การอบรมเรื่องBLOG  ในวันศุกรที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนเญจมราชานุสรณ์  อ.เมืองนนทบุรี  จัดแบ่งเป็น  ๖  ชุมชน  ชุมชนที่ ๑  "ประชาอุปถัมภ์ "  เป็นเจ้าภาพชุมชนหลักศุตรสถานศึกษา   ชุมชนมี่  ๒  "อนุราช"  ICT   ชุมชนที่  ๓ "ศรีบุณย์"  สานสายใยครูสู่ศิษย์   ชุมชนที่ ๔ "วัดปากน้ำ"  ชุมชนพหุปัญญา  ชุมชนที่ ๕  "สตรีนนท์"  วิจัย    ชุมชนที่ ๖ "เบญจมราชา"  การเรียนรู้แบบบูรณาการ

สนใจเลือกเข้าสู่ชุมชนที่สนใจ  ตามแกนนำที่กล่าวมาแล้ว