การสร้าง e-book

สร้าง e-book

ก่อนอื่นต้องลงโปรแกรม FlipPublisher TM 1.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับใช้สร้าง e-book

การติดตั้ง FlipPublisher TM 1.0

1. ใส่แผ่น CD การติดตั้ง FlipPublisherTM 1.0

2. เปิด CD drive ( ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer >> ดับเบิ้ลคลิก CD drive )

3. ดับเบิ้ลคลิกที่ setup.exe >>Next

4. คลิก  I accept the terms in the license agreement >> Next

5. คลิก  Complete >> Next >> Install

6. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะแสดงจอภาพ Install Shield Wizard Completed คลิก Finish เพื่อจบ

การติดตั้ง (FlipPublisherTM 1.0 ทำการสร้าง Shortcut บน Desktop

เริ่มเปิดใช้งาน ดังนี้

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน FlipPublisher หรือ คลิกที่ Start,Programs,FlipPublisher ,FlipPublisher

 หมายเหตุ ถ้าเป็นการเรียกทำงานครั้งแรก ของ FlipPublisher 1.0 จะแสดงหน้าต่าง Registration

dialog ให้ปฏิบัติดังนี้

- ป้อนชื่อ ในช่อง Name

- ป้อนชื่อองค์กร ในช่อง Company

- ป้อนรหัสสินค้า ในช่อง Product ID

2.คลิกที่ Blank Book (*OPD)เพื่อสร้างงานใหม่ ,คลิก OK จะปรากฎหน้าต่างทำงานของ e-book

ขึ้นมาให้ตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนทำงาน ดังนี้

การตั้งค่าหน้ากระดาษ

1. คลิกเมนู Options >> Set Book Options (ได้หน้าต่าง Set Book Options)

2. ที่หัวข้อ Page Margins ใส่เลขในช่อง Top (ด้านบน) และ Bottom (ด้านล่าง) Inner(ด้านใน)

ใน Outer(ด้านนอก)เสร็จแล้วคลิก OK

การเปลี่ยนสีปกหนังสือ

1.คลิกเมนู Options >>Set book option (ได้หน้าต่าง Set book option)

2.ที่หัวข้อ Book Cover

3.คลิกชื่อ File สีปกที่ต้องการ (อยู่ด้านล่างช่องซ้ายมือ)เสร็จแล้วคลิก OK

4.คลิกที่ Color >> Choose Color (ได้หน้าต่าง Color)

5.เลือกคลิกสีที่ต้องการ ,OK (ได้สีเฉพาะปกหน้า)

6.ถ้าต้องการสีปกหลังเป็นสีเดิม ให้คลิก Back Cover >> คลิก Color >> Choose Color

(ได้หน้าต่าง Color) คลิก >> OK >> OK

ถ้าต้องการสีเพิ่มเติม

1.ตรงหน้าต่าง Color ในข้อ 4 ให้คลิกที่ Define Custom Colors >>

2.เลื่อนเมาส์ไปที่ลูกศร  แล้วคลิกเมาส์ค้างไว้ >> ลากลง (สีเข้ม) หรือลากขึ้น (สีอ่อน)

3.เมื่อเลือกเสร็จ >> คลิก Add to Custom Colors (เพื่อให้โปรแกรมจำค่าสีเดิมไว้ ถ้าต้องการปกหน้า - หลังสีเดียวกัน)>> OK

4.คลิก Back Cover (เพื่อเลือกเปลี่ยนสีปกหลัง)>> Color >>Choose Color >> OK >> OK

เลือกสีปกเป็นรูปภาพ

1.คลิก Options,Set book options (ได้หน้าต่าง Set book options )

2.Front Cover (เพื่อเลือกปกด้านหน้า)

3.เลือกคลิก ,Texture คลิก Browse (หา File ภาพ)

4.คลิก ,Enable Preview (ให้แสดงภาพตัวอย่างทางขวา) หรือคลิก Thumbnails

(แสดงภาพตัวอย่างเล็กๆ )

5.คลิกภาพที่ต้องการ ,คลิก Open

6.คลิก OK  (ถ้าจะยกเลิกให้ เริ่มที่ข้อ 1-2 ใหม่)

เปลี่ยนสีพื้นหลัง (Book Background)

1.คลิก Options ,คลิก Set book Options (ได้หน้าต่าง Set book option )

2.คลิก Book Background ,คลิก Color ,Choose Color(ได้หน้าต่าง Color)

3.คลิกเลือกสีที่ต้องการ ,OK ,OK

การพิมพ์ข้อความ

1.คลิกเปิดหน้าที่ต้องการพิมพ์

2.คลิก ไอคอน T (Insert Annotation )

3.ปรากฏกล่องสี่เหลี่ยมมีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ ,พิมพ์ข้อความลงไป (หรือ คลิก Edit ,Insert Annotation ,คลิก Left Page / Right Page)

การแก้ไขข้อความ

1.คลิกไอคอน(Select Objects) ให้เปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีแดง

