ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้แก่  ส่วนรับข้อมูล ส่วนควบคุมกลางหรือซีพียู  ส่วนความจำ ส่วนแสดงผล