ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของไทยมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การเกิด การดำรงชีวิต การตาย  นอกจากนี้ยังมีผลต่อประเพณีของไทย เช่น ประเพณีการบวช ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีเข้าพรรษา , ออกพรรษา . อาสาฬหบูชา ,วันขึ้นบ้านใหม่ , ฯลฯ