ความเห็น 62190

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากับงานวิจัย

น้ำอุ่น
IP: xxx.136.208.204
เขียนเมื่อ 

จากการที่ทางโรงเรียนได้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยผลการประเมินด้านต่าง ๆจะอยู่ในระดับพอใช้ ระดับดีและดีมากส่วนระดับปรับปรุงทุกด้านไม่มี  ผลความสำเร็จของการประเมินหลักสูตรสถานศึกษานั้นไม่ใช่อยู่แค่คนใดคนหนึ่งจะต้องให้ความร่วมมือทุกคนรวมทั้งชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย    และจากการที่ทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนได้อบรมครูในการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการKMผู้ให้ความรู้คือศน.ธเนศและศน.ประสงค์ ผลปรากฏว่าครูสามารถนำกระบวนการKMไปใช้ในได้