LDP

โครงการพัฒนาผู้นำ

วันที่ 13-17 มีนาคม  เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำระดับสูง  (LDP) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ Washington state university (WSU) และ University of Idaho (U of I) จัดอบรมหลักสูตรแก่รองอธิการบดี  และคณบดี  ตลอดจนผอ. ศูนย์/สถาบัน/ สำนัก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร  เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  ให้เกิดมรรคเกิดผลได้  อย่างจริงจัง  เนื้อหาหลักสูตรแน่นตลอด 5 วัน  ประกอบด้วย  การกำหนดวิสัยทัศน์  คุณลักษณะของมหาวิทยาลัยวิจัย  การสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัย  การจัดการความรู้  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  ภาวะผู้นำ และอื่นๆ  โดย Dr.Forest Parkay  อาจารย์ตั้งใจสอนมาก  และพยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเต็มที่  เนื้อหาทั่วไปไม่ได้มีอะไรใหม่นัก ก็ตาม  แต่ทำให้ทราบถึงบริบทและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยของไทย กับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา  ว่าต้องปรับการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร แบบไทยๆ ด้วย  เทคนิคการบริหารจึงจะเกิดผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)