2.ดับเบิ้ลคลิกข้อความที่ต้องการแก้ไข (จนเกิดกรอบล้อมข้อความในหน้านั้น),ทำแถบสีคลุมข้อความที่ต้องการแก้ไข

3.ลบหรือแก้ไขตามต้องการ (วิธีแก้ไขเหมือนในโปรแกรม Microsoft Word )

การใส่สีพื้นหลังข้อความ

1.คลิกขวาหน้าข้อความ (จนเกิดเส้นประล้อมกรอบข้อความ)

2.คลิกซ้ายที่ Background Color… (ได้หน้าต่าง Color )

3.เลือกคลิกสีที่ต้องการ นำงานมาใส่ใน FlipBook

ข้อแนะนำ งานที่จะนำเข้ามาใน Flipbook ควรสร้างใน Microsoft Word เพื่อความสะดวกในการจัดหน้ากระดาษ หรือข้อความให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ซึ่งจะทำได้ง่ายกว่า การจัดใน Flipbook งานตาราง ควรสร้างใน Word แล้วคัดลอกมาวางใน Flipbook

การนำงานมาใส่ใน e-book

1.เปิดสมุดหน้าที่ต้องการใส่งานใน FlipBook ,คลิก Edit ,Insert Document

2.คลิก ตรงช่อง Look in เพื่อค้นหาที่อยู่ / ชื่อแฟ้มงานที่ต้องการ

3.คลิกชื่อแฟ้มงานที่ต้องการ Open (ได้งานมาอยู่ใน Flipbook พร้อมสารบัญ)

การเปลี่ยนสีหน้ากระดาษ มี 3 แบบ ดังนี้

 เปลี่ยนสีให้เหมือนกันทั้งเล่ม

 เปลี่ยนสีให้เหมือนกันทั้งบท

 เปลี่ยนเฉพาะบางหน้าที่ต้องการ

การเปลี่ยนสีให้เหมือนกันทั้งเล่ม

1.คลิกเมนู Options >> Set Book Options (ได้หน้าต่าง Set Book Options)

2.คลิกหัวข้อ Page Background

3.ตรงช่อง Page >> เลือกคลิก Left Page (หน้าซ้าย หรือ Right Page (หน้าขวา)

4.คลิก Color >>Choose Color >> เลือกสีที่ต้องการ

5.คลิก Define Custom Colors

หมายเหตุ ถ้าต้องการสีเพิ่มเติม >> คลิกที่ ค้างไว้ >> ลากเมาส์ขึ้น (สีอ่อน)หรือลากเมาส์ลง (สีเข้ม)>> คลิก OK >>OK

การเปลี่ยนสีให้เหมือนกันทั้งบท

1.คลิกขวาหน้าใดหน้าหนึ่งในบทที่ต้องการ >> คลิก Chapter Properties

2.คลิก Color >> Choose Color >>เลือกสี >> OK

การเปลี่ยนสีเฉพาะบางหน้าที่ต้องการ

1.คลิกขวาหน้าใดหน้าที่ต้องการเปลี่ยนสี

2.คลิก Page Properties >> คลิก Color >> Choose Color

3.เลือกสี >> OK

การแทรกภาพ

1. คลิกที่เมนู Edit >> Insert Clip Art …

2. คลิก เพื่อเลือก Drive ที่เก็บไฟล์รูปภาพ

3. ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์รูปภาพ

4. คลิก View as Thumbnail เพื่อให้แสดงรูปภาพขนาดย่อในหน้าต่างขวามือ

5. เลื่อนเมาส์ไปชี้ตรงภาพที่ต้องการ >> คลิก Mouse ซ้ายค้างไว้

6. ลากไปปล่อยในหน้าหนังสือของเรา

การปรับขนาดรูปภาพ

1.คลิกเมาส์ที่รูปภาพจนเกิดเส้นประรอบรูปภาพและมีสีเหลี่ยมเล็กๆ ที่มุมของรูปภาพในเส้นประ

2.เลื่อนเมาส์ไปที่สี่เหลี่ยมมุมใดมุมหนึ่งจนกระทั่งตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปลูกศรสองทิศทาง

3.คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากเมาส์ออกหรือเข้าเพื่อปรับขนาด เมื่อพอใจแล้ว ปล่อยเมาส์ การย้ายภาพ ชี้เมาส์ไปที่ภาพ คลิก Mouse ซ้ายค้าง ลากไปวางตรงที่ต้องการ

การลบภาพ คลิกภาพให้เกิดเส้นประล้อมรอบ กดแป้น Delete

หมายเหตุ ถ้าคลิกแล้วไม่เกิดเส้นประ วิธีแก้ไข

1.ให้คลิกที่ไอคอน Select Objects 1 ครั้ง

2.เลื่อน Mouse มาชี้บริเวณภาพ ( สังเกตว่า จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ)

3.คลิกที่ภาพ 1 ครั้ง กดแป้น Delete

การแทรกเสียงเพลง (Music)

1.คลิกเมนู Options เลือก Set Book Options

2.คลิก Audio คลิก Add

3.เลือก Driver และเส้นทางที่เก็บเพลง / เสียง (Music)

