เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้บุคลากรมีการพัฒนาและก้าวทันเหตุการณ์ แต่บางครั้งอาจประสบปัญหาทางด้านอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่มีไม่พอ