หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีดังนี้

1.

2.

3.