"บล็อก" (Blog) เพื่อการจัดการความรู้แบบฝังลึกโดยเน้นการบันทึกในรูปแบบไดอารี่ของและบุคคลเพื่อแสดงความคิด ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการทำงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต