โครงการครูนักอ่านและนักเขียน

         จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2549  ณ ห้องสมุดวารสารและสื่อโสตทัศน์   ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ คุณครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย   บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น วิทยากรได้กรุณาให้ความเมตตากับพวกเราเป็นอย่างมาก  จนกระทั่งผู้เข้าอบรมทุกคนมีเว็บบล็อกเป็นของตนเอง

          สำหรับผมเอง เนื่องจากเป็นครูวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) จึงตั้งใจว่าจะจัดทำเว็บบล็อก ในเรื่อง  ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน  เพื่อนำความรู้ทางฟิสิกส์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันเกี่ยวข้องกับทฤษฎี และหลักการทางฟิสิกส์มากมาย