ความเห็น 28779

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากับงานวิจัย

น้ำอุ่น
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

 แจ้งผลการจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ KM  นับว่าได้ผลทำให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนแต่การที่จะพัฒนาด้านหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทางฝ่ายที่จัดรู้สึกภูมิใจที่สามารถทำให้ครูได้รู้จักกระบวนการ KM ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านศน. ธเนศ ขำเกิดและศน.ประสงค์ สังข์ดิษฐ์ รวมทั้งคุณกิจอีก 2 ท่านคือคุณรัตนา นิยมราษฏร์และคุณเจริญพร น้อมจุ้ย