• การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และนวตกรรมด้านเทคโนโลยี ในการเรียนการ สอน