นักเรียนที่รักของครูทุกคน  การเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันนี้ การรู้เขา รู้เรา จะทำให้เป็นคน

ทันโลกทันเหตุการณ์  สอดคล้องกับการเรียนวิชาทันโลกทันเหตุการ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชานี้ 

ต่อไปนี้คือ  สิ่งที่นักเรียนจะช่วยครูได้

      1.  บอกชื่อ/นามสกุล/ชั้นของนักเรียน

      2.  เขียนมาว่า  วันนี้ได้เรียนรู้  ข่าว  เหตุการณ์  อะไรบ้าง เป็นข่าวในต่างประเทศ 1 ข่าว

           ข่าวในประเทศ 1 ข่าว  เขียนสั้นๆ  อ่านแล้วรู้เรื่อง  ส่งมาที่ เขียนข้อคิดเห็น.