การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2548  เป็นปีที่ใช้หลักสูตรสถานศึกษาครบ 3  ปี และครบทุกชั้น  การที่จะรู้ว่าหลักสูตรที่โรงเรียนได้ใช้มาแล้ว 3 ปีนี้จะดีหรือไม่  จะต้องใช้กระบวนการประเมินหลักสูตรเพื่อนำมาพัฒนา  การประเมินหลักสูตรจะประเมินโดย ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา   นักเรียน  ผู้ปกครอง   และคณะกรรมการสถานศึกษา