การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากับงานวิจัย

การวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

             การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2548  เป็นปีที่ใช้หลักสูตรสถานศึกษาครบ 3  ปี และครบทุกชั้น  การที่จะรู้ว่าหลักสูตรที่โรงเรียนได้ใช้มาแล้ว 3 ปีนี้จะดีหรือไม่  จะต้องใช้กระบวนการประเมินหลักสูตรเพื่อนำมาพัฒนา  การประเมินหลักสูตรจะประเมินโดย ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา   นักเรียน  ผู้ปกครอง   และคณะกรรมการสถานศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัดใหม่ผดุงเขตความเห็น (4)

น้ำอุ่น
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
 ทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต  จะอบรมพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการ KM    ในวันที่ 2 พฤษภาคม  2549 โดยเชิญศึกษานิเทศก์ สพท.นนทบุรี เขต 1 คือ อ.ธเนศ  ขำเกิด  และ อ.ประสงค์  สังข์ดิษฐ์  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดอุบลวนาราม และโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ผลการอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
น้ำอุ่น
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

 แจ้งผลการจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ KM  นับว่าได้ผลทำให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนแต่การที่จะพัฒนาด้านหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทางฝ่ายที่จัดรู้สึกภูมิใจที่สามารถทำให้ครูได้รู้จักกระบวนการ KM ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านศน. ธเนศ ขำเกิดและศน.ประสงค์ สังข์ดิษฐ์ รวมทั้งคุณกิจอีก 2 ท่านคือคุณรัตนา นิยมราษฏร์และคุณเจริญพร น้อมจุ้ย

 

น้ำอุ่น
IP: xxx.136.208.204
เขียนเมื่อ 

จากการที่ทางโรงเรียนได้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยผลการประเมินด้านต่าง ๆจะอยู่ในระดับพอใช้ ระดับดีและดีมากส่วนระดับปรับปรุงทุกด้านไม่มี  ผลความสำเร็จของการประเมินหลักสูตรสถานศึกษานั้นไม่ใช่อยู่แค่คนใดคนหนึ่งจะต้องให้ความร่วมมือทุกคนรวมทั้งชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย    และจากการที่ทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนได้อบรมครูในการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการKMผู้ให้ความรู้คือศน.ธเนศและศน.ประสงค์ ผลปรากฏว่าครูสามารถนำกระบวนการKMไปใช้ในได้

เด็กหญิงวันชนก โอนอ่อน
IP: xxx.24.85.235
เขียนเมื่อ 

ขอให้ประสบผลสำเร็จ