เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเข้ามาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม    ทั้งที่อยู่เกือบชิดติดรั้วโ