กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ

กิจกรรมที่1 วางทุกงาน  อ่านทุกคน  บันทึกผลทันที

ลักษณะกิจกรรม

     เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้นักเรียนทุกคน 

นำหนังสือที่ตนชอบมาอ่านและบันทึกผลจาก การอ่านลงในสมุดรักการอ่านเป็นประจำทุกวัน

ระยะเวลา   ช่วงเวลา12.10-12.30 น.ของทุกวัน  

ผลการดำเนินการ  นักเรียนมีความสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมอย่าง  ต่อเนื่อง

 

กิจกรรมที่2   กิจกรรมยอดนักอ่าน

  ลักษณะกิจกรรม

        เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินการเพื่อประกวดนักเรียนที่เป็น ยอดนักอ่าน  โดยดูจากสถิติการยืมหนังสือจากห้องสมุด  บันทึก การอ่านประจำเดือนแล้วสรุปผล เมื่อสิ้นภาคเรียน  พร้อมกับมอบรางวัล

ระยะเวลา   ดำเนินการภาคเรียนละ  1  ครั้ง

ผลการดำเนินการ   นักเรียนมีความสนใจ ร่วมกิจกรรมทุกคน

 

 

 

กิจกรรมที่3  กิจกรรมเอื้ออาทรพี่สอนน้อง

  ลักษณะกิจกรรม  

              เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินการ ในชั่วโมงซ่อมเสริม เพื่อให้ พี่ช่วย   เหลือน้อง หรือเพื่อน  ช่วยเพื่อนได้อ่านหนังสือคล่องขึ้น หรืออาจจะเป็นลักษณะที่พี่หานิทานมาอ่านให้น้องๆฟังก็ได้ ระยะเวลา   สัปดาห์ละ  1  ครั้ง

ผลการดำเนินการ      นักเรียนมีความชอบและสนใจมาก เพราะน้องก็จะมีความ รู้สึกเป็นกันเองกับพี่ ซึ่งพี่บางคนที่ไม่กล้าแสดงออก ก็ จะรู้สึกชอบเพราะรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญในการได้สอนน้อง ให้ได้รู้หนังสือ