สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มปี48

สรุปงานทีทำ เข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ สู่แนวทางแก้ไข

นี่เป็นข้อความที่ได้จากการสรุปบทเรียนของกลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขงครับ

ความคาดหวังสรุปบทเรียน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549

กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวผู้ติดเชื้อ

ความต้องการ

 • จะได้กินยาต่อไป
 • รับรู้ข้อมูลเรื่องโรค/เรื่องยา
 • พบกลุ่มต่อเนื่อง
 • การอบรมความรู้เกี่ยวกับโรค
 • หายจากโรค

เป้าหมายกลุ่ม

 • อยากให้สมาชิกรู้เรื่องโรค/เรื่องยา
 • สมาชิกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต
 • พัฒนาการำงานกลุ่มร่วมกับเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
 • แก้ไขปัญหาเด็กและผู้ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
 • แก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

กิจกรรม

 • พบกลุ่ม
 • เยี่ยมบ้าน
 • อบรม OI/ARV
 • สรุปบทเรียน
 • ประชุมคณะกรรมการ

พบกลุ่ม

สิ่งที่ได้/ผลที่เกิดขึ้น

 • ความรู้เกี่ยวกับโรค-ยา
 • ได้รู้จักเพื่อน
 • ได้แลกเปลี่ยนความรู้สึก/แก้ไขปัญหาซึ่งกันและกัน
 • ได้อาชีพ/นวดแผนไทย ,ทำการบูร,พิมเสนน้ำ
 • มีการส่งต่อสมาชิกในด้านเข้าถึงการรักษา
 • มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
 • สมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรง/สุขภาพจิตดีขึ้น/มั่นใจตัวเองขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค

 • แกนนำขาดทักษะการสื่อสาร/ชวนคิด ชวนคุย
 • การเดินทางของสมาชิกมาพบกลุ่มทำกิจกรรม

เยี่ยมบ้าน

สิ่งที่ได้รับ/ผลที่เกิดขึ้น

 • มีกำลังใจ
 • ให้ข้อมูลการดูแลตนเอง
 • รับรู้ข้อมูลใหม่ๆ
 • ติดตามการกินยาและการดูแลสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้น

 • สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้
 • รับรู้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพของตนเอง
 • รู้วิธีการป้องกัน
 • มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต
 • ปัญหาที่เราพบก็จะคลี่คลาย ช่วยแก้ไขปัญหา
 • มีชีวิตที่ดีขึ้น/มีอาชีพ/สุขภาพแข็งแรง

ปัญหาอุปสรรค์ในการเยี่ยมบ้าน

 • ลำบากในการคุยกับสมาชิกที่ยังไม่เปิดเผยกับชุมชน
 • ขาดข้อมูล
 • ขาดทักษะการชวยคิดชวยคุย

อบรม OI/ARV

สิ่งที่ได้/ผลที่เกิดขึ้น

 • ได้ข้อมูลเรื่องโรค/ยา
 • การดูแลรักษาตัวเอง/การประเมินตัวเองด้านการเข้าถึงการรักษา
 • ได้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ยาต้านไวรัส
 • รู้ทันในการดูแลป้องกันโรคฉวยโอกาส
 • เกณฑ์ในการรักษายาต้าน
 • รู้ถึงกลไกลการติดเชื้อ HIV

สิ่งที่กลุ่มทำได้

 • พบกลุ่ม
 • ประสานสมาชิก
 • แจ้งข่าวสาร

เยี่ยมบ้าน

สิ่งที่กลุ่มทำได้

 • ออกไปเยี่ยมบ้านได้
 • ให้กำลังใจ
 • ให้ข้อมูลได้เท่าที่ตัวเองรู้
 • สิ่งที่กลุ่มยังทำไม่ได้

  • แกนนำยังขาดข้อมูล
  • ขาดทักษะในการชวนคิด ชวนคุย / เขียนโครงการ
  • ไม่รู้แหล่งทุน

แนวทางกลุ่มที่อยากจะทำ

 • พบกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
 • เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่ เด็ก ที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบ
 • รณรงค์ในชุมชน/โรงเรียน เรื่องการสื่อสารโรคเอดส์
 • การอบรม OI/ARV เพิ่มเติมอีก
 • พัฒนาแกนนำกลุ่มในเรื่องทักษะ/ข้อมูล
 • ต้องการงบประมาณสนับสนุน

สรุปสิ่งเหล่านี้ที่เราได้มา จะได้นำไปพัฒนาในปี49 ต่อไป

ภกมด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง ธาตุพนมความเห็น (0)