แผนการสอนโครงงาน   เรื่อง สัมผัสทั้งห้า

สัปดาห์ที่  5 หน่วยตัวเรา  เรื่องสัมผัสทั้งห้า

1.  สาระสำคัญ     ร่างกายของเราประกอบด้วย  อวัยวะต่าง ๆ  ที่มีความสำคัญและหน้าที่

                             แตกต่างกันไป  เราจึงควรดูและรักษาความสะอาดและปฏิบัติดูแลให้ถูกวิธี

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้

                2.1 นักเรียนสามารถบอกชื่ออวัยวะได้ถูกต้องA

                2.2 นักเรียนหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ  ได้  เช่น  ตา  จมูก  ปาก  หู  ขา มือ เป็นต้น

3. เนื้อหาสาระ    ร่างกายของเราประกอบด้วย ตา ใช้มองสิ่งต่าง ๆ หู ใช้ฟังเสียง จมูกใช้ดมกลิ่น  ปากใช้รับประทานอาหาร   มือใช้หยิบจับสิ่งของ  ขาใช้เดิน  เคลื่อนไหว ซึ่งร่างกายแต่ละส่วนมีความสำคัญและหน้าที่แตกต่างกันไป

4. กิจกรรมการเรียนการสอน

                4.1 นำเข้าสู่บทเรียนนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงวน  เพลงอัวยวะพร้อมชี้อวัยวะส่วนต่าง ๆของร่างกายประกอบเพลง

                4.2  นำภาพอวัยวะส่วนต่าง ๆให้นักเรียนดูและร่วมกันสนทนาถามตอบเรียกชื่อภาพอัวยวะที่ละภาพ รวม 12 ภาพ

                4.3 ครูจดบันทึกภาพที่นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง และภาพที่นักเรียนอ่านผิด

                4.4 แบ่งกลุ่มนักเรียนวาดภาพอวัยวะส่วนต่าง ๆของร่างกาย                                                  

     5.   สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์

                5.1  เพลงวน

                5.2  เพลงอวัยวะ

                5.3  ภาพเด็กผู้ชาย

            5.4  ภาพอวัยวะของร่างกายA

6.  การวัดและประเมินผล

                6.1  สนทนาเกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกาย

                6.2  ถามตอบหน้าที่ของอวัยวะของร่างกาย

                6.3  ตั้งคำถามกระตุ้นกระบวนการคิด

                                6.3.1  ยกตัวอย่างสมมติสถานการณ์ถ้านักเรียนไม่มี ตา ขา มือจะทำอย่างไร

                                6.3.2  บอกวิธีการดูแลอวัยวะของร่างกายให้สะอาดและปลอดภัย

7.  กิจกรรมที่เสนอแนะ

                7.1  ครูได้บูรณาการ การสอนหน่วยประสาทสัมผัสเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์ โดยการนับจำนวนของอวัยวะ