4.เลือกเสียงเพลง คลิก Open , OK

การปิด – เปิดเสียง ให้คลิกที่ตัวโน๊ต การลบเสียงเพลง

1.คลิก Options คลิก Set Book Options

2.คลิก Audio คลิกชื่อเสียงเพลง ,Remove ,OK

การเปิดเสียง

คลิกที่สัญลักษณ์เพลง (ถ้าปิดเสียง ให้คลิกซ้ำ)

การเชื่อมโยง หรือการ Link (Link ไป Word , Excel , Website , PowerPoint )

1.พิมพ์ข้อความ / สัญลักษณ์ /รูปภาพที่ใช้สื่อความหมาย Link

2.คลิก Mouse ขวาที่ข้อความ /สัญลักษณ์ /รูปภาพ ที่ทำ Link ไว้

3.คลิกซ้ายที่ Set Link ,Browse ( เพื่อค้นหาชื่อ File ที่ต้องการ Link )

4.คลิกชื่อ File ที่ต้องการ ,คลิก Open ,คลิก OK

การเปิด Link

1.คลิกไอคอน (Select Objects) ให้เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้ม

2.เลื่อน Mouse มาตรงข้อความที่ทำ Link ไว้

3.สังเกต Mouse เปลี่ยนเป็นรูปมือมีลูกศรชี้ คลิกซ้าย 1 ครั้ง

หมายเหตุ ควร Copy File ที่จะ Link ไปไว้ใน Folder ก่อนทำการ Link

การเปลี่ยนที่ Link

1.ให้คลิกขวาที่ข้อความสื่อความหมาย Link

2.คลิกซ้ายที่ Set Link ,Browse ,เลือก File ,Open ,คลิก OK

การบันทึกงาน

1.คลิกที่ File ,Save As ( ได้หน้าต่าง Save As )

2.คลิก ตรงช่อง Save in เพื่อเลือกที่เก็บงาน

3.พิมพ์ชื่อแฟ้มในช่อง File Name

4.คลิก Save บันทึกงานครั้งต่อไป เมื่อบันทึกงานครั้งแรกและตั้งชื่อแฟ้มแล้ว ขณะที่ทำงานต่อไปอีกควรมีการบันทึกงานไปเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันในกรณีที่คอมพิวเตอร์มีปัญหา หรือไฟฟ้าดับกระทันหัน งานที่สร้างไว้จะได้ไม่สูญหายไป โดย คลิกที่ File >> Save

การบันทึกงาน แบบแก้ไขไม่ได้

1.คลิก File >> Publish as OPF

2.คลิกตรงช่อง Save in (เพื่อเลือกที่เก็บงาน)

3.พิมพ์ชื่อแฟ้มงาน ในช่อง File name >> save (รอ)

4.พิมพ์ชื่อแฟ้มอีกครั้ง >>save (รอ)

5.คลิก CD Maker >> Create Flip Book CD

6.เลือกคลิก Single Fip Book CD

7.คลิก OK >> คลิก Folder ที่จะเก็บงาน หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ โดยพิมพ์ชื่อ Folder ใต้ข้อความ Fip Book CD Folder name

8.คลิก Create (รอ) >>Next (ได้หน้าต่าง Burn CD Information )

ถ้ายังไม่ต้องการ Burn To CD ให้คลิกที่ OK (งานจะถูกเก็บไว้ในเครื่อง)

9.คลิก Burn To CD ( ถ้าต้องการเก็บใน CD )

10.ใส่แผ่น CD เปล่าเข้าไปในช่อง Write CD

11.รอสักครู่ เมื่อเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างแจ้งให้ทราบ >>นำแผ่นออก

ถ้าต้องการเลือกสีปกเอง ให้ข้ามขั้นตอนในข้อ 3 ไปก่อนแล้วปฏิบัติ ดังนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนรักงาน

คำสำคัญ (Tags)#การสร้าง e-book#สพท.รบ.1#โรงเรียนแกนนำ#google.org#วิธีสร้าง e-book

หมายเลขบันทึก: 197792, เขียน: 31 Jul 2008 @ 14:02 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 18:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณที่แนะนำเรื่องดีๆค่ะ
  • แวะมาเยี่ยม ให้กำลังใจค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ..

ขอบคุณค่ะ  ที่แนะนำการสร้าง e-book   ต้อมเองก็อยากทำอยู่เหมือนกันค่ะ   ก็ยังไม่ได้เริ่มเสียที  ^^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

  • ขอบคุณมากเลยครับ
  • อ่านแล้ว อยากจะใช้โปรแกรมที่ว่าทำ E-book จริง ๆ
  • แต่ไม่เคยใช้โปรแกรมนี้ครับ ใช้แต่ Flipalbum
  • ไม่รู้ว่าจะง่าย (เอ๊ะ หรือว่ายาก) เหมือนกันหรือเปล่าครับ
ก้อย
IP: xxx.175.149.140
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะทุกคนนนนนนนนนนนน *_*

ทานรายกานยังจร้า

สบายดีมั้ย

ที่นี่ร้อนมากมาย

บ๊าย บาย *-*