจำกัดอยู่ในลักษณะ Off-line ไม่นิยมนำมาเชื่อมต่อบนเครือข่ายเพราะเป็น File ที่ขนาดใหญ่ และจะแสดงผลหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่ช้า  จึงนิยมใช้ในลักษณะเป็น CD - ROM  ส่วน WBI เป็นการผสมผสานระหว่างเว็ปเทคโนโลยีกับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ WBI มีการนำเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการรายวิชา (Course Management System) มาใช้  โดยให้มีการลงทะเบียนเรียน การจัดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  ส่วน E - book เป็นการนำเสนอเนื้อหา วิชา  รายละเอียดต่าง ๆ  ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูล เสมือนการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งได้เท่านั้น  ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนได้ อาจมีการบันทึกหรือนำเสนอในเครือข่าย หรือบันทึกในประเภทสือ CD- ROM ก็ได้  ส่วน CD - Rom  เป็นสื่อที่ใช้ในการบันทึก ทั้ง CAI , WBI ,E-Book  สามารถนำไปใช้ในสถานที่ใด ๆ ได้ ถึงแม่จะอยู่นอกเครือข่าย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นงค์นุช ทรัพย์อนันต์ความเห็น (